පෞරුෂය

iajdñf.a m%.;sh

නිකුතුව 04, 2020

iajdñf.a m%.;sh

බිල් ඬේවිස් |කර්තෘ

නිකුතුව 04, 2020


iajdñ úfõldkkao úiska weußld tlai;a ckmoh iy tlai;a rdcOdksh fj; isÿ lrk ,o ixpdr" iajdñÔ bka§h m%{d iïm;a;sfhys ¥;fhl= njg m;a lrñka" bka§h o¾Ykjdofha f.da,Sh oelSu fjkia lf

1893 iema;eïnrfha §” wd.ñl md¾,sfïka;=fõ § Tyqf.a oeka woaú;Sh wduka;%Kh isÿ lsÍug iajdñ úfõldkkao weußld tlai;a ckmofha Ñldf.da fj; meñ‚ úg” ngysr f,dalh ly meye;s isjqre oerE bka§h ksfhdackh ms<sn| t;rï ;elSula fkdl<y’ Èk lsysmhl ld,hla ;=< §” flfiafj;;a”iajdñÔf.a joka iy fm!reI;ajh mq¿,a iy wE;g me;sr f.dia ;snQ fyhska” tu u;h úYauh okjk fia fjkia ù we;’ Ñldf.days wd.ñl md¾,sfïka;=fõ Tyqf.a fma%laIl .Khd u;ska Tyq ch ,nd .ekSu;a iuÕ” jdIam ÿïßh hka;%hla uÕska ixpdrfha fhfoñka” Tyq weußld tlai;a ckmofha kef.kysr m%foaY mqrd l;dnia ,nd §ug werUqfõh’ Tyq úiañ;j”ish¨‍ wd.ï foúhka jykafia fj; hk j,x.= udj;a nj” udkj j¾.hd Tjqkaf.a idrfhkau wka ljfrl=j;a fkdj Tyqu ùfuka ÈjHuh ;eke;af;l= jk nj iy w;aoelSfuys lreKla f,i fuu i;Hh jgyd .ekSu iEu mqoa.,fhl=f.au Ôú;fha wruqK jQ nj hk m‚jqvh;a iuÕ” Tyqf.a weußldkq Y%djlhka mqÿuhg m;a lf<ah’ ˜ Tyqf.au jpkfhka mjik l,( —isxyfhks bÈßhg jfrõ’ Tn neg¿fjl= hk udhdfjka ñfoõ’ Tn wdYs¾jdo,;a iy iodld,sl ksoyia wd;auhka’ fld,algdys W;=re foiska msysá ld,s foajia:dkfha Èú f.jd we;s Tyqf.a .=refoafjda;a;uhka jk” Y%S rdul%sIaKdf.a fomd uq, fuu ish¨‍ i;Hh Tyq wjfndaO lr f.k we;’ ˜iajdñÔ —iq<s iq<Õla jeks mQclfhls˜ hkqfjka m%lg jQfhah’ Tyq hk iEu ;ekl§ u” Tyq ish,a, ñY% lr” Tyqf.a l;d ny wid isák ieug oeä Woafhda.Su;a tlla njg m;a lf<ah’

1894 § weußld tlai;a ckmofha fïka ys .%Skal¾ ys wka;¾ wd.ñl l|jqre yuqjl ^l+vdrïj, Èú f.jñka& § b.ekaùug iajdñÔ yg wdrdOkh flß‚’ Tyqf.a Ñldf.da wduka;%Khkaj,ska fuh ffO¾hu;a j ;snq‚’ Wia jQ mhska .ia fijKla hg uy;a Wkkaÿfjka isák ;u isiqka rjqula fia Tyq jgd ìu ys÷jd f.k” foaYkh isÿ lrñka isá Tyq tys Tyqf.a wxY=ud;%fhys t,an isáfhah’ kslau hdfuka wk;=rej” ;udg m%udKj;a ;rñka ixpdr iy Y%djl msßila ,eî we;s nj Tyq ;SrKh lf<ah’  Tyqg tys jdih fldg” isiqka we;s lr .ksñka” weußldjg iaÒr hdula b;sr lr hdug Tyqg wjYH úh’ Tyq” Tyq ;=< fndiagka iy ksõfhdala w;r újdo lf<ah’ —fndiagka weußldfõ we;kaia jk kuq;a” ksõfhdala tys frdauh fõ’˜ hehs Tyq Tyqgu mejiqfõh’ Tyq frdauh f;dard .;af;ah’ tu ir;a R;=fõ § Tyq n%Dla,Ska iodpdrd;aul iudcfha ;ono jQ foaYk ud,djla ,nd ÿka w;r” ksõ fhdala ys fõodka; iudch msysgq jQfhah’

le,sf*dakshdfõ ujqkaÜ f,daõys iajdñ úfõldkkao ^fojk fma<sh” jfï isg miajekakd&’

1895 ckjdßfha § Tyq wdpd¾h  .=j¾kaisf.a úis;=re ksfla;kfhka kslau f.dia” uekayegkays 54 ví,sõ 33 jk ùÈfha Tyqf.au jdiia:dkfha mÈxÑhg .sfhah’ Tyqf.a ksjfia ldur ckhdf.ka msÍ b;sÍ .sh nj mejfia’ mqgq ish,a, ckhdf.ka msreKq úg” we;eï ckhd fïi u;” fmdf<dfjys iy ksjfia fodrg tmsáka o ys| .kq we;’ iajdñÔf.a È.= ld,Sk hy¿fjl= jQ fcdi*ska uela,sfhdaâ mejiQfha weh Tyqf.ka weiQ m<uq jofka isg wjika jok ilajd i;H lreKq jQ njhs’

iajdñÔ fndfyda Èkj, Èklg fojrla foaYk mj;ajñka” iEu úgu ld¾hnyq, Èúhla .; lf<ah’ Tyq fl;rï fjfyi jkafka o hkak ÿgq f,cÜ” i;s wka;fha Tyqf.a ksfla;kh jk ßÊ,a uek¾ kï” k.rfha isg ie;mqï 100la muK ÿrl” yâika kÈhg ngysßka msysá ia:dkhg meñK úfõlhla .kakd fuka wdrdOkd lf<ah’ fhdaO ´la .ila hg Ndjkd lsÍug Tyq m%sh l< w;r” j¾;udkfha ßÊ,s uek¾ miqìï fldg msysgqjd ;sfnk” ßÊ,s ys úfõldkkao úfõlS ia:dkh ys tu ia:dkh úfYaIfhka lemS fmfkkafka h’ tu .sïydkfha§ iajdñð oyila ¥m;a WoHdkfha .sïydk ksjfia isiqka msßilg mka;s meje;a jQfhah’ Èßu;a lrk ,o l;d kue;s ud;Dldjlska hq;a .%ka:hlska tu l;dnia oeka lshúh yelsh’

iajdñ úfõldkkao 1895 § tlai;a rdcOdksfha ,kavka kqjr isáh ld,fha § .kakd ,o Tyqf.a PdhdrEmhla

1895 ir;a R;=fõ §” iajdñ Ô tx.,ka;h ixpdrh fldg tys lreKq ldrKd o uqiq lf<ah’ Tyq foieïnrfha § h<s meñ‚ úg” mka;s meje;a ùug wu;rj” fhda. i;r o ckhd yg b.ekaùu Tyq werUqfõh’ mdGdkac,Sf.a fhda. iQ;% ms<sn| y÷kajd §u iy tys w¾:l;dj jk rdc fhda. kï lD;sh f,dj mqrd úisÍ isák Tyqf.a mdGl msßia w;r Yla;su;a yeÕSula we;s lf<ah’  uyd ufkdaúoHd{fhl= iy od¾Ykslfhl= jk ú,shï fcdakaia uy;a ufkdaúoHd;aul iy wdOHd;añl m%;s,dNhla iuÕ th l%shdjg fhdojd we;s nj mejfihs’  iajdñÔ yg ydj¾â fj; wdrdOkd ,enqKq w;r” tys§ Tyq WmdêOdÍ od¾Yksl iudch bÈßmsg l;d meje;ajQfhah’ Tyq mSGdêm;s;=uka iy fjk;a uydpd¾hjreka flfrys fl;rï .eUqre yeÕSula we;s lf<a o lsjfyd;a” Tyqg mQ¾K uydpd¾h moúhla ^Tyq th m%;slafIam lf<ah& msßkeuq‚’ Tyq lsis Èkl mdmh ms<sn| l;d fkdlf<a wehsoehs jrla iajdñÔf.a ksõfhdala isiqka w;ßka wfhla weiqfõh’ Tyq Bg fufia ms<s;=re ÿkafkah” —wdYs¾jdo ,oaoka uf.a mdmhkah”’ udf.a .=Koyï fukau” udf.a mdmhkao ud wo isák ;ekg udj m;a lr we;’˜‍ ;j;a wfhla Tyqf.a meñŒfï w;suy;a n,h .ek l;d lrñka lshd isáfha” úúO foaYkj,§ Tyqf.a infha isá iuyr wh jpkd¾:fhka fjfyig m;aj isá njhs’

iajdñðf.a fojk ngysr ixpdrfha§” ksõfhda¾lays tla foaYkhl §” Tyq ;u ijkafokakka flfrys ;udg we;s n,h .ek oek.;a w;r” Tjqka ish,a,kau f.da,hka njg m;a fõ hehs ìfhka yÈisfhau fõÈldfjka bj;aj .sfhah’ weußldkqjka mqÿu l< ;j;a YslaIKhla jQfha” —ukqIHfhda foúfhda fj;s’ Tjqkg fiajh lsÍu hkq jkaokhhs’˜ fcdi*ska uela,sfhdaâ mjikafka Tyqf.a n,h r|d mj;skafka fuu Wiia b.ekaùï l%shdjg kexùug Tyq wka whg ÿka ffO¾h u; njhs’

බිල් ඬේවිස්

ස්වාමි සර්වප්‍රියනන්ද යනු නිව්යෝර්ක් හි වේදන්ත සංගමයේ දේවගැතිවරයා සහ අධ්‍යාත්මික නායකයාය. ඔහු 1994 දී රාමක්‍රිෂ්ණා මැත් (සහ මෙහෙවරට) වෙත සම්බන්ධ වූ අතර, බටහිර බෙංගාලයේ බෙලූර් මැත් හි පැවිදි පරිවාසකරුවන්ගේ පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ ආචාර්යවරයෙකු (ගුරුවරයා) ලෙස සේවය කර ඇත.
error: Content is protected !!