தௌலத் சிங் ஷக்தாவத்

rpWj;ij ehL

பிரச்சினை 01, 2021 Kd;Ndw;wk

,e;jpah jdJ rpWj;ij kf;fs;njhifapy; fzprkhd cah;itg; gjpT nra;Js;sjhf rkPgj;jpy; mwptpf;fg;gl;lJ. 2020 brk;gh; 21 md;W ntspaplg;gl;l ',e;jpahtpy; rpWj;ijfspd; epiy> 2018' vd;w jiyg;gpy; ,e;jpa murhq;fj;jpd; mwpf;ifapd;gb> ,....

மேலும் படிக்க

error: Content is protected !!