හවුල්කාඟත්වය

මිත්‍රත්වයේ මාවත් ශක්තිමත් කරමින්

නිකුතුව 05, 2020

මිත්‍රත්වයේ මාවත් ශක්තිමත් කරමින්

Gopalkrishna Gandhi |කර්තෘ

නිකුතුව 05, 2020


ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව දෙරට අතර තද බැඳීම යළි යළි සමාලෝචනය කිරීම් ඔස්සේ ශක්තිමත් කරමින් අග්‍රාමාත්‍යවරුන් දෙදෙනා අතර සයිබර් වළාකුළට එපිටින් ඇති තැනක මෑතකදී පැවැත්වූ සමුළුව ගැන කෙරෙන සටහනකි මේ. මේ අවස්ථාවේ දී, හිටපු රාජ්‍යතාන්ත්‍රිකයෙකු වන ගෝපාලක්‍රිෂ්ණ ගාන්ධි හිටපු විදේශ අමාත්‍ය දිවංගත ජස්වන්ත් සිං මැතිතුමා සහ ඔවුන්ගේ වර්තමාන සංදර්භය තුළ අසල්වාසී ජාතීන් දෙක අතර සම්බන්ධතා පැවැත්වීම පිළිබඳ මූලාරම්භකත්වය සිහිපත් කොට මතකයට නංවයි

Y%S ,xldj 1990 .Kkaj, isáfha ìhlre ;eklh’ 2000 .Kka jk úg Y%S ,xldfõ ckdêm;sksh pkaøsld nKavdrkdhl l=udr;=x. ue;sksh yuqoduh” foaYmdkuh iy fm!oa.,sl jYfhka iq¿ mgq fkdjk wNsfhda. /ila ueo Bg uqyqK foñka isáhdh’ fnÿïjd§ lKavdhula jQ fou< B<dï úuqla;s fldá fyj;a t,aààB ixúOdkfha ms<sfj; lrk hula tys Wmßu krl whqßka lrk yd uqrKavq” m%pKav fukau yelshdfjka hq;= ia:dkhl úh’ m%pKav;ajh ksÍlaIKh lrñka miqjQ bkaÈhdj iduidOl n,we‚hl w;aoelSu” iy ysgmq bka§h w.%dud;H rÔõ .dkaê ue;s;=ud >d;kh lsÍu i,ld n,ñka miqúh’ —yuqod ueÈy;aùula˜ ke;sj l< hq;= fhdackd bÈßm;a fjñka ;sì‚’

ysudp,a m%foaYays fl,Eka.a ys§ ck;dj wu;d miqj meñ‚ w.%dud;H w;,a ìydß jdÊmdhs ue;s;=ud fï woyia bj;,ñka fufia mejiSh( —wms ^Y%S& ,xldjg Woõ lsÍug iQodkï’ kuq;a ,xldj ish fkajdislhska iy fou< mqrjeishka ms<sn| m%;sm;a;sh fjkia lsÍug hq;=j ;sfnkjd’ wms fï ms<sn|j ,xldj iu. idlÉPd lrñka isákjd’ wfma wjfndaOh hï wkfmalaIs; fohla isÿúh yelshs’˜

2000 wf.daia;=fõ bka§h rcfha úfoaY lghq;= weu;sjrhd jQfha ciajdka;a isx uy;dh” udj m;alrkq ,enqfõ Y%S ,xldfõ bka§h uyflduidßiajrhd yeáhghs’ úfoaY weu;s isx ug l;d l<d’ Tyq fmrod rd;%Sfha Y%S ,xldfõ ixpdrhla lr wdmiq .shd muKhs’ Tyq ug l;d lf<a fuys§ ,enQ kejqï w;aoelSu;a iu.sks’ Tyq fufia mejiSh(” —pkaøsld f,dl= ffO¾hhla we;s ldka;djla’ wehg wef.a iajdñ mqreIhd wysñ jqKd” weh fm!oa.,slj b,lal l< m%ydrhlska úkaÈ;fhl= njg m;ajqKd’ yuqodj wdmiq yeÍ tk nj;a fmkqKd’ ta;a weh ia:drj ke.S isákjd’ weh ffO¾hh ySk ù isá yuqod m%Odkshdg l;d fldg —wms kej;;a igka l< hq;=hs˜ hkqfjka mejiqjd’ weh woyia lf<a thhs’˜ bkamiqj” Tyq fï mdGh Wmqgd oelajQjd’ fuh rdupß;auk ùr ldjHfhka f.k mo lsysmhla mejiqjd( —ërdÊ” O¾u” ñ;% wdre kdß” wmoa ld,d mrÅfha pdÍ’ ^ffO¾hh” idO¾ñl;ajh” ñ;%hka iy ldka;dj mÍlaIdjg ,la lrkafka w¾nqohl§h&’

Y%S ,xldfõ hdmkh k,aƾ ys lkaoiajdñ fldaúf,a mej;s W;aijhlg iyNd.s jk fou< yskaÿ ne;su;=ka¦ úYd, fou< ck.yKhlg Èjhsk ksjyk jk w;r oaùmd¾Yaúl iuq¿j w;r;=r w.%dud;H fudaä ue;s;=ud iq¿;r fou< m%cdjg n,h fnodyeÍu ;yjqre lrkq ms‚i kj Y%S ,xld rch úiska m%;smdok iïmQ¾Kfhka l%shdfõ fhoùu ia:djrj mejiSh

t,aààBhg B<duh fkdj bka fuyd fhdackd bÈßm;a lf<d;a tajd ms<s.kSúoehs ud weiQ l< Tyqf.a ms<s;=r jQfha —ke;˜ hkakhs’ —m%ndlrkag ^t,aààBa m%Odks& úi÷u úi÷ula fkdfjhs’ Tyqg wjYH lrkafka iodld,sl .egquu muKhs’ Èú.,jd .ekSu i|yd Tyqg .egqu mj;ajd .ekSug wjYH fjkjd˜ Tyq woyia olajhs” —kuq;a úi÷ula i|yd m%h;akh wLKavj bÈßhg lrf.k hd hq;=hs’ wm ms<s.; yels úi÷ula bÈßm;a l< hq;=hs’ thska muKhs mq¿,a ms<s.ekSula we;s iólrKh l%shdjg kxjd Èksh yelafla’˜ ;SrKd;aul fou< m%Yakhg tmsáka Tyqf.a ms<sìUqj úYd,kh lrñka” Tyq fufia mjihs” —wms wmf.a fufyjr iy hdmkfha isák wmf.a ksfhdackh” fou< cd;slhska iy t,aààBh w;kEßh hq;=h’ wm;a Y%S ,xldj;a w;r fmdÿ fndfydafoaj,a ;sfnkjd’ nqÿrcdKka jykafia jkaokdj” TäId” wdkaød m%foaYa iy flar<h iu. ixialD;sl ne£ï ;sfnkjd’˜ ;jÿrg;a” Tyqf.a weiaj, kslafuk ldka;sh uu fld<U isá ld,h mqrd mej;s wu;lj fkdhk hula¦ —wms tys wmf.a fufyjr lsÍug .sh ld,fha i;=gqokjk iy m%S;su;a lrjk foaj,a /f.k hdhq;=hs’ fõokdldÍ foaj,a /il=;a tys ;sfnkjd’˜

úfoaY lghq;= wud;HdxYh Èjhsfkys ;;a;ajh ms<sn|j ixfõ§ m%;HlaIhla ,nd ÿks( fou< ck;djf.a iqcd; n,dfmdfrd;a;=” ienEjla úh yels —l=vd B<duh˜ úi÷ula i|yd foaYmd,k l;djl kshe,Sug Tjqkaf.a foaYmd,k kdhlhskaf.a m%h;ak” iy iuQydKavq ^f*vr,a& jHqyhla wl=rgu yd wd;aóhj msysgqjd .ekSu i|yd l< yels n,h úuOH.; lsÍfï § ;Dma;su;a ùu” Èjhsfka W;=re iy kef.kysr m<d;aj,g fmdÿ wkkH;djla iy brKula w;alr §u” Y%S ,xld úreoaO mlaIh iu. .egqï iys; pkaøsld rcfha m%h;ak” iy fï ish,a, tlu uqyqK mEu iy t,aààB ixúOdkfha Nhdkl yd wmrdOldÍ iajNdjh” fï l;dfõ we;s yrhd;aul m%mxphhs’

2018 kjÈ,a,sfha mej;s wka;¾cd;sl iQ¾h ikaOdkfha iudrïNl iïfï,khg meñŒ wjia:dfõ w.%dud;H fudaä ue;s;=ud Y%S ,xld ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak ue;s;=ud ms<s.kshs

;%ia; Wkaudofha j¾I .Kkdjla oeka Y%S ,xldfõ msgqmiska ;sfí’ 2020 iema;eïnrfha” ciajdka;a isxf.a Ôú;h i|yd lrk ih wjqreÿ igk wjikaj .sfhka fomd¾Yajh w;r ;d;aúl oaùmd¾Yaúl iuq¿jla mj;ajkakg fhÿ‚” bka§h w.%dud;H kf¾kaø fudaä ue;s;=ud iy Y%S ,xld w.%dud;H uyskao rdcmlaI ue;s;=ud mq¿,a mrdihl ud;Dld idlÉPd lrhs’ w.%dud;H kf¾kaø fudaä ue;s;=ud Y%S ,xldj iu. iïnkaO;dj,g m%uqL;dj §u wjOdrKh lf<ah’ ta t;=ud ish rcfha wi,ajeishdg m<uqfjka hk m%;sm;a;sh fukau id.¾ oelau m%ldY lr we;s mßÈh’ bka§h w.%dud;Hjrhd bkaÈhdj iy Y%S ,xldj w;r fn!oaO ne£ï m%j¾Okh lsÍu i|yd weußldkq fvd,¾ ñ,shk 15l m%odkhla ksfõokh lf<ah’ tlai;a Y%S ,xldjla ;=< iudkd;au;dj” hqla;sh” iduh iy f.!rjh i|yd jk fou< ck;djf.a n,dfmdfrd;a;= wduka;%Kh lrk f,i w.%ud;H fudaä Y%S ,xld rcfhka Wolau fmkajd § isáfhah’ Y%S ,xld wdKavql%u jHjia:dfõ 13jk ixfYdaOkh m%ldrj ikays¢hdj l%shdj,sh bÈßhg f.khdu o we;=<;aj ta woyi fmroeßj hdhq;= nj t;=udf.a oelau úh’ kdhlhska fofok úiska t<ô .súiqï ciajdka;a isxf.a oelau ;yjqre lrkakla úh’ Y%S ,xldfõ kj rch fj; l< weu;=u —tlai;a Y%S ,xldjla ;=< fou< ck;dj Wfoid iudkd;au;dj” hqla;sh” iduh” iduh iy Wodr;ajh ms<sn| wfmalaId wjfndaO lr .ekSu i|yd˜ lghq;= lsÍu yßhgu ciajdka;a isx ks;ru oelSug;a weiSug;a leu;s wjYH;dj úh’ ndf.od Tyq wmf.a fn!oaO ne£ï Tla;su;a lsÍu i|yd m%odkhla ksfõokh lsÍu Tyqg i;=gq jkakg ;snQ ldrKh jQjd úh yelsh’ fudaä – rdcmlaI .súiqu ysgmq w.%dud;H w;,a ìydß jdÊmdhs ue;s;=ud fl,Eka.a ys§ l< l;dfõ wka;¾.;h iy ciajdka;a isx ue;s;=ud óg jir 20lg tyd ug kej; kej; myÿ lrñka ÿka woyfia wka;¾.;h iudk wdik u; iïnkaOkh lsÍu jkq we;’ bkaÈhdj yeuúgu Y%S ,xldj foig wkq.ukh l< m%;sm;a;shla jk w;r th ciajdka;a isx ue;s;=ud jir .Kkdjlg by; ug mejiQ —ñ;%;ajh˜ ms<sn| ;=,aisodia ys mdGh wkq.ukhla úh yelsh’

Gopalkrishna Gandhi

Diplomat and author Gopalkrishna Gandhi served as the high commissioner to Sri Lanka (2000), and he was the governor of West Bengal (2004-2009). He is also the grandson of Mahatma Gandhi
error: Content is protected !!