gazk

xU gr;ir Ntl;if

பிரச்சினை 01, 2020

xU gr;ir Ntl;if

சௌரப் நாரங |நூலாசிரியர்

பிரச்சினை 01, 2020


njd;dpe;jpahtpy; mike;Js;s cyfshtpa efukhd MNuhtpy;ypy;> FbapUg;ghsu;fs; gy Mz;Lfshf epiyahd tho;f;ifiag; gapd;W tUfpd;wdu;. ,J cyfshtpa fhyepiy neUf;fbf;F jPu;thf ,Uf;fyhk;

mtu;fs; jq;fs; nrhe;j czit tsu;f;fpwhu;fs;. mtw;wpd; Njitfs; R+upa rf;jpahy; ,af;fg;gLfpd;wd. mtu;fs; cw;gj;jp nra;Ak; fopTfs; kWRow;rp nra;ag;gLfpd;wd. 50f;Fk; Nkw;gl;l ehLfisr; Nru;e;j ,e;j cyfshtpa r%fj;jpy; mtu;fs; Rw;Wr;R+oYlDk; xUtUf;nfhUtu; KOikahd ,zf;fj;Jld; tho;fpd;wdu;. Rw;Wyhg; gazpfisg; nghWj;jtiu> MNuhtpy;> my;yJ tpbay; efuk;> xU  fw;gid cyfkhfnjupfpwJ> mq;F kf;fs; epiyahd tho;itf; filg;gpbf;fpd;wdu;> GJr;Nrup A+dpad; gpuNjrj;jpw;Fk; jkpof khepyj;jpw;Fk; ,ilapy; xU fhyj;jpy; ntwpr;Nrhba epyj;ij capu;gpj;jpUf;fpwhu;fs;. Rje;jpug; NghuhspAk; jj;JtQhdpAkhd ];uP mutpe;Njh kw;Wk; jhahuhy; fw;gid nra;ag;gl;L> ,q;F tho;f;ifapd; nfhs;iffs; kdk;> cly; kw;Wk; ,aw;ifapd; xw;Wikahy; cs; edtpd; fUj;ij ikakhff; nfhz;Ls;sd. ,jd; tpisthf> xl;Lnkhj;j r%fj;jpdUf;Fk; epiyahd kw;Wk; gRikahd tho;it Nehf;fpa xU njspthd r%f czu;T ,Uf;fpwJ.

MNuhtpy;ypy; ,uz;L tifahd FbapUg;ghsu;fs; cs;sdu;: epue;ju kw;Wk; jw;fhypf. xU ehs; topfhl;lg;gl;l Rw;Wg;gazj;jpw;fhf ,q;F tuyhk; my;yJ lTd;\pg;gpd; md;whl Ntiyfspy; gq;Nfw;Fk;NghJ gy fps];lu;fspy; vjhtJ xd;wpy; jq;fpnfhs;syhk;. ,JNghd;w xU r%fkhd jdpikahd taypy; ehd; 32 ehl;fs; jd;dhu;tj; njhz;L nra;Njd;.

xU mWtil mku;tpd; NghJ xU FbapUg;ghsu;> rikayiwapy; Gjpa fha;fwpfisg; ngw jd;dhu;tyu;fs; midtUk; ,ize;J gzpahw;Wfpwhu;fs;

jdpikahd tay;

ehd; jdpikahd taYf;F te;j rpy kzp Neuq;fSf;Fs;> rukhupahd Nfs;tpfshy; vd;id tuNtw;whu;. “cq;fs; czT vq;fpUe;J tUfpwJ? ahu; ,ij tsu;j;jhu;fs;> me;j czit tsu;f;f urhadq;fs; gad;gLj;jg;gl;ljh vd;W cq;fSf;Fj; njupAkh? cq;fs; czT vt;thW nfhz;L nry;yg;gLfpwJ> mJ vt;thW Nrkpj;J gjg;gLj;jg;gLfpwJ vd;gJ cq;fSf;Fj; njupAkh? Yq;fpapy; cilazpe;J> jiyiar; Rw;wp Jzpahy; fl;lg;gl;l xU kdpju; ,e;j Nfs;tpfis Nfl;lhu;> ,e;jpag; gFjpiar; Nru;e;j tptrhapfisg; Nghy Nfs;tpfs; Nfl;fg;gl;ld. mtu; MNuhtpy;ypadhf khwpa Mq;fpNyau;> MNuhtpy;ypy; xU fupk rhFgb jpl;lkhd jdpikahd taypd; epWtdu; fpU\;zh nkf;fd;rp. ,e;jpa jj;JtQhdpAk; MrpupaUkhd N[.fpU\;z%u;j;jpahy; epWtg;gl;l g;Nuhf;Tl; ghu;f; – jdJ gs;spapy; ngw;w Nghjidfshy; <u;f;fg;gl;l xU vspa tho;f;ifia elj;Jtjw;fhf 19 tajpy; ,q;fpyhe;jpypUe;J MNuhtpy;Yf;Fr; te;jile;jhf nkf;fd;rp vd;dplk; $Wfpwhu;. “[g;ghdpa n[d; kh];lu; kw;Wk; tptrhap krhNdhG /GFNahfhtpd; jj;Jtq;fshy; ehd; ngupJk; ghjpf;fg;gl;Ls;Nsd;> ,tu;,aw;if Ntshz;ikapd; Mjuthsuhff; nfhz;lhlg;gl;ltu;. /GFNthfh tptrhaj;jpy; vJTk; nra;tjpy;iy vd;W ek;Gfpwhu;> ,J ,aw;ifahdJ Vw;fdNt rupahdJ kw;Wk; mij Nkk;gLj;Jtjw;F vJTk; nra;a KbahJ> vd;fpwhu; nkf;nfd;rp.

MNuhtpy;ypy; 25 Mz;Lfs; tho;e;j gpwF> nkf;nfd;rp (mtu; fpU\;zh vd;W miof;f tpUk;Gfpwhu;) ,d;W MW Vf;fu; jdpikahd taypd; epWtdu; vd;W mwpag;gLfpwhu;. ruskhf jkpo; NgRifapy;> mtu; jdJ jkpo; NgRk; kidtp kw;Wk; ,uz;L Foe;ijfisg; gw;wpAk; kw;Wk; mtu;fs; gz;izapy; epiyahd tptrhaj;jpd; fUj;Jf;fis vt;thW gad;gLj;Jfpwhu;fs; vd;gijAk; vd;dplk; $Wfpwhu;.

Ntiyapy; tho;f;if

jd;dhu;tyu;fSf;fhd gzpfs; xt;nthU ehSk; fhiy 8 kzpastpy; njhlq;fp 12 kzp tiu njhlu;fpd;wd. xt;nthU khw;W ehspYk; ehd;F kzp Neuk; jd;dhu;tyuhf Ntiy nra;Njd;. egupd; jpwd;fs; kw;Wk; eyd;fisg; nghWj;J jd;dhu;tyu;fs; taypy; my;yJ ,izf;fg;gl;l f/Ng my;yJ cl;Gwj;jpy; Ntiy nra;ayhk;. thu ,Wjp ehl;fs;! njhz;lu;fSf;F tpijfis tpijg;gJ> fisnaLg;gJ> jhtuq;fSf;F jz;zPu; nfhLg;gJ kw;Wk; fha;fwpfis czTf;fhf mWtil nra;tJ vg;gb vd;W fw;gpf;fg;gLfpwJ. re;ijapy; cuk; jahupj;jy; my;yJ gz;iz tpisnghUl;fSf;F Ngf;Nf[pq; nra;a cjTjy; Mfpait nray;ghLfspy; mlq;Fk;. epu;thf NtiyfspYk; tPl;Lf;Fs;NsNa gzpahw;w xUtu; Kd;tUthu;. ehd; gz;izapy; ntspapy; Ntiy nra;tij Nju;T nra;Njd;.

,q;fpyhe;jpy; ,Ue;J MNuhtpy;Yf;Fr; nrd;w fpU\;zh> 6 Vf;fu; jdpikahd taypd; epWtdu;

Nrhg;G jahupj;jy;

xU ehs;> nkf;fd;rp vq;fis jdJ Nrhg;G jahupf;Fk; gFjpf;F mioj;Jr; nrd;whu;> mtu; gz;izapy; gad;gLj;jg;gLk; fupk gy;Nehf;F jput Nrhg;ig vt;thW jahupf;fpwhu; vd;gijf; tpsf;fp fhl;bdhu;. “vYkpr;ir Njhy; %d;W ghfq;fs;> xU gFjp nty;yk; kw;Wk; 10 ghfq;fs; jz;zPu; fyf;fTk;. fyitia xU ehisf;F xU Kiw fpswp %ba nfhs;fydpy; Nrkpf;fTk;. mJthf ,uz;L thuq;fSf;F Gspf;fl;Lk;. mjd; gpwF> rk msT Nrhg;Gel; jz;zPiu (10 ghfq;fs;) Nru;f;fTk;. mijj; njhlu;e;J> nfhs;fydpd; cs;slf;fq;fs; Nrhg;ghf khWk;> NkYk; mit czTfs;> cilfs; kw;Wk; Fspf;ff; $l gad;gLj;jg;glyhk;> vd;W mtu; $wpdhu;. vdJ gzp Kbe;jJk;> ehd; MNuhtpy;iyr; Rw;wpr; nrd;W> mjd; FbapUg;ghsu;fisr; re;jpj;J Gifg;glk; vLg;Ngd;. mj;jifa xU re;ju;g;gj;jpy;> xyp rpfpr;irKiw Fwpj;j xU mku;tpy; fye;J nfhs;s vdf;F miog;G te;jJ.

xU jd;dhu;thsu; rikayiw Copau;fSf;F Ntu;f;fliy Rj;jk; nra;J cjTfpwhu; jdpikahd taypy; xU gapw;rp gl;liwapd; NghJ xU Foe;ijfs; FO ,aw;if Nrhg;G jahupg;gjpy;

nghWikahf

ehd; MNuhtpy;Yf;F tUtjw;F Kd;G> ehd; gae;Njd;. Mdhy; XupU ehl;fspy;> khw;W tho;f;if Kiwf;F ehd; khwpf;nfhz;Nld;. mUfpYs;s rhj;dh fhL vd;W miof;fg;gLk; epyj;jpy; Nkw;$wpa ce;JjYld; FbapUg;ghsu;fSf;F cjTtjh my;yJ mtu;fs; md;whl Ntiyfisr; nra;Ak;NghJ mtu;fis Gifg;glk; vLg;gjh? MNuhtpy;ypy; vdJ Neuk;> vdJ tho;f;ifapd; kpf rpwg;ghd mDgtq;fspy; xd;whFk;. Rthu];akhf> ehd; MNuhtpy;ypy; Cf;fk; nfhLj;j epiyahd tho;tpd; nfhs;iffis ehd; ,d;Dk; gpd;gw;WfpNwd;. vdJ md;whl efu tho;f;ifapy;> vdJ fhu;gd; jlk; Fwpj;J ehd; njhlu;e;J Nrhjid nra;fpNwd;: nghJg; Nghf;Ftuj;ijg; gad;gLj;JtjpypUe;Jk;> gpsh];bf;ifj; jtpu;g;gjpypUe;Jk; ifKiwahf Jzpfisf; fOTtjpypUe;Jk;> Ml;NlhNk\d; kPjhd vdJ rhu;Gfisf; Fiwg;gJ Fwpj;J ehd; kpFe;j tpopg;Gld; ,Uf;fpNwd;. KO fpufKk; vjpu;nfhs;Sk; gpur;rpidfSf;F ,e;jpahtpd; ,e;j %iyapy; jPu;T ,Uf;fyhk;!

சௌரப் நாரங

சௌரப் விருது பெற்ற புகைப்படக் கலைஞர் மற்றும் படைப்பு ஆலோசகர் ஆவார். பல ஆண்டுகளாக, உலகின் பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள பார்ச்சூன் 500 நிறுவனங்கள், திரைப்படத் தயாரிப்பாளர்கள் மற்றும் புகழ்பெற்ற தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்களுடன் பணியாற்றியுள்ளார். அவர் உலகம் முழுவதும் வெளியிடப்பட்டு காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளார்.
error: Content is protected !!