அசோக் சஜ்ஜான்ஹார்

kdpjNeaj;jpw;F cjTtjw;fhf

பிரச்சினை 01, 2021 $l;lhz;ik

nrg;lk;gh; 2014 ,y; jdJ Kjy; I.eh nghJr; rigf; $l;lj;jpy; Ngrpa ,e;jpag; gpujkh; eNue;jpu Nkhb> ,e;jpahtpd; ntspAwTf; nfhs;if ,e;jpahtpd; tajhd "tRijt Fl;lk;gfk; (cyfk; xU FLk;gk;)" My; eph;tfpf;fg;gLfpwJ vd;W $wpapUe;jhh;. fl....

மேலும் படிக்க

error: Content is protected !!