ඉවුම් පිහුම්

idïm%odhsl bkaÈhdkq uq¿;ekaf.hlska tk ri

නිකුතුව 04, 2021

idïm%odhsl bkaÈhdkq uq¿;ekaf.hlska tk ri

රන්වීර් බ්‍රාර් |කර්තෘ

නිකුතුව 04, 2021


yqud,fhka ^ÿï&" f;ïmrdÿfjka ^gâld$n>d¾&" me

bkaÈhdfõ fyda úfoaYhl jqj;a” msiSfï ;dlaIK bjqï msyqï iy ixialD;sh fukau wdl¾IŒh fohls’ we;eï ;dlaIK úê foaYSh jk uq;a wjqreÿ .Kkdjla ;siafia idudÔh-N+úoHd;aul n,mEu ud¾.fhka ixj¾Okh ù ;sfnk w;r we;eï tajd nyqixialD;sl n,mEï u.ska w;alr .kq ,enQ tajdh’ bkaÈhdj ;=< " idïm%odhsl msiqï l%u tajdfha rih jeäÈhqKq lsÍfuka m%Œ; wdydrhla ms

ìßhdks ^n; iy uia wdydrh& msiSfï jvd;au rij;a l%uh yqud,fhka ^ÿï& msiSuhs

ÿï

wjdè rdcOdksfha wjidk md,lhd jQ kjdí jÔâ w,s Id jrla m¾ishdkq fjf

gâld

wdishdkq joka ú,dis; f;ïmrdÿ lsÍfï ixl,amh ngysr ixl,amfhka fjkia jkakls¦ ngysf¾ § wvx.= øjH” úfYaIfhka rileú,s iE§fï §” tlfia me;sreKq .;sh fyda moï lsÍu ye¢kaùu flfrys jvd;a nyq,j Ndú;hg ths’ wdishdkq wkqjdoh” flfiafj;;a” f;ïmrdÿfõ rih jvd;a jeäÈhqKq jk fia r;a jQ f;f,a ,d neo.;a l=¿øjH ñY% fldg ilikakla ye¢kafjkakls’ rfÜ fldhs w; ne¨j;a iEu l=¿ri wdydrhlau wkkH wdldrhlska fjkia wuqøjH lÜg,hla ksis wjia:dfõ § tla lrk l=¿ mdúÉÑ lsÍug wjYH lrk w;r m%Odk wdydr wuqøjH tla lsÍug fmrd;=fjka l=¿øjH fhdok ms

uo .skafka msiSu $ ueá n÷kaj, msiqu

úfYaIfhkau ueá n÷kaj, nyd È.= fõ,djla uo .skafka msiSu wmf.a bjqï msyqï l,dfõ wdfõ‚l wx.hls’ th id¾ika ld id.a iy Wroa vd,a fõjd” mkacdnfha § —fgdaäia—j, nyd msisk w;r ud¿ jHxck msiSfï —l=Kaâ,ïia— f.daj fmfoiano Odndia ^tajdhska iuyrla ;ju;a ìfld,sï gd¨ld j, b;sßj mj;S& fyda u,ajdka ud¿ iy isßhdkq l%sia;shdks ud¿ jHxck” th msiQ Èkg miqÈk jk úg l=¿ ri fnfyúkau wjfYdaIKh lrf.k pÜáj, iqj| iqmsß wdydr rihla ord isà – ueá n÷kl nyd uo .skafka msiQ wyrl ri Bgu wkkH rihla tla lrhs’ fï l%uh wkqj” wdydrh wvq WIaK;ajhl idfmalaIj È.= fõ,djla msiskq ,efí’ th msisk wjia:dfõ isÿjk wdydr whs;ufha fmdaIŒh .=Kh ydksùu my; fy,hs’

Oqka.d¾

Oqka.d¾ ;dlaIKh fyda laI‚l iy isis,a ÿudrh fhdod flndí msiSug” ms

Oqka.d¾ ;dlaIKh w;s mer‚ jQjls’ kuq;a wo” th t

රන්වීර් බ්‍රාර්

රන්වීර් බ්‍රාර් කීර්තිමත් සූපවේදියෙකු වන අතර සුප්‍රසිද්ධ රූපවාහිනී සහ ඩිජිටල් මාධ්‍ය පෞරුෂයකි. ඔහු Masterchef India විනිශ්චයකරුවෙක්, ලේඛකයෙක්, ආපනශාලාවක් සහ ආහාර චිත්‍රපට නිෂ්පාදකයෙක් ද වේ. ඔහු ඉන්දියාවේ සහ විදේශයන්හි අවන්හල් පිහිටුවා ඇති අතර තවත් බොහෝ අයගේ මෙනුව සකස් කර ඇත.
error: Content is protected !!