උරුමය

bkaÈhdkq jd.aúoHd;aul N+;,h

නිකුතුව 04, 2020

bkaÈhdkq jd.aúoHd;aul N+;,h

සොනාල් කුල්කර්නි ජෝශි |කර්තෘ

නිකුතුව 04, 2020


bkaÈhdj 500la muK jk fjkia fjkia NdIdj,g f;da;ekakla fjhs" bka jeä .Kkla woo Ndú;hg .efkhs' fidkd,a l=,al¾ks fcdaYs Tjqkaf.a úúO;ajh iy ft;sydisl f.da,Sh ne£ï wkqf¾Lkh lrkakSh

bkaÈhdkq iudch” ixialD;sh” b;sydih” iy m%;sm;a;s wef.a NdIdj, úúO;ajh wLKavj yev .iajñka isákakSh’ b;ska” NdId lShla bkaÈhdj mqrd l;d lrñka mj;skafka o@ fï foaYh újO NdId 461la muK l;d lrk ksjykls’ fïjd w;ßka” NdId 447la ffoksl ixjdofha § il%Sh f,i y~ ke.=ug tlafjhs” bka 14la ksy~ fjñka isáhs’ tajd ;jÿrg;a lsisÿ ikaksfõok ld¾hhlg tla fkdfjhs’ fïjd w;ßka” NdId 121l l;dlrkakka 10000lg jeä.Kkla isáhs’ ;j;a 22 la” bka§h wdKavql%u jHjia:dfõ m%;smdok wkqj ks, jYfhka y÷kd .efkhs’ fïjd w;rg” weiEóia” fnx.d,s” fndafvda” fvd.aß” .=crd;s” yskaÈ” lkakvd” ldYaóß” fldkaldks” u,hd,ï” uksmQß” urd;s” fï;s,s” fkafmda,s” Wßhd” mkacdì” ixialD;” ikagd,s” iskaê” fou<” f;<sÕ=‍” iy W¾ÿ tlafjhs’ tajd —Wmf,aLk.; NdId˜ kñka ye¢kafjk w;r 2011 § meje;ajqKq iuia; bka§h ck ix.Kkh wkqj ishhg 96’72la bkaÈhdkqfjda ;u ud;D NdId^j& f,i ñka NdId tllaj;a Ndú;hg .ks;s’ bka§h ck.yKfhka nyq;rhla yskaÈ ^26’6]&” bkslaì;sj nx.a,d ^7’94]& iy urd;s ^6’84]&la iy f;<sÕ=‍ ^6’68]&la Ndú; lr;s’  Wmf,aLk.; NdId w;=ßka” yskaÈ NdIdj cd;sl ks, NdIdj f,i y÷kd .efkhs( Wm mßmd,s; NdIdjla f,i” bx.%Sis ni cd;sl uÜgfï§;a ks, NdIdjla f,i Ndú; fjhs¦ ksoyig miq” bka§h m%dka; lsysmhla jd.aúoHd;aul jYfhka ks, NdIdj wkq.ukh lr;s” ;j;a m%dka; lsysmhl nyq;r ck;dj tys ks, ikaksfõok fuj,u f,i Ndú; lrkqfha bx.%Sis NdIdjhs’ tkhska” talNdIs; rgj,a .Kkdjlau bkaÈhdj fuka fkdj” tla ;ks rdcH NdIdjla Ndú; lrhs ^Wod( cmdkfha cemkSia ni” m%xYfha m%xY ni iy fï wldrhg wfkl=;a NdId&” taksid” tla ;ks —bka§h NdIdjla˜ ke;’

;dkacjQ¾ kqjr jDydëIajr fldaúf,ys fm!rd‚l fou< Ys,d leghï

NdId mjq,a kHdh

NdId úiska N+ñfha ck;djg ,ndÿka úúO mqfrda.dókaf.a w;aika ordf.k isáhs’ tneúka” ck;dj jdf.a” NdIdj,g tajdfha iÕjdf.k miqfjk mdrïmßl iudkd;au;d ,laIK —uq,afldg f.k˜ mjq,aj,g j¾.SlrKh lrkq ,nhs’ bkaÈhdfõ m%Odk NdId mjq,a my; i|yka mßÈ j¾.SlrKh l< yelsh( bkaÿ-wd¾hhka – fuu mjq,g yskaÈ” mkacdì” fkafmda,s” urd;s” W!ßhd” nx.a,d” iy welafidñhd jeks NdId we;=<;a fõ” tfukau NS,s iy l;ldß jeks f.da;%sl NdId wh;a fõ’ fuu mjq,a m%dlD; yryd iïNdjH ixialD; yryd mej; f.k ths’ fï j¾;udkfha” fuu NdId mjq, l;d lrkakka jhUÈ. bkaÈhdfõ isg BidkÈ. bkaÈhdj olajd úyso W;=re bka§h ;eksìïj, Ôj;ajk whf;a NdId mjq,a wh;a fõ’ øúv NdId mjq,g wh;ajkafka ol=Kq bkaÈhdfõ m%Odk l;d lrk iy ,shk NdId y;rhs– fou<” u,hd,ï” lkakvd” iy f;<sÕ=‍ NdIdh — tfukau ks,a.sß l÷lrfha fgdavd” iy uOHu bkaÈhdfõ f.dkaÈ jeks f.da;%sl NdId rdYshls’ odhsla mjq,g wreKdp,a m%foaYa” iy weiEufha iy wkaouka ¥m;a jeis wkaoufkaia NdId mjq,g wh;a vdhsla mjq, o” hk fï l=vd NdId mjq,a fol mrïmrd folla úiska Ôj;a lrjkq ,en ;sfí’

f.da,Sh ne£ï

wdl¾IŒh whqßka” fï bka§h NdId iuQyh” f,dalh wks;a me;af;ka tk NdId iu. fm!rd‚lhska yd ikaksfõokh lsÍu fkdmudju bgq lf<ah( ft;sydisl jYfhka” bkaÿ – wd¾h NdId hqfrdamfha NdId iu. iïnkaO lï olajhs” tajd ,;ska iy .%Sla NdIdj,ska meñfKhs’ tkhska” nx.a,d” yskaÈ” m¾ishka” bx.%Sis” c¾uka iy vÉ wdÈ ish,a, ÿßka isáh;a mer‚” wv fidfydhqre f.dvg jefÜ’ uqkavd fyda Tiafg%dtaishdála NdId idudkHfhka úhÜkdï iy ldïfndac NdId iu. m%fõ‚.; iïnkaO;djla ork w;r áfnÜ n¾uka NdId fkafmda,s” ñhkaud¾” N+;dka” iy Ök NdIdj,g NdIdj,g iïnkaO fõ’ ikagd,s” uqkavdß” fyda iy ;j;a álla fjk;a f.da;%sl NdId l;d lrk ck;dj uOHu bkaÈhdfõ ;j;a f.da;% iu. hï iïnkaO;djla we;’ fjkia NdId mjq,aj, l;dkdhlhska b;sydifha fjk;a wjêj, bkaÈhd Wm uydoaùmfha fmfoiaj,g iïm%dma; jQ nj mejfia¦ fYaIaG wkaoukSia NdIdj l;d l< mqfrda.dóka iuyrúg” wm%sldfõ isg ol=Kq iy .s‚fldkÈ. wdishdfõ fmfoiaj,g ixl%uKh jQ uq,au ixpdrlhskag wh;a jkakls’

,sÅ;h

bka§h NdIdj,g f,aLkh iu. ixlS¾K iïnkaOhla ;sfí’ yeu bkaÿ nilau ,sÅ; fkdfõ” iuyr tajd l:k NdId fõ” kuq;a tajdg fmdfydi;a l:k idïm%odhla Wreu ù ;sfí’ f,aLkfhys ixj¾Okh fjk;a ljr fyda wd.ñl fyda iudc l%shdldrlulg jvd jdkscHh fmd;a;eîu yd wdY%s; ù mej;s‚’ foajkd.Í fyda kd.Í” tys kj;u jHq;amkakh” yskaÈ” urd;s” fldkaldks” iy ixialD; ,sùu i|yd Ndú; lr ;sfí’  we;eï bka§h NdId Y=oaO ,shú,s jeä .Kkl ,sheù ;sfí – ‍ foajkd.Í” m¾ishka wrdì iskaê i|yd o¦ foajkd.Í” u,hd,ï” lkakvd” m¾fida we/ìla iy fldkaldks i|yd frdauka wlaIr o fhdod .efkhs’

Tjqkf.a úhm;a mqfrda.dóka .ek fkdi,ld yereKo” kkaúO bkaÿ NdIdhsl l;dkdhljre yqol,d fkdjQfjdah’ .;jQ iyY% j¾Ih mqrd” tajd iudc” wd¾Ól” iy wfkl=;a ldrKd i|yd iïñY% jQy’ l%shdj,sfha §” Tjqkf.a NdId m¾hka;fha msysá fiiq bkaÿ NdIdj,ska jgj jpk iy jdlH ne£u iu. jvd;a fmdfydi;a jQfjdah’ tjeks wjfYdaIKhla iy tlaj ne£ula úYd, .Kkla NdId Ndú;fha §” bkaÿNdù iïu; u.ska foaYfha jd.aúoHd;aul úúOdx.SlrKh u; msysgqjd Woa§ma; lr ;sfí’

rdïiqn%ukshï’ ft;sydisl bkaÈhdkq idys;Hh wOHhkh lsÍug Wmldr jYfhka bÈßm;a l< uQ,sl wdh;kj, m%o¾Yk l=áh

සොනාල් කුල්කර්නි ජෝශි

සොනාල් කුල්කර්නි ජෝශි යනු පූනේ නුවර ඩෙකෑන් විශ්වවිද්‍යාලයේ වාග්විද්‍යාව පිළිබඳ මහාචාර්යවරියකි. ඇය එංගලන්තයේ රීඩින් විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ඇගේ ආචාර්ය උපාධිය ලබා ගත්තාය. ඇයගේ පර්යේෂණයට භාෂා වෙනස්වීම්, දයලෙක්තික විචලනය සිතියම්කරණය, ඩයස්පෝරා භාෂා සහ භාෂාවක් මත ආගමනයෙහි බලපෑම ද ඇතුළත් වෙයි.
error: Content is protected !!