විලාසිතා

සාම්ප්‍රදායිකව වියමන

නිකුතුව 05, 2020

සාම්ප්‍රදායිකව වියමන

වන්දනා භන්දාරි |කර්තෘ

නිකුතුව 05, 2020


කලක සිට ඉන්දියාවේ ගෝත්‍රික රෙදිපිළි ප්‍රජා බැඳීම්, සංස්කෘතිය හා පුරාවෘත්ත වල සංකේතයකි. මහාචාර්ය චන්දනා භන්දාරි සිත් ඇදලන්නා සුළු ඉතිහාසය හා අද්විතීය අනන්‍යතාවය සොයා බලයි

bkaÈhdfõ foaYSh frÈms<s hkq Tjqka mekke.=Kq ck úldYkfha wksjd¾h wx.hls’ wo” bkaÈhdkq ks¾udK Ys,amSka bkaÈhdfõ ÿria: f.da;%sl m%cdjkaf.a isg hiia m%Ndj olajd fndfyda m%isoaO ke;s øjH yd frÈ úùfï l%ufõohka f.fkhs’ m%;sm;a;s yd fm!oa.,sl wNshdpkd hk folu yryd .%dóh m%foaY j, isák Ys,amSka i|yd bka§h w.%dud;H kf¾kaø fudaÈf.a ksrka;r Èß.ekaùu fuu fm<öug fya;= úh’ Tyq fndfyda úg weióia .efudaid ^r;= fudaia;r iys; iqÿ frÈ& iy ysudpd,s f;dmamsh we;=¿ foaYSh weÕ¿ï m%isoaêfha me<| isà’

wdkaød m%foaYfha ,eïnä f.da;%fha ldka;djka o¾mK j,ska u,alï lrk ,o we÷ï w¢hs’ ߧ wdNrK” we;ao< j<¨
iy ysia wdNrK Tjqkaf.a foaYSh Wmdx. fõ’

bkaÈhdfõ” m%cdjlf.a frÈms<s hkq tys iudc frÈms<s” ixialD;sh iy tÈfkod Ôú;fha fldgils’ frÈ rgd u.ska bkaÈhdj mqrd isák f.da;%slhkaf.a iudc-ixialD; wkkH;dj ixfla;j;a lrhs’

BidkÈ. úhuk

BidkÈ. l,dmfha frÈms<s ck iïm%odhhka” isß;a úß;a yd W;aij j,ska Wmqgd.;a l:d iy mqrdjD;a; u; mokï fõ’ ksoiqkla f,i” ;reK oeßhlf.a weióia ckm%jdohla jk” fgðfud,d mqrdjD;a;h” weiEï ys ksrEms; w;ska úhk ,o ;srh” fïfn,d pefvda¾ ^idfvda¾& ixfla;jdoh ms<sônq lrhs’ l;dfõ i|yka jkafka fgðfuda,df.a mdÜ fïfn,d – ßyd ^fiao weÿu&” rka f.;a;ï k< frÈ idfvda¾ ^m<|jkh& iy m%Odkshd weÕ¿ï iuÕ we;s yeÕSïnr iïnkaO;djhhs’ ta yd iudkj” widïys l¾ì ldka;djkaf.a idïm%odhsl we÷u jk” fm-fldla ^by< YÍr me<÷u&” msksleï*a,ela ^bK isg oKysi olajd me<÷& iuÕ me<| isák w;r Tjqkaf.a újdyl ;;a;ajh úoyd olajk j¾Kj;a fudaia;rj,ska ;s;ajegqKq yd rgd j,ska iukaú;h’

rdcia:dka ys rdnß f.da;%fha msßñka Tjqkaf.a idïm%odhsl lmq weÕ¿ïj, §ma;su;a ysiafj¿ï iy foaYSh wdNrK

;%smqrfha” ;%smqß ldka;djka i|yd” idïm%odhsl weÕ¿ï ßyd Tjqkaf.a ixialD;sh úoydmdk w;r Tjqkaf.a Ôú; ms<sn| l;dkaor mjihs’ wreKdp,a m%foaYfha wdÈ m%cdj ;=<” ldka;djka f.fldka.a- .ef,dka.a ^foaYSh WK nïnq hka;%hla& u; Tjqkaf.a frÈ f.d;hs’ f.a,a frÈ” fuu hka;% u;ska w;aik fhdod we;s idhj,a ksmojkq ,efí’ WK nïuq rduq /yeka hka;% u; frÈ úhk weiEï ys ucq,s ¥mf;a ñIska ^ñiska& f.da;%h” iy frÈms<s j, wkkH;djh jk ysref.a yd ifo`ys rgdjka – ms<sfj,ska f.da;%fha uj ih mshd hehs lshkq ,efí’ ñIsx frÈ úùu ms<sn| mqkrdj¾;k ie,eiau kï jeishka .xj;=rj,ska wdrlaId lr.ekSug” Wia fõÈldjla u; bÈl< pex.d¾ f,i olajk jc%hhs’f.!rjkSh i,l=Kla f,i m%cdj ;=< odhdo lr we;s” wióia .efudaid ^.eïpd&” u; ffoksl Ôú;fhka wdkqNdjh ,;a ks¾udK olakg ,efí’

u,alï iïm%odh

u,alï hkq wdkaød m%foaYfha ,eïnä f.da;%fha úfYaI;ajhls’ f.da;%fha ldka;djka Tjqkau iy Tjqkaf.a we÷ï mq¿,a j yd ks;ru mer‚ yd Ndú;d l< w,xldr ueyqï l< frÈ len,s u; u,alï lr;s’  uOH m%foaYfha” .=crdÜ iy rdcia:dkays Ns,a iy rnß f.da;% w;r mn¿ jev ckm%sh h’ rndßia Tjqkaf.a u,alï j, úúO yevhkaf.ka yd m%udK j, o¾mK fkduiqrej Ndú;d lrk w;r kQ,a udhsï” ùÿre mn¿ iy ma,diaála fnd;a;ï wka;¾.; lrhs’

ïfn,d idfvda¾ iy .efudaid jeks pdß;%dkql+, we÷ï weiñ W;aij j, wksjd¾h wx.hls

;ñ,akdvqfõ ks,a.sß l÷lrfha fgdavd f.da;%h i|yd” u,alï hkq wdvïnrhg lreKls’ mQ.¾ f,i ye¢kafjk fuu iïm%odh mrïmrd .Kkdjla miq lr we;s w;r” t<,k ueyqï ^hdno ir, f¾Ld fma<s& Ndú;d lrhs’ fidndoyfuka wdkqNdjh ,;a rgdjka ;o r;= iy l¿ kQ,a j,ska uid we;’ Tjqkaf.a idïm%odhsl u,alï i¿j jk mq;=l=,s fi!kao¾hh yd wNsudkh hk folu ksfhdackh lrhs’pÜáia.d¾ys niagd¾ ys f.da;%sl m%cdjka iy wi,ajeis TäIdys fldarmqÜ l,dmh lmq frÈ j¾K .ekaùu i|yd wd,a keue;s iajNdúl vhs j¾.hla Ndú;d lrhs’ niagd¾ ys fgdalm,a” kd.¾k¾ iy fldkavf.daka .ïudkj, úhkakka wd,a iu. j¾K .ekajQ jdá iys;” mdgd kï frÈms<s ks¾udKhg fkdlevQ lmq kQ,a iys; j,l hka;% u; l%shd lrhs’ fuu frÈ m%Odk jYfhka uqßhd iy udßhd m%cdjkays ldka;djka me<e| isák w;r Tjqkaf.a iudc ;;ajh fmkakqï lrhs’TãId ys fldarmqÜ Èia;%slalfha l=cd k.rhla jk fldaÜmEâ ys ñß.ka idhs ^úhkakkaf.a fldgi& ys o wd,a Ndú;d fjhs’ fuys §” t~re f;,a iy f.du iuÕ m%;sldr lrk ,o kq,a ñá r;=” furEka iy ÿUqre meyehka ,nd.ekSug wd,aj, .s,ajd we;’uE;l§” bkaÈhdkq frÈms<s ms,sn| cd;Hka;r fjí cd,hla wu;ñka” w.ue;s fudaÈ mejiqfõ iajNdúlj j¾K .kajd we;s lmq yd is,ala j,g È.= yd f;acdkaú; b;sydihla we;s nj;a” tfiau frÈms,sj, úúO;ajh rfÜ ixialD;sfha fmdfydi;alu fmkakqï lrk nj;a h’ iEu bkaÈhdkq m%cdjl” .ul yd m%dka;hlu woaú;Sh frÈms<s fmkajd foñka Tyq cd;sfha f.da;%sl m%cdjkaf.a frÈms,s ;,h biau;= lf<ah’f.da;%sl frÈms<s j, l;dkaorh hkq b;sydih” iïm%odh” mqk¾Ôjkh yd m%.;shhs’ wo” t;rï m%isoaO fkdjk frÈms,s fndfyduhla t<shg ths’ fuu foaYSh frÈms<s j, Ys,amSh yelshdjw.%dud;Hjrhdf.a bkaÈhdfõ youq ix.%duhg odhl jkjd muKla fkdj” Ys,amSkag Èß.ekaùula ,nd fok w;r ;sridr ú,dis;d Èßu;a lrhs’

වන්දනා භන්දාරි

වන්දනා භන්දාරි ජාතික විලාසිතා තාක්ෂණ ආයතනයේ මහාචාර්යවරියකි. ඇය ඉන්දියානු රෙදිපිළි සම්ප්‍රදායයන් පිළිබඳ පර්යේෂණ සඳහා නව මානයන් ගෙන එයි. ඇගේ ඉගැන්වීම් සාම්ප්‍රදායික ඉන්දියානු රෙදිපිළි, ඉන්දියානු ඇඳුම් සහ ශිල්ප අධ්‍යයනයන් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන අතර ශිල්පීන් සඳහා ආර්ථික තිරසාරභාවය ද ආවරණය කරයි.
error: Content is protected !!