/Ng\d;

xU ijaypd; ghuk;gupak;

பிரச்சினை 04, 2021

xU ijaypd; ghuk;gupak;

அஷ்டீன் இசட். லீலாவலா |நூலாசிரியர்

பிரச்சினை 04, 2021


பார்சி காரா என்பது இந்திய ஜோராஸ்ட்ரியன் சமூகத்தால் மதிக்கப்படும் ஒரு தனித்துவமான எம்பிராய்டரி பாரம்பரியமாகும். இந்த தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களால் ஈர்க்கப்பட்ட கலைகளால் அலங்கரிக்கப்பட்ட புடவைகள் இன்று குலதெய்வங்களாகக் கருதப்படுகின்றன, மேலும் கைவினைப்பொருள் மறுமலர்ச்சியைக் காண்கிறது என்று விருது பெற்ற ஜவுளி வடிவமைப்பாளர் அஷ்டீன் இசட் லிலாவோலா கூறுகிறார்.

ngUk;ghyhd kf;fs; ghu;rp fhuh vk;gpuha;lupapd; ajhu;j;k; ,ay;ig mjd; moF> EZf;fk; kw;Wk; iftpidj;jpwd; Mfpatw;iwf; fz;L tpag;gilfpd;wdu;. ,Ug;gpDk;> Gtpapay;> fyhr;rhu> ,d milahsj;ij mtu;fshy; xJf;f Kbatpy;iy. ghu;rpfs; N[huh];l;upau;fs;> mtu;fs; fpgp 7 Mk; nghJthd rfhg;jk; E}w;whz;by; ngu;rpahtpypUe;J ,e;jpahtpw;F Fbngau;e;jdu;. ,e;jpahtpd; N[huh];l;upad; r%fj;jpd; gazj;ij gpujpgypf;Fk; ghu;rp fhuh vt;thW cUthdJ vd;gjpy; ,jw;fhd fhuzk; gpujpgypf;fpwJ. rpwpa r%fk; F[uhj;Jf;F te;J ,e;jpahtpd; Nkw;Ff; flw;fiuapy; FbNawpaJ. ghu;rp fhuh vk;gpuha;lup vd;gJ r%fj;jpd; tu;j;jfk; kw;Wk; gazq;fspd; Jiz jahupg;G MFk; – ,J cynfq;fpYk; cs;s [Tsp kuGfspd; fyitahFk;.

Njhw;wj;jpd; fij

19 Mk; E}w;whz;bd; Kw;gFjpapy;> ghu;rp tu;j;jfu;fs; rPdh kw;Wk; `hq;fhq;fpy; tu;j;jfk; nra;J> J}u fpof;F ehLfSf;Fg; gazk; nra;aj; njhlq;fpdu;. rPdhtpy; Njapiyf;F gz;lkhw;W nra;ag;gl;l mgpd; kw;Wk; gUj;jpia ,e;jpahtpy; ,Ue;J nfhz;L nrd;wdu;. mtu;fs; fly; topahfj; jpUk;gpaNghJ> mtu;fs; kpfTk; tpUk;gg;gLk;> vk;gpuha;lup nra;ag;gl;l [Tspfs; cl;gl mofhd rPd fiyg;nghUl;fis kPz;Lk; nfhz;L te;jdu;. Guhzf;fijfspd;gb> Nfd;ldpy; cs;s xU ghu;rp tzpfu;> iftpidQu;fs; jhtuq;fs; kw;Wk; tpyq;fpdq;fspd; ajhu;j;jkhd rpj;jupg;Gfis Jzpapy; vk;g;uha;lup nra;tijg; ghu;j;J> mtu; MW nf[k; gl;L kPJ me;j tbtj;ij cUthf;fp> mij ,e;jpahtpYs;s jdJ kidtpf;F Nriyahf vLj;Jr; nrd;whu;. Kjypy;> rPdhtpypUe;J myq;fupf;fg;gl;l Jzpfs; Kw;wpYk; vk;gpuha;lup tbtq;fshy; %lg;gl;bUe;jd> tpspk;gpypUe;J tpspk;gpy;. Mdhy; gbg;gbahf> Glitapd; tbtj;jpw;F Vw;wthW tbtikg;G khw;wpaikf;fg;gl;lJ> ghu;lu;fs; kw;Wk; cs;Ns Eiotjw;fhd ntw;W ,lq;fs;. nkJthf> ,e;jpahtpy; cs;s ghu;rp ngz;fSk; vk;gpuha;lup El;gj;ijf; fw;fj; njhlq;fpdu;> NkYk; ,e;jpa cUtq;fs;> tz;zq;fs; kw;Wk; czu;jpwd;fs; fhuh mfuhjpf;Fs; Eioaj; njhlq;fpd. gk;ghapy; (,g;NghJ Kk;ig) FbNawpa ghu;rp r%fk; kpfTk; gzf;fhuu;fshf khwpaJ kw;Wk; mtu;fspd; Milfs; mijg; gpujpgypf;f Ntz;Lk; vd;W tpUk;gpdu;. vdNt> mtu;fs; fuhi] jq;fs; ifnahg;g Njhw;wkhf Vw;Wf;nfhz;ldu;.

jdpj;Jtkhd fiyg;ngUik

ghuk;gupa ghu;rp fhuh tbtikg;Gfspy; gpugykhd fz;l gNgl;lh (ntq;fhak; kw;Wk; cUisf;fpoq;F)> khu;fh khu;fp (Nrty; kw;Wk; Nfhop) kw;Wk; rPdh rPdp Mfpait mlq;Fk;> ,jpy; gNfhlhf;fs;> buhfd;fs;> Mz;fs; kw;Wk; ngz;fs; cl;gl rPd nrhw;fsQ;rpaj;jpypUe;J fld; thq;fg;gl;l ikaf;fUj;Jfspd; tupir mlq;Fk;. rpy jhtuq;fs; kw;Wk; tpyq;fpdq;fs; ,aw;ifapd; kPJ N[huh];l;upa kupahijia gpujpgypf;fpd;wd. gpNahdpfs;> Nuh[hf;fs;> fpup]hd;jkk;fs;> nfhbfshf toq;fg;gLk; jhkiufs;> FWf;F neLf;fhf mbf;fg;gl;l jl;b kw;Wk; Vuhskhd Njhl;lq;fs; Mfpait ,jpy; mlq;Fk;. rPd [TspapypUe;J fld; thq;fg;gl;l %q;fpy; cUtq;fSk; kpfTk; tpUk;gg;gLfpd;wd. tz;zj;Jg;G+r;rpfSk; mg;gbj;jhd;. nrhu;f;fg; gwitfs;> nfhf;Ffs;> gPdpf;];fs;> kapy;fs;> kPd;fs; kw;Wk; buhfd;fs; cs;spl;l cz;ikahd kw;Wk; mw;Gjkhd capupdq;fspd; fyit ghu;rp fhuh Jzpfis myq;fupf;fpwJ. kw;nwhU Rthu];akhd fUj;J nja;tPf G+Q;irahdJ rPd ghuk;gupaj;jpd; MFk;.

ghu;rp FLk;gq;fs; mtu;fspd; ghuk;gupa cilapy; ,Uf;Fk; goq;fhy Gifg;glq;fs;

if vk;g;uha;lup iftz;zk;

ghu;rp fhuh vk;gpuha;lup rhbd;> f;&ty; my;yJ Mup kw;Wk; jz;L ijay;fis kpfTk; tpupthfg; gad;gLj;JfpwJ. Jy;ypakhd gpuQ;R Kbr;R my;yJ fhf;fh Nghd;w gpuj;Naf ijay;fs; kw;Wk; jl;L rupifahy; xU ghu;rp fhuh Glitia MwpypUe;J vl;L iftpidQu;fs; xd;whf Ntiy nra;J Kbf;f %d;W thuq;fs; Kjy; ,uz;L khjq;fs; tiu Mfyhk;. ,e;j fbdkhd if Ntiyg;ghL ghu;rp fhuh vk;gpuha;lupia jdpj;J epw;fpwJ kw;Wk; mij tpiykjpg;gw;wjhf Mf;FfpwJ. ,e;j fbdkhd if Ntiyg;ghL ghu;rp fhuh vk;gpuha;lupia jdpj;J epw;f nra;fpwJ kw;Wk; mij tpiykjpg;gw;wjhfTk; Mf;FfpwJ. gioa kw;Wk; Nrjkile;j fhuh Glitfspy; ,Ue;J Gjpatw;Wf;F ghuk;gupakhf Nfhu;]; vd;W miof;fg;gLk; nrOikahd vk;g;uha;lup ghu;lu;fis khw;WtJ fhuh ghuk;gupaj;jpd; xU gFjpahFk;. ,e;jg; Glitfs; ftdkhfg; ghJfhf;fg;gl;L guk;giu nrhj;jhf nfhLf;fg;gLfpd;wd.

M\;Bd; ml;ypaupy; xU gPdpf;]; Nkhl;bg;igf; ifahy; vk;g;uha;lup nra;Ak; fupfhu;

ghuk;gupaj;ij capu;g;Gld; itj;jpUj;jy;

ghuk;gupa ghu;rpfs; kj;jpapy; $l> fhuh jpUkzq;fs;> et;N[hl;fs; (N[huh];l;upa Jtf;f tpoh) kw;Wk; gpw nfhz;lhl;lq;fspy; vg;NghjhtJ mzpag;gLfpwJ. gad;ghLfspy; GJikfis cUthf;Fk; NghJ vk;gpuha;lup ghuk;gupaj;jpd; Kf;fpa rhuj;ij capUld; itj;jpUg;gjw;F ,ilapy; rkepiyia Vw;gLj;jTk; Ntz;ba mtrpak; cs;sJ. tpu;r;Rty; kw;Wk; ,aw;gpay; fz;fhl;rpfs; ,isa ghu;itahsu;fis [Tsp gw;wp mwpe;J nfhs;tjpy; Kf;fpa gq;F tfpf;Fk;. ,e;j ghuk;gupa fiyf;F rkfhy Njhw;wj;ij toq;Ftjw;fhf ehDk; vdJ FOTk; Gjpa Jzpfs; kw;Wk; tz;zq;fis gupNrhjpj;J tUfpNwhk;. ,e;j vk;gpuha;lupapd; EZf;fq;fisg; Gupe;Jnfhz;L mij eilKiwg;gLj;j iftpidQu;fSf;F gapw;rp mspj;J tUfpNwhk;. ehk; xU [Tsp ghuk;gupaj;ij kl;Lky;y> mjDld; xU r%fj;jpd; goikahd ghuk;gupak; kw;Wk; fyhr;rhuj;ijAk; ghJfhf;f tpUk;GfpNwhk;. ,e;j vk;gpuha;lupapd; EZf;fq;fisg; Gupe;Jnfhz;L mij eilKiwg;gLj;j iftpidQu;fSf;F gapw;rp mspj;J tUfpNwhk;. ehk; xU [Tsp ghuk;gupaj;ij kl;Lky;y> mjDld; xU r%fj;jpd; goikahd ghuk;gupak; kw;Wk; fyhr;rhuj;ijAk; ghJfhf;f tpUk;GfpNwhk;.

அஷ்டீன் இசட். லீலாவலா

ஆஷ்டீன் இசட். லீலாவாலா, என்ஐடி பட்டதாரி, விருது பெற்ற ஜவுளி வடிவமைப்பாளர், எழுத்தாளர் மற்றும் கண்காணிப்பாளர் ஆவார், அவர் தனது பெயரிடப்பட்ட லேபிள் ஆஷ்டீன் மூலம் பார்சி காரா பற்றிய ஆராய்ச்சி மற்றும் மறுமலர்ச்சிப் பணிகளுக்காக அறியப்பட்டவர், மாடி கைவினைப்பொருளால் ஈர்க்கப்பட்ட கை எம்ப்ராய்டரி புடவைகளில் நிபுணத்துவம் பெற்றவர். அவர் இந்தியாவின் ஜவுளி அமைச்சகம் மற்றும் பார்சி எம்பிராய்டரி தொடர்பான யுனெஸ்கோவின் பார்ஸர் அறக்கட்டளை ஆகியவற்றுடன் தொடர்புடையவர்.
error: Content is protected !!