හවුල්කාඟත්වය

ld,amksl m%fõYhla

නිකුතුව 04, 2020

ld,amksl m%fõYhla

අනිල් වාද්වා |කර්තෘ

නිකුතුව 04, 2020


fmr fkdjQ úrE jix.;hla úiska uq¿ f,dju .%yKhg k;= lrf.k" Ôú;fha iEu me;slvlau lvd ì| oud we;s fudfyd;l" 2020 wf.daia;= 15jk Èk bkaÈhdfõ 74jk ksoyia Èkh iurkq ,eîh' ysgmq ;dkdm;s wks,a jdoajd fuh ndr¥r wjia:djla njg m;a lrk ixj¾Ok biõ fm< Ndr .;af;ah

fldúâ – 19 me;sÍu;a iuÕ” bkaÈhdj ixj¾Okfhka je<lS fkdisá kuqÿ” fkdmiqng W;aidyh;a iuÕ jix.;fha n,mEu iuÕ igka lsÍug úYd, Tfrd;a;= §fï yelshdjla ms<sìUq fldg we;’ ld,hka úiska kshu lrk ,o kjHlrK iy kj m%;sm;a;s i|yd fõ.j;a lrk ,o ixj¾Okh iy ks¾udKYS,S n,Yla;sh iuÕ ,o mkakrfhka trg bÈßhg f.dia we;’ wNsfhda.j,g uqyqK §fï fuu Yla;sh” ksoyi Wfoid bka§h wr.,fhka yg .kakd w;r” uy;aud .dkaê” nndifyaí wïfnâld¾ iy ido¾ j,a,í Ndhs mfg,a jeks foaYfha ks¾ud;D mshjrekaf.ka Wreu jk ,o” foaYmd,ksl iy iudc -wd¾Ól wdjrKfha ixl,am ;=< uq,a nei we;’ bka§h w.%dud;H kf¾kaø fudaä r;= l=¿Kq n,fldgqfjys m%dldrfha isg isÿ l< Tyqf.a wduka;%Kfha §” bkaÈhdfõ ksoyi fjkqfjka igka l< úrejkaf.a oeä lemùï isysm;a l< w;r” foaYh /l .ekSug fjfyfik bkaøSh yuqod n,ldhkays ñ,shk .Kkla jQ fin, n,ldh flfrys foaYfha úYajdihg wdpdr lf<ah’ rg ;=< jHdma;j mj;sk fldúâ -19 jix.;fhka yg .;a ;;a;ajh yqjd olajñka” jix.;hg tfrys igfka bÈßfm< f.k l%shd lrk w;HdjYH iy ffjoH ld¾h uKav,j,g w.ue;s fudaä ia;+;sh mqo l< w;r” Tjqkaf.a tu igk ;=< bka§h mqrjeishkaf.ka fkdie‍f,k iyhla ,nd fok njg iy;sl lf<ah’

h<s f;dard m;a lr .;a rch úiska rdcH md,kfha wjysr ì| oeóu” ft;sydisl jHjia:d iïmdokhka kS;s.; lsÍu” jevigyka m%idrKh lsÍu yd Yla;su;a lsÍu” ish¨‍ mqrjeishka i|yd uQ,sl iqjmyiqlï Wiia lsÍu” fkdjeo.;a fia i,lk ,o mqoa.,hkag wd¾Ól iyh iemhSu iy ldka;djka” orejka yd wndêl;ajfhka miqjk mqoa.,hka i|yd wdrlaIdj j¾Okh lsÍu Tiafia bkaÈhdfõ ixj¾Okfhys mßj¾;kuh l%shdud,dj wLKavj l%shd;aul lrkq ,en we;’ jix.;h w;r;=r” yÈis ffjoH jqjukdjka iuÕ m%udKj;a mßÈ .kqfokq lsÍug ffjoH iemhqï iy WmlrK ksIamdokh fõ.j;a lrñka iy frday,a há;,myiqlï by< ouñka” iM,odhS ffjoH m%;sldr imhñka ffjrifha jHdma;sh md,kh fldg” Ôú; fírd .ekSug rch hqyqiq¨‍j l%shd;aul lf<ah’ 2020 ckjdß ui jeks b;du;a mQ¾j ld,hl mgka cd;Hka;r uÕSka mÍlaId lsÍu jeks mQ¾j j<lajd .ekSfï l%shdud¾.j,ska wk;=rej” ud¾;= 24 jk Èk mkjk ,o §mjHdma; f,i ;djld,sl rg iïmQ¾K jYfhka jid oeóu iy ixpdrl iSud lsÍï mekùu isÿ flß‚’ Wla; mQ¾j j<lajd .ekSfï mshjr iuÕ b;d iM,odhS m%cd fi!LHh oekqj;a lsÍfï l%shdud,djka Tiafia ish¨‍ mqfrdal:k mrojñka” ffjrifha nrm;<nj iy jHdma;sh flá lsÍug bkaÈhdjg tu l¾;jHhka WmldÍ úh’

2020 wf.daia;= 15jk Èk kjÈ,a,sfha r;= l=¿K wi, mej;s ksoyia Èk ieureï w;r;=r w.ue;s kf¾kaø fudaä foaYkhla lrñka

by< iqj ùfï wkqmd;h iy my< urK wkqmd;h hk wkqmd;hka oaú;a;ajhu legqj hñka” wdidê; ixLHdfjys ;shqKq by< hdula ;snqK o” jix.;h iuÕ igka lsÍfï Wml%ufhys id¾:l;ajh lrd hñka isáhs’ wd¾Ólfha jvd;a wjodkïiy.; wxY i|yd wd¾Ól l%shdud¾.hka ´kElñka fhduq lrùu” fndfyda lDIsld¾ñl m%;sikaOdk y÷kajd §u iy wd;audks¾Nd¾ Ndr;a wNshdka uÕska YS>% iy ld¾hlaIuj;a wd¾Ól mqk¾Ôjhlg ux mdokq we;’

ñ;=oï ine÷u

cd;Hka;ßlj” bkaÈhdj kdhl;ajfhys h<s mK.kajk ,o úYajdihla ms<sìUq lsÍu iy trfgys úfoaY m%;sm;a;sfhys yeisÍu lrKfldg f.k” miq.sh j¾Ifha § bkaÈhdfõ f.da,Sh m%iaÓ;sh ;jÿrg;a j¾Okh ù we;’ bkaÈhdfjys m<uqj wi,ajeisNdjh hk m%;sm;a;sfhys ikaksfõok m%uqL;dj biau;= lrñka” w.ue;s kf¾kaø fudaäf.a ol=Kq wdishdfõ t<öug ud,Èjhsk” Y%S ,xldj lrd l< ixpdr iy nx.a,dfoaYfha w.ue;s fYhsla yiSkdg wkq.%dyl;ajh oeÍu we;=<;a jq‚’ È.= l,l isá mj;sk foaY iSud wdrjq, iy ;%ia;jdofha ;¾ck fkd;lñka” jix.;hg tfrysj” l,dmSh iyfhda.S;dj i|yd id¾la w;:H iuq¿jla Èh;a lsÍug w.ue;s fudaä uQ,sl;ajh ndr .;af;ah’ iaÒr fkdjk idudðlfhl= f,i tlai;a cd;Skaf.a wdrlaIl iNdj bkaÈhdj f;aÍ m;aùu” f,dal fi!LH ixúOdkfha úOdhl iNdfõ uq,iqk ndr .ekSu iy 2022 j¾Ifhys bÈßfha § meñfKk iNdm;S;ajh uÕska nyqmd¾Yaúl ixúOdk ;=< wdh;ksl m%;sikaOdk fufyhùfï wjia:djla bkaÈhdjg ,nd fohs’ i;H jYfhkau” jix.;h bkaÈhdfõ rdcH ;dka;%sl in|;d iSud fldg ke;’ ´iafg%,shdj iy hqfrdamdkq ix.uh iuÕ mej;s w;:H iuq¿j,g wu;rj” f.da,Sh lr<sfhys bkaÈhdj M,odhS iy úYajikSh l%shdlrefjl= iy yjq,alrefjl= f,i lghq;= lsÍfï §” bkaÈhdfõ me;sfmkqu by< ;;a;ajhl ;nñka” w.ue;s fudaä rgj,a 60lg wêl .Kkl ;u iÕhka yg l;d lr we;s w;r” úfoaY wud;H wdpd¾h tia chsYkal¾ rgj,a 75lg wêl .Kkl ;u iÕhka wu;d we;’ tfukau Tjqka fkdne¢ jHdmdrh iy Ô20 iuq¿ fukau” tfldafidla – tlai;a cd;Skaf.a wd¾Ól iy idudðl iNdj jeks jeo.;a nyqmd¾Yaúl m%cdj fj; o wduka;%Kh lr we;’

f.da,Sh iemhqï odu¦ m%;HiaÓ;sh m%j¾Okh lsÍu” wdfhdackh iy ;dlaIKh hk oaú;a;ajhu je<| .ekSu iuÕ foaYSh mßfNdackh iy ksIamdokh taldnoaO lsÍu iy bka§h ksIamdokh f.da,Sh jYfhka ;rÕldÍnjg m;a lsÍu Wfoid úfoia yjq,alrejka iuÕ jvd;a iómj lghq;= lsÍug wd;audks¾Nd¾ Ndr;a wNshdka ^iajhx úYajikSh bka§h fufyhqu& úiska bkaÈhdjg wjia:djla imhkq ,efí’ jix.;h fya;=fjka úfYaI l%shdud¾. f.k ;snqK o” bkaÈhdj iqmqreÿ Woafhda.h;a iys;j iajlSh ksoyia Èkh ieurefõh’ r;= l=¿K wi, foaYh” m%dka; fukau úfoia.;j isák bkaÈhdkqjka úiska ixúOdkh lrk ,o fufyhqï weu;+ w.ue;s kf¾kaø fudaä we;=¿ È,a,s kqjr ieureï uÕska” w;:H ;dlaIKh Ndú; lsÍu Tiafia ck iuQyhla tla/iaùu je<elajqKq w;r” iudc ÿria:Ndjfha l%shdms<sfj, iy;sl lsÍu” l%shdfjys fhdojk ,o ikSmdrlaIKh iy wjodkug ,la úh yels mqoa.,hka wdrlaId lr .ekSu isÿ flß‚’ iajhx úYajdikSh foaYhla njg m;a ùfï bka§h ie,iaug h<s mK fmdjk ,o W;afma%rKhla ,eî we;’ tneúka” bkaÈhdj tys 74jk ksoyia Èkh iurk fudfyd;l” újD; iy m%;spdrd;aul rdcH md,khla úiska W;afma%rKh lrk ,o j¾Okfha udkj flakaøSh ud¾.hla Wfoid wNs,dIhka fukau” 2019 j¾Ih ;=< § j¾;udk rch i|yd meyeÈ,s jrula o iy;sl lrk ,o m%cd;ka;%jdoh flfrys bka§h mqrjeishkaf.a fkdkeiS mj;akd úYajdih” tu mqrjeishka úiska h<s ;yjqre lrk ,§’

අනිල් වාද්වා

අනිල් වාද්වා ඉතාලිය, පෝලන්තය, ඕමානය සහ තායිලන්තය යන ඉන්දියානු තානාපති ලෙස සේවය කර ඇත. 1979 ජූලි 1 සිට 2017 මැයි 31 දක්වා ඉන්දීය විදේශ සේවයේ සාමාජිකයෙකු වන වාද්වා හොංකොං, බීජිං, ජිනීවා, වෝර්සෝ, මස්කට්, බැංකොක් සහ රෝමයේ ඉන්දියානු දූත මණ්ඩලවල සේවය කර ඇත. ඔහු දැනට නවදිල්ලියේ විවේකානන්ද ජාත්‍යන්තර පදනමේ ජ්‍යෙෂ් F සාමාජික සහ පොකුරු නායකයෙකි.
error: Content is protected !!