නවෝත්පාදනය

විස්මය ජනක තණ ගස

නිකුතුව 05, 2020

විස්මය ජනක තණ ගස

යෝගේෂ් ශින්ඩේ |කර්තෘ

නිකුතුව 05, 2020


කොළ උණ ගස ශත වර්ෂ ගණනාවක් තිස්සේ ඉන්දීය සංස්කෘතියෙහි අවියෝජනීය කොටසක්ව පවතියි. අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝඩි මැතිතුමා විසින් නායකත්වය දරන ඉන්දීය රජය, වගා කරන්නන්ගේ ප්‍රතිලාභය සඳහා පමණක් නොව, නමුත් එසේම, නිෂ්පාදන ශිල්පීන්ගේ බල සැපයුම ප්‍රකාශ වෙත්ම, ඔවුන්ගේ කලාකෘති ඉන්දියානු නාගරික සමාජයේ සහ අන්තර්ජාතික තලයේ වෙළඳපොලවල ලද හැකියාව ප්‍රදර්ශනය කිරීමට, විශාල යෝජනා ක්‍රම ක්‍රියාත්මක කරවීම පිණිස, ලෝක කොළ උණ ගස් නිර්මාණ ශිල්පීය ගුණය කොළ උණ ගසටද අත්කර දෙන වෙළඳපොළ ශක්තිමත් කිරීම උදෙසා ශිල්පීන් නගරගතවීම සඳහා උරදෙන දිශානතිය කරා යොමු කරමින් සිටියි

fld< WK .i” ks;ru —fld< r;a;rka˜ f,i wkaj¾: kdufhka ye¢kafjk w;r th bkaÈhdkq ixialD;sfhys iy cd;sl Wreufhys wúfhdackSh fldgila njg m;aù ;sfí’ wdydr msiSfuys fhdod .kakd wuqøjHhla f,iska o bÈlsÍï lafIa;%fhys nyq, wjYH;djla f,iska o” fï úiauh ckl Ydlh bkaÈhdkq Ôjk ú,difhys taldnoaO fldgila ixia:dmkh lrhs’ fuu Ydlfhys ksIamdÈ;h i|yd fhdod .efkk fldgia foi n,;au fmkS hkafka” fl<snvq” l+vd iy we|ka” kùk iudcfhys nyq, wjYH;d jk o;anqreiq” mEka mekai,a” h;=remqjre” Trf,daiq iy YíojdyskS jeks idïm%odhsl ksmehqï fuu iydhl Ydlfhys úYsIag ksIamdok fõæ fuu Ydlfhys mdßißl úmÍ; ord .ekSug we;s yelshdj iy .%dóh wd¾Ólfhys j¾Okh i|yd fhda.H;d o¾Ylj, n,mEu y÷kd .kakd oekqj;a wh iy bka§h rch fuu Ydl me<j,ska j.d lsÍu m%j¾Okh lsÍu i|yd mshjr lsysmhla .kq ,en we;’ 2020 cQ,s udifha uEka lS nd;a cd;sh weu;Su lrk w.%dud;H kf¾kaø fudaä ue;s;=ud” weiEï” ;%smqr” iy uksmQ¾ hk BidkÈ. m%dka;j, y~la k.k l,dlrejkaf.a ksIamdokh flfrk fld< WK ksIamdokj, m%;s,dN .eUqßka fmkajdfoñka wiajid,Su lf<ah’ fld< WKng mokï lr .ksñka lrk ksIamdok bka§h wd¾Ólhg odhl;ajh olajkjd muKla fkdj” kuq;a m%pdrK úê iy wd;auks¾Nd¾ Ndr;a wNshdka úê i|yd o w.%dud;Hjrhdf.a bkaÈhdfõ § ksmojkak m%p,s; lsÍu i|yd o odhl fõ’

cqks 5jk odg fhfok f,dal mßir Èkhg iu.dój” 2018 kjÈ,a,sfha § mej;s m%o¾Ykhl fld< WK jHjidhlhska iu. wka;¾l%shdfjka l,a wßk bka§h w.%dud;H ^ol=fKa isg fojekakd& kf¾kaø fudaä ue;s;=ud

oejeka; mshjr

w.%dud;H fudaä ue;s;=udf.a kdhl;ajfhka rch úiska .kakd ,o úYd,;u mshjr w;ßka tlla jk w;r 1927 bkaÈhdkq jkdka;r mk; ixfYdaOkh lrñka bka isÿjqKq jvd;au hym; fld< WK .ila f,i jefvk Ydlhla f,i ms<s.ekSu fld< WK j.dlrejkaf.a m%;s,dNh i|yd j.dlrejkag Yla;shla ,nd ÿks’ ixfYdaOkhg miqj” fld< WK .i oeka y÷kd .kafka ;DK l=,fha Ydlhla f,isks’ 2016 § .kakd ,o ;yjqre lsÍu fld< WK Ydlh fj<|dug .ekSu iy m%jdykh lsÍu ndOd lrjk iSud lsÍï lsysmhlau bj;a lrk ,§’ fuu jHdmdrh oeka fld< WK f.dúhkaf.a ksfjia ys isg rfÜ ljr fmfoila lrd jqjo m%jdykh lsÍu i|yd n,m;% w;alr .ekSu iïnkaO ndOd rys;j lsÍug Tyqf.a mshjr i|yd oeka bv ie,iS ;sfí’

WK ,S w; ord lrk k¾;khl fhfok kd.,ka; m%dka;fha ck l,dlrejka lKavdhula

wdxYslj .kakd idl,Hjd§ ixj¾Okh i|yd 2018 – 2019 ld,h ;=< cd;sl fld< WK fufyjr kej; jHqy.; lsÍu rch úiska Èh;a lrk ,§’ ta u.ska f.dúhka iïnkaO lr,Su wLKavj lrf.k hdu iy foaYSh l¾udka;h lrd fhda.H wuqøjH iemhSu jeä lsÍu fufyjr u.ska l%shdjg kxjñka ;sfí’ fufyjr hgf;a” w¿;a ;jdka msysgqùu iy oekg mj;akd tajd Yla;su;a lsÍug iyfhda.h ,nd foñka by< .=Kd;aufha lDIsiïm;aj, ,o yelshdj j¾Okh lsÍu i|yd mshjr .kq ,en ;sfí’ bkaÈhdkq kd.ßl fj<| fmd< iy f.da,Sh fj<|fmd< hk folgu iqÿiq w.h tla l< ksIamdok lsÍu i|yd mqyqKq Y%ñlhskaf.a l=i,;d jeäÈhqKq lsÍug Odß;d f.dvkexùu iy mqyqKq jevigyka fï;a iu.u ixj¾Okh flf¾’

iajdëk f.dúhkag wdOdr lsÍu

2020 jk úg f.dúhkaf.a wdodhu fo.=K lsÍu w.%dud;H fudaä ue;s;=udf.a o¾Ykh jk w;r” fld< WK .fika ie,lsh hq;= Wmldrhla ,eìh yels ;ek fuhhs’ fuu flgqïm;a iu. mjd f.dúhkaf.a ksIamdokj,g ;ukagu lDIs-fj<|fmdf<ys kshdukj,g hg;a fkdù” jeä m%h;akhla fkdordu fld< WK f.dúhkg tlal< jdishla wiajekak f,i fk<d .ekSug yelsjkq we;’ 2019 cqks ui 27jk Èk” uydrdIag% rch w;,a neïnQ iïßoaê fhdackd l%uh wkqu; lrk ,o w;r f.dúhka 750 fofkl=g ^fyda ta <Õ ixLHdjlg& mgl frdams; fld< WK wxl=r iemhSug n,dfmdfrd;a;= fõ’ m%dka;fha iEu Èia;%slalhlu mkjkq ,enQ ñ,la ;sfí’ ta i|yd m%dka; rch bkaÈhdkq remsh,a fl%daf¾ 25la fhdackd lr we;’ b;d uE;l” lDIsl¾uh iy f.dú iqnidOkh ms<sn| uOHu rcfha wud;H” kf¾kaø isx f;daud¾” m%dka; kjhl ^uOH m%foaYa” .=crd;a” uydrdIag%” TäId” weiEï” kd.,ka;h” ;%smqr” W;a;¾Ldkaoa iy l¾Kdgl& fld< WK m÷re Whka 22la mqrd Èh;alrk ,o w;r fld< WK ksIamdok wmkhkh jeäÈhqKq lsÍu i|yd fõ.h w;alr foñka uq¿ rgu tys M, orkq we;ehs mejiSh’

fld,algd ys fmd<l WK ng wdY%fhka úúO jia;= ksIamdokh lrk mqyqKq Y%ñlhska

 wud;Hjrhd fufia mejiSh” —cd;sl fld< WK fomd¾;fïka;=j úiska ,ndfok iyfhda.h” m%dfoaYShj isgqjk fld< WK úfYaI j¾Okh lsÍu yryd” m%dfoaYSh ck;djg” —m%dfoaYslhdf.a y~˜ tkï fjdal,a f*d f,dal,a jevigyfka b,lalh ienE lrñka miqfõ” f.dúhkaf.a wdodhu by< oeóu” iy wdkhk u; hemSu my< oeóu ienEjla njg yerùu l%shd;aul lrùu .ek is; is;d jev lrhs’˜ bkaÈhdfõ j¾Okh jk l¾udka;hla f,i fld< WK Ydlfha cd;sl Okh iu.” bxðfkare iy yia; l¾udka; ksIamdok i|yd f.da,Sh fj<|fmd<j, ixia:dmkh ùu i|yd bkaÈhdj b,lal l< hq;=h” Tyq ;jÿrg;a mjihs’ 2020 Tlaf;danrfha §” fld< WK wdxYsl l¾udka;h m%j¾Okh lsÍu i|yd jHjidhl;ajh iy fld< WK ksIamdok fj<|du fõ.j;a lsÍu i|yd iajdëk ixiohla Èh;a lrk ,§’ ysgmq wud;H iqf¾Ia m%N+ ue;s;=udf.a ksIamdokhla jQ bkaÈhd fld< WK ixioh wxYfha úúO /lshd iy jHdmdr j, kshqla; kdhlhska 55 fofkl=f.ka ieÿï,;a iafõÉPd fiajl lKavdhula iu. tl ;eklg f.k taug b,lal lrhs’ t<fUk j¾I my ;=< bkaÈhdfõ fld< WK l¾udka;h ñ,shk 4la jk f.dùkag ñ,shk 1’5l fld< WK jHjidhlhskag Okd;aul n,mEula lrkq we;ehs o ysgmq wud;Hjrhd mjihs’ bka§h rch ;sridr l< yels Ôú; /ljrKh iy foaY.=K úm¾hdi ikais÷ùu jeks m%Yak wdka;%Kh lsÍu i|yd b,lalhla we;sj fld< WK wxYh ixj¾Okh lsÍug mshjr lsysmhlau f.k ;sfí’ fld< WK j.dlsÍu iy ksIamdokh m%j¾Okh lsÍu f;lau;a ta foig fhduqjqKq is;a we;sj ta foig rch u.ska .dul n,h iy iyfhda.h iemhSu iy jHjidhlhska lr f.k hk jev fldgi msßis÷ yß; cd;shla njg m;alsÍu olajd f.da,Sh fld< WK ksmehqï fj<|fmd< olajd hk tys ;;a;ajh Yla;su;a lsÍfï udj; Tiafia hñka isà’

යෝගේෂ් ශින්ඩේ

යෝගේෂ් ශින්ඩේ උණ නිෂ්පාදන ප්‍රචලිත කිරීම සඳහා වැඩ කරන කෘෂිකාර්මික ව්‍යවසායකයෙකු වේ. ඔහු බැම්බූ ඉන්ඩියා හි සමාරම්භකයා වන අතර එය තිරසාර උණ නිෂ්පාදන නිෂ්පාදකයා වනවා පමණක් නොව, වෙල්හේ, භෝර්, පන්ෂට් සහ මුල්ෂි වන පූනේ අසල පිහිටි ගම්මානවල ගොවියන්ට අවස්ථාවක් ලබා දීමටද කටයුතු කරන එකමුතුවකි.
error: Content is protected !!