උරුමය

idïm%odhsl weu;=ï m;

නිකුතුව 04, 2020

idïm%odhsl weu;=ï m;

චින්නරාජා ජී නායිඳු |කර්තෘ

නිකුතුව 04, 2020


fmdfydi;a foaYSh ksIamdok iy yia; l¾udka; úúO;ajhla u.ska bkaÈhdfõ ixialD;sl Wreuh ksfhdackh flfrhs' fï foaYh —.eñhdf.a y~ke.=u˜ njg m;ajk ld,fhys" Ñkakrdcd kdhs÷ N+úoHd;aul úo¾Ykdj Ôwhs ^ðfhda.%emsl,a bkaäflaIka& weuqKqï iys; fï .uk ud¾.fhka wmj f.k hk w;r Bg wkkH yia;l¾udka; iy idïm%odhslj foaYh w;alr.;a oekqu wdrlaId lsÍu;a m%j¾Okh lsÍu;a i|yd Tjqka m%dfoaYSh ksIamdolhskag Woõ l< wdldrh wmgu uek .kakg bv yßhs

bka§h w.%dud;H kf¾kaø fudaä ue;s;=ud .euqid fyj;a idïm%odhslj weiEï m%dka;fha r;= meye jdáhlska iy jku,ska irik ,o W;=re i¿jla ord uE;ld,Skj m%isoaO fmkSisàï lsysmhlg tla úh’ iDcqfldaKdi%dldr frÈ lene,a,la weiEï jeishkaf.a wkkH;dj fy<slrk me<÷ula jk w;r th 18jk ishjfia mgka ksrEmKd;aul ixfla;hla ù ;sfí’ tys ixialD;sl iy ft;sydisl jeo.;alu mfil ;nd neÆ úg” bkaÈhdfõ kef.kysr fmfoiaj,g jkakg —.euqidj˜ idïm%odhsl úhuka u.ska” foaYfha idïm%odhsl wkkH;dj ksfhdackh lrk ú,dis;djla njg m;afjhs’

bkaÈhdj ckúldikh w;ska fukau ixialD;sl úúO;ajh w;ska o” .euqidj wkkH;r ksIamdokh fkdjk w;ru” we;a; jYfhkau” foaYfha m¾hka; l,dmSh fjkialï i;=lrñka ksujk ks¾udK 370lska muK tlla ù ;sfí’ bka§h ixialD;sh wdrlaId lsÍu” m%pdrKh lsÍu” iy ieuÍu i|yd .kakd ,o ueu;a we;a m%h;akhl” N+úoHd;aul úo¾Ykdj nqoaêuh foam< whs;sjdislula f,i 2004-05 § Èh;alrk ,§” tajd wh;a jkafka ta NdKav ksmojk m%cdjghs’ fuu ixl,amh wkqj ,shdmÈxÑ lrk ,o m%:u ksIamdokh vdÔ,ska f;a fjhs’ tla tla jif¾ bÈßm;a flfrk kj fhÿï iu. fuu ,ehsia;=j 350lg jeä wkkH ksIamdok m%udKhla ;rug j¾Okh ù ;sfí’ N+úoHd;aul úo¾Ykdj wkjir md¾Yajhla úiska th Ndú; lsÍu j<lajd,Su i|yd ksIamdolhska n,.kajhs” udhsï fhdod fjkalr we;s N+úoHd;aul fmfoia we;=<; msysgqjd we;s wod< iïu; iu. wkq.; fkdjk ksIamdok i|yka ,shdmÈxÑ ù we;s ysñldr bÈßm;a l<jqkag fï iïu; wod< lr.ekSu y÷kajd Èhhq;=fõ’ WodyrKhla jYfhka” rig yefmk fiajß ìialÜ ksIamdol rdcia:dkfha ìldk¾ N+ðhdf.a kvqfõ§” ìldk¾f. N+úoHd;aul úo¾Ykdj wdrlaId l< tlS N+ðhd ksIamdolhska /ljrKh ,enQ wêlrK n, iSudj we;=<;” —ìldk¾˜ hk moh w;ay< hq;= nj ;SrKh jQ w;r tu l,dmfhys fiajß iakela ksIamdokh fkdl< hq;= nj fyda N+úoHd;aul úo¾Ykdj wkq.ukh l< hq;= nj kvqfõ§ ia:dmkh flreKq iïu; u.ska ;yjqre flß‚’

w.%dud;H kf¾kaø fudaä ue;s;=ud uksmQß fïf;ahs f,kahdka W;=re i¿jla me<| m%dfoaYSh iy foaYSh ksIamdok w.h lrñka

foaYSh;ajh wdrlaId lsÍu

N+úoHd;aul úo¾Ykdj” iSudj oelaúh fkdyels ld,mßÉfþohla olajd bÈßhg ,shdmÈxÑ ù” weuqKqï lr we;s wjHdc iy idOdrK ksIamdok y÷kd .ekSug yd ,shdmÈxÑ ùug WmldÍ ùu i|yd ffk;sl wdrlaIdj msßkukq ,nhs’  úYd, jYfhka” Ôwhs moaO;sh N+úoHd;aul l,dmhla ksIamdolhskaf.a wd¾Ól iuDoaêh m%j¾Okh lrk;=r fj<|mf,a § ;rÕldÍ ksIamdokj,ska Tjqkaf.a ksIamdok fjkilg n÷ka lsÍu Wfoid WmldÍ fjhs’

wiSñ; ld,hlg Ôwhs weuqKqï lr we;s ksIamdok .=Kd;aufha iy iy;sllrKfha ;Skaÿ Wmudk i|yd iqÿiqlï ,eîfuka miqj muKla wmg;a fï joka ieliqu idOdrK úhyels fõ’ Bg fnfyúka iudkdldrfhkau” mßfndaclhska i|yd” Ôwhs l%shd lrkafka Tjqkg wjHdc ksIamdok y÷kd.ekSu i|yd Woõjg tk ksIamdolhskaf.a wd¾Ól iuDoaêh fy<slrk ix{djla f,isks’ we;eï mdßfndaclhska hgm;a lrkq yels nyq;r mdßfndacl ck;dj” l,dmhg wkkH jQ ^Ôwhs weuqKqu iu. y÷kd.; yels& idïm%odhsl l=i,;d iy oekqu tlaldiqjla Ndú; lrñka úfYaIs; N+úoHd;aul lafIa;%hla bmso ke.S wd nj iksgqyka lrkakg NdKav i|yd jdßl ñ,.Kka f.ùu i|yd iQodkïj isà njigyka lr ;sfí’

bkaÈhdkq ysñlu 

wfma rg ;=< fjk;a rgj, mj;sk lsishï whs;sjdislulska iajdëk nj fmkajk N+úoHd;aul úo¾Ykdj wmg ysñ nqoaêuh foam< nj w¾:j;a lrhs’  tajdfha jdkscuh NjH;dj ksid” Ôwhs flfrys ;sfnk fhda.H ffk;sl /ljrKh tajdfha idjoH úi¾ckfhka je<lS isàu i|yd wjYH fohla njg m;aù ;sfí’ wka;¾cd;sl uÜgf倫 jeo.;ajk” f,dal fj<| ixúOdkfha ^ví,sõà´& nqoaêuh foam< whs;sjdislï ms<sn| fj<| .kqfokq iïnkaO .súiqu” ví,sõà´ idudðlhska Tjqkaf.a iudka;r cd;sl jHjia:dodhl wdh;k ;=< wju iïu; wkql+,;dj ilia lrhs’  fuu ne¢hdj flfrys wkq.; fjñka” bkaÈhdj 1999 NdKavj, N+úoHd;aul úo¾Ykdj ^,shdmÈxÑlrKh yd /ljrKh ie,iSu ms<sn|& mk; iïu; lr .;a;dh’ fï iïnkaOfhka” yqfolau rg we;=<; muKlau fkdj f,dalfha yeu wiail uq,a,lu fï bka§h NdKavj, wkkH;dj wdrlaId lsÍu ms‚i nyqcd;sl m%d.aOk fhojqï ilia lr we;’ WodyrKhla jYfhka” vdÔ,ska f;a hkq hqfrdamSh ix.ufha kshduk hgf;a ,shdmÈxÑ lrk ,o tlu Ôwhs weuqKqu fõ’ wka;¾cd;sl Ôwhs flfrys mjd” tajdfha whs;sjdislu bkaÈhdfõ § n,d;aul lrkq ms‚i” ksIamdolhska ÔwhsÔ mk; hgf;a whÿï l< hq;=h’ bkaÈhdj úiska ráka neyerj fun÷ Ôwhs 15la ,shdmÈxÑ lr we;s w;r tajd Bg iudkdldrfha Wiia .=Kd;aufha iïu; f,i wkql+, fõ’

l¾kdgl m%dka;fha jeú,a,lska úh<Su i|yd ysreg háka jkd we;s Ñlaud.ƾ werìld fldams wiajekakla

N+úoHd;aul úo¾Ykdj wmf.a fmdfydi;a ixialD;sl iy cd;sl Wreufha wkkH;djhs’ weuqKqï l< ksIamdok iy ta ksIamdok iu. úúOdldrfhka iïnkaO jQ wmf.a wúfhdackSh ixialD;sl iy iudÔh  fldgihs’ rfÜ iEu fldgila yrydu bkaÈhdkq Wreuh tlu hq.hl§ m%j¾Okh lrk w;r” wmf.a idïm%odhsl oekqu wdrlaId lsÍu i|yd iuld,Sk yDoidlaIshla jk Wmfhda.s;dj flfrys bkaÈhdfõ lemùu ixfla;j;a lrkakls’ fuu ksIamdok” tys m%f,aLkh” wdrlaIdj ie,iSu iy m%j¾Okh tys idrh jk ;sridr nqoaêuh foam< ixj¾Okh i|yd .kakd m%h;akhla fõ’

චින්නරාජා ජී නායිඳු

චින්නරාජා ජී නායිඳු, ඉන්දියා ජීඅයි ඇමුණුම් වැඩසටහනේ නියෝජ්‍ය රෙජිස්ට්‍රාර්වරයාය. නායිඳු සක්‍රීය සංවාද මෙහෙයුම්කරුවෙකු ලෙස සම්මන්ත්‍රණ, ධවල පත්‍රිකා, සහ නිල වාර්තා විශාල සංඛ්‍යාවක් ප්‍රසිද්ධියට පමුණුවා ඇත. ඉන්දියාවේ සංස්කෘතික උරුමය සහ ඒවායේ වර්ධනය සඳහා රට පුරාම ජීඅයි ඇමුණුම් යන්ත්‍රණය පිළිබඳ නිසි මාර්ගයෙන් සංරක්ෂණයට දායක වෙයි.
error: Content is protected !!