அக்ஷத் ஜெயின்

tYtiljy;

பிரச்சினை 04, 2020 $l;lhz;ik

Nfhtpl;-19 ,d; gutYf;F ,ilapy;> ,e;jpah jdJ ,uh[je;jpu cwTfis tYg;gLj;Jtjd; %yk; gutyhd cyfshtpa Nkk;ghl;Lf;fhd jdJ cWjpg;ghl;il kPz;Lk; cWjpg;gLj;JfpwJ. rkPgj;jpa khjq;fspy; njhlu;r;rpahd cau;kl;l cj;jpAld;  eltbf;iffisj; njhlu;e;J> 15tJ ,e;j....

மேலும் படிக்க

அக்ஷத் ஜெயின்

xU Gjpa rhjhuzk;

பிரச்சினை 03, 2020 $l;lhz;ik

cyfk; ek;ikr; Rw;wpYk; Ntfkhf khWk;NghJ> ​​kpf cah;e;j Kbtpy; cs;s ,uh[je;jpuKk; mJ elj;jg;gLk; KiwAk; cUthfp tUfpd;wd. ehty; nfhNuhdh itu]; (Nfhtpl;-19) njhw;WNehia vjph;j;Jg; NghuhLtjw;F ehLfshy; nray;gLj;jg;gLk; Neu kz;lyq;fs; kw;Wk; g+l;Lj....

மேலும் படிக்க

error: Content is protected !!