ඡායා රූ

fudaiï .S;h

නිකුතුව 04, 2020

fudaiï .S;h

ඉන්දියාවේ ඉදිරිදර්ශනය |කර්තෘ

නිකුතුව 04, 2020


bkaÈhdj f,daCfha jvd;au lemSfmfkk fudaiï rgdjla olsk w;r ol=KqÈ. iy .s‚fldkÈ. wdishd l,dmfha jdrdkql+, iq

rdcia:dkfha rdcdikudkaoa ys rdclSh l=ïn,a.d¾ n,fldgqj’  hqfkiafldaj fudaiï ld,fha w;sYh w,xldrj Èiajk n,fldgqj Wreuhla f,i ,ehsia;=.; lr we; flar<fha w,mamqId k.rfha iqkaor oiqk yryd wêl j¾Idm;kh ueo j;=r ud¾.hg yriaj Tyqf.a fndaÜgqj mojñka hhs BidkÈ. islSï m%dka;fha w.kqjr jk .ekafgdla w÷re jeis j<dl=¿j,ska fj,S hoa§ wdY%uhla olskakg ,efnk wdldrh j¾Kj;a l=vhla w; ord fudaiï jeiai ld,fha§ flar,fha” uqkakd¾ ys f;a jeú,a, yryd md .ukska hhs fudaiï jdrh ;=<” ;o jeisj,ska miqj kjÈ,a,sfhys yshqudhqkaf.a fidfydka.en hqfkiafldaj ms<s.;a iaudrlhla fjhs bkaÈhdfõ jvd;au wNsrEmS ÿïßh .ukaj,ska tlla jk fldkaldka ÿïßh ngysr >d;a yryd Èjhk w;r bkaÈhdfõ ngysr fjr<g iudka;rj l÷lr ìfuys we§ hk whqre’ fudaiï ld,h w;r;=r kejqï yß; o¾Ykh lemSfmfkhs ;ñ,akdvqfõ W!á k.rhg meñfKk ixpdrlhskag ñ;% f;a jeú,a, w,xldrh tla lrhs’ úfYaIfhkau” fudaiï ld,h w;r;=r” iqieÈ l÷lr kej;=u i;aldrhla n÷h rdcia:dkfha rx;dïfndaf¾ cd;sl WoHdkh fudaiï iufhys jeis Èkl fldáfhl= isis,a mßirfha iqjh ú¢hs BidkÈ. bkaÈhdfõ fu>d,hd m%dka;h w;Hd,xldr j¾Idm;kfha bßhõ ,nk yeáhg” fï jdrfha l÷lr fmfoiaj, Èhwe,s rdYshla uy;a y~lska weoyef,k yeá mkacdí m%dka;fha wïß;aid¾ kqjr isla fldaú,l – rka fofjd, – Bg by<ska tla /iajk w÷re j<dj,g w¾:hla fokq ms‚i ke.S isáhs’ bkaÈhdkq mkacdí m%dka;h jeis fkd,nqfKa kï tys jdßud¾. wkqj ireidr ìulg Wreulï lshhs uydrdIag%fha idgdrd winv oeä j¾Idm;khlska wk;=rej wmeyeÈ,s WoEikl ldia idkqj oelsh yels yeá’ ldia idkqj úYd, ixLHdjla jk Ydl yd i;a;aj úfYaIj,g wkkH f;dgla n÷ moaO;shls ixiald¾ mrdifha kdñld ,d mdia jgd we;s l÷lrh jid jeysl=¿ uqÿkafjhs’ l÷lr mrdih ,dvdla ys idx.ñl N+ñNd.h È.g by< Wkak;dxYhl mj;sk YS;, ldka;drh yryd Èfjhs

error: Content is protected !!