ඉවුම් පිහුම්

fndaÊmQß idoh

නිකුතුව 04, 2020

fndaÊmQß idoh

සූපවේදී සාහේ |කර්තෘ

නිකුතුව 04, 2020


Bgu wkkH ksrEmlhla ysñ ,sÜá-fpdld rifha isg wn ;,mfha .s,ajQ msáirno fmfoiaj, m%p,s; tj¿ jHxck iy lgg fl Wkk w;=remi olajd" fï bkaÈhdfõ l,dmSh bjqï msyqï rgd" .Kkla ke;s fi!LHuh m%;s,dN iu. kejqï ri úúO;ajhla u.ska i;aldrl hy.=Kh msßkuhs' iQmfõÈfhl=o l;=jrfhl=o jk m,a,dú ks.dï idfya fndaÊmQß iQmfõofha ishqï fjkialï wkdjrKh lrñka wkkH bjqï msyqï úl%uhla lrd wmj f.khhs

uid,d f;,a fpdaofka ;dl nq[ackd” ^Tnf.a mEka n÷fka odrj,g f;,a tlaldiq ù fmfkkakg mgka .kakd f;lau l=¿ iqj| yd rih ú¢kakg iQodkñka isákak&’  —fï ud ìyd¾ m%dka;fha w.k.rh jk meÜkd kqjr idïm%odhsl uq¿;ekaf.hs ;ksjqKq uf.a m<uq ojfia§ kekaoïudf.ka ,enqKq wjjdohhs’ idïm%odhsl fndaÊmQß iQmfõofha ri w;r uf.a kekaoïud iu. wdydr msiskakg  yqrejla .;a uq,au ojfia .; l< meh lsysmh ug ;du;a u;lhs’ tal ìydrfha yßu m%p,s;hs” cd¾ldkaoa m<df;a iuyr fmfoiaj,;a” TäId” iy W;a;¾ m%foaYa j,;a ta jf.hs’ wjqreÿ 10lg;a miqj” ta ojfia wu;l fkdjk isoaê uf.a is;g kejqï .;shla f.akjd‍’ uu igyka lr f.k ;sfhkjd uf.a kekaoïud §mq lEu jÜfgdare iEfyk m%udKhla” uu tfya kej;s,d ysáhd” yeufoalu ;snqKq ir,Ndjh w,afmaÉP .;sh udj mqÿu l<d” wjidkfha” uu msiskakg mgka .kakd úgu jdf.a ug fudfyd;l iqjmyiq .;shla oekqkd’˜

fndaÊmQß wdydr ìydrfha lDIsìïj,ska mekke.S tk ft;sydisl igyka iu. ne£ ;sfí’ th fm%daàka nyq, fldg ;kd we;s msIag Od;= weiqreula f,i fmkS hhs’ iEu lEu fõ,lau” u.O rdcHfha § ^l%sia;= mQ¾j 684 – 320& riú¢kakg yels fï wdydr rifhka fmdfydi;a W;alDIaG m%o¾Ykhla ujdmdk w;r  wo ìydrfha bkaÿ .Õnv ;eks;,d ;Kìïj, kgUqka oelsh yels ft;sydisl rdcOdkshg wh;a jQjls’ idïm%odhsl uq¿;ekaf.hl ud .; l< m<uq Èkfha §” t;rï m%p,s; fkdjQ iQmfõofha mrd¾:ldó ri Woa§ma;h iu. uu wdorfhka ne÷fkñ’ ta todh” fï wo Èkh jkúg” fï N+;,fha olakg ,efnk ieliqï lsysmhla” uLdkd ^ysj,a weg& iy ,sÜá fpdaLd ^lr l< t<j¿ msyqï w;r idÜgq iu. msiqug tlajk ;sßÕ=‍ ‍frdá& ri l< yels l,dmfhka msg; mjd m%p,s; ù ;sfí” fï iQmfõ§ idïm%odhg ta ;rï rihla Wiq,kakg jeä njla mdñks’ ud wjHdc fndaÊmQß fõ,la ms<sfh, lrk úg” mjqf,a ri ksujkakd úiska ug Woõ ÿkafkah” uu iïNdjH ri /ilau( pdfka ld nepld ^fmÕjQ l¿ OdkH iy l=¿ iu. ms<sfh, l< neÿula&” iy mS;d ^mßmamq iy iqÿ¿EKq pj,ska idok ;,mhla i|yd yqud,fhka ;ïnk iy,a msá wdydrhla&”tod m%Odk wdydrh n÷úh’ m%Odk wdydrh iu. .e<fmkafka” Bg we;=<;a jkafka”  ldVs ndä ^fhda.Üj,ska idok .eUqre f;f,a neo.;a OdkH msá wdydrhla&” wÆ f.daNs lS N+ðhd ^flda,s*a,j¾ iy w¾;dm,a .eUqre f;f,a neo.kakd wdyrhla&” flday%d id¾ika lS iíð ^wn ;,mhl ,d msi.kakd jÜglald&” ´,a lS pÜks ^fld‍‍f~da,a jeks w, j¾.hla uqiq lr idok pÜks&” mßmamq iu. n;a h’ w;=remig” wms u,amqjd ^mdkamsáj,ska iE¥ .eUq/;s f;f,a neo.;a neg¾ tlla” iSks iy lsß” iSks me‚hl fmÕjQ ri /ila& ÿkafkuq’

idÜgq hkq ft;sydisl bkaÈhdkq iqmsß wdydrhls’ tys fm%daàk nyq,j wvx.= fõ” th YÍrfha fi!LHh iy isis, ia:djr lrhs

ìydrfha ck;dj Tjqkaf.a wdydrj,g buy;a leue;a;la olaj;s’ fudlla yß W;aijhla .kak – fyda,s” §jd,s” ÿiafiard ke;akï pd,s;a — wfklajd fldhsyeá fj;;a” tajd we;s ;rï wdydrh yd iïnkaO fõ’  wdl¾IŒh wdldrhlska” ñ;=rka iy mjqf,a wh iu. mj;ajk m%cdj yd ne¢ ieureï W;aijhla wdldrfhka l,dmSh ux., W;aij o olskakg mq¿jk’  uu tajd bf.k.;af;a lÉÑ ^uÕ=‍,a Èkhg miqod mj;ajk W;aijh ;=<ska& fï wjia:dfõ §” idïm%odhsl wdydr j¾. ms<sfh, lrk w;r ukd,shf.a md¾Yajfha msßñ idudðlhska úiska ukd,hdf.a mjq,g msßkuhs’ nhs.ka ndä ^.eUqre f;f,a mßmamq iu. neo..kakd jïngq riuqiqjla&” mÉfmdarka fldard ^fjkia rildrl l=¿j¾. myla iu. msi.;a jÜglald ud¿jla&” id¾ika uÉ,s ^t¿uia jHxckhla” l=¿rih uqiq l=l=¿uia flndí tlla& iy l, cduQka w;=remila uu y÷kajd ÿkafkñ’

tod uu bf.k.;a;d wn f;,a” iy mxpfmdrdka ^iQÿre” ie,aÈß” úh<s W¿yd,a” udÿre weg iy l¿ÿre l=¿j, ñY%Khls& ìydßfha bjqï msyqï Ydia;%fha l=¿Kq fol nj” yßhg kef.kysr bka§h m%dka; lsysmhl m%shckl yeÕ=‍ula fokafka fï wdydrh nj’ iEu wdydrhlu mgka .ekau wn f;f,a ,d mxpfmdrdka f;ïmrdÿ lsÍu kkaúO ri/il Wm;g fya;=fõ’  ta ojiaj,” l,jï idÜgq ^lr l< fnx.d,s OdkH uqiq mdka j¾.hls& ìyd¾ ck;dj w;r we;eï mjq,aj, Èkm;d wdyrhla jk nj;a ud oek.;a;d’ fndfydafofkla oji wrUkafka fi!LHu;a yd rij;a idÜgq Èfhys od Bg je,afoys iy l¿ ¨‍K uqiqlr idod .kakd mdkh .ekSfuks’ idÜgq fla mrdf;a ^breïj,g idÜgq mqrjd ilik me;,s mdka j¾.hls& WoEik wdydr fukqfõ wksjd¾h wx.hla fõ’ fm%daàk nyq, idÜgq” .; isis,a lrk .=Kfhka hqla; fõ’ th .sïydk ld,hg w;sYhskau iqÿiqh’ YS; ld,fha §” ,sÜá fpdald wdrlaIdj i|yd meñfKhs’ iQmfõ§h ckm%jdo mjikafka fï w;sYhska m%p,s; wdydrh m<uqfjkau msiqfõ u.O rdcOdksfha njhs’ jÜfgdare‍fõ fi!LHuh w.h iy msiqfï § w;aolsk myiqj hqo ld,j,§ fin¿ka i|yd fhoejqKls’ th msiSug jeh jkafka c,h iaj,amhls” fuh WmlrK fkdue;sj mq¿iaid .ekSu jqj;a lror rys;h’

fndaÊmQß wdydr rgdj,g ffki¾.sl Wreuhla lshk ks¾udxY wdydrj¾. lSmhla’ fuys wmg flndí msÕdkla olakg ,efí

mS;d hkq ck;dj fndfyd fia leu;s idïm%odhsl wdydrhls’ yd,amsáfhka wvi| yevhg lmd ilia lrk .=,sh fï wk.s wdydrh mßmamq o wdf,am lr r¿ ;,mhla f,i ilid jKavqfõ ;ïnd .kakd w;r th uf.a m%sh;u wdydrj,ska tlla úh’ bka§h iQmYdia;%hg lrk fï ye¢kaùu b;d l=vd tlls’  úúOdx.SlrKh ;=< wmf.a taldnoaO;dj” wmf.a fYaIaG iQm idïm%odhfhys .eUqrgu .s,S mj;skakls’ ks;ru mdfya úiauh okjk whqßka tl u; tl jefgk w;r wka;¾l%shd lrhs” ta ksYaÑ; N+f.da,Sh fmfoiaj,g wh;a taldnoaO;d ks¾udKh lrkakla jk kuq;a rg mqrdu Bg ksis ms<s.ekSu;a úfkdaodiajdoh;a Èkd .;a;ls’ fï l,dmSh wdydrh” ta m%foaYfha iudc ixialD;sl b;sydih f;areï .ekSu i|yd fyd|u ud¾.h f,i fiajh i,ihs’ wo” ióm wjkay,la ;sìh§ ksjfia ;kd.kakd fï wdydrh riú¢k w;r wmf.a YÍrh;a uki;a fmdaIKh lrñka oDV u;lhla fyj;a f.dryeänjla lrd wmg hkakg i,ihs’ fndaÊmQß iQmfõoh tys ;gq úysod me;sÍhkafka tys Wm; iy wx. rgmqrd ckm%sh fjñks’ úfYaIs; wjkay,a tla fjñka mj;sk w;r fï Èh;alsÍu bkaÿ wrlaleñhka úiska olsk idïm%odhsl ri .x.dj ft;sydisl iqÔj;aj me;sr hk fõ.fhks’

සූපවේදී සාහේ

සූපවේදී සාහේ “ද බෝජ්පූරි කිචන්” පොතේ කතුවරයා වෙයි. සිත්කළු කලාපීය අංගරැසකින් පිරි මෙම පොත බිහාර් සහ ජාර්කාන්ද් පොහොසත් සංස්කෘතික උරුමය ග්‍රහණය කරයි
error: Content is protected !!