ඉවුම් පිහුම්

පිරිසිඳු මිහිරි බව

නිකුතුව 05, 2020

පිරිසිඳු මිහිරි බව

ගිතා හාරි |කර්තෘ

නිකුතුව 05, 2020


සාම්ප්‍රදායික සීත සෘතු කාලයේ සංග්‍රහයේ සිට ග්‍රීෂ්ම කාලයේ පාන සෑදීම දක්වා ඉන්දියාවේ ආහාර වට්ටෝරු රාශියක් අතරින් හකුරු එහි ස්ථානය සොයාගනියි

iS; iD;=j meñŒu;a iuÕ .=¾” ke;akï yl=re bkaÈhdkq uq¿;ekaf.j, wjOdkhg fhduq jk w;r” fndfyda wdydr jÜfrdarej,g we;=<;a fjhs’ .=¾ ls frdà ^yl=re msrjQ me;,s mdka&” LÜá ó;s *d,shka ^fmd,a yd yl=rej,ska lr lr l,jï lr neomq fndaxÑ .=crdá wdydr úfYaIhls& fyda meáIemagd ^isyska /,s wdldr fmd,a yd yl=re mqrjk ,o fnx.d,s m%Œ; wdydrhls&” yl=re u; mokï jQ m%Œ; wdydr bkaÈhdkq ksfjiaj, ks;r olakg ,efí’ hlv yd úgñka iS nyq,j we;s yl=re” myÿ l< iSks fjkqjg Ndú; l< yels fi!LHiïmkak úl,amhla jk w;r fmdÿ wikSm i|yd ksfjiaj, m%;sldrhla f,i o Ndú; lrhs’

Ñlals lgq;ïm,d fyda rdÊ.srd îc j,ska o idokq ,efí

myÿ l< iSks yd yl=re hk folu Wla mjq,g wh;a jQj;a m<uqjekak W;al¾Ij;a fmkqula we;s w;r” miqj i|yka l< tl tys WvÕ= fkdjq {d;s ifydaorhd f,i ie,fla’ 2020 Tlaf;dan¾ ui wefußldkq wdydr yd T!IO md,k ix.ufha c¾k,hl m<jQ ,smshlg wkqj iSks tl;= lsÍu ;rndrelu yd ta wdY%s; fi!LH wdndO i|yd m%Odk fya;=jla fjhs” — yl=rej, L‚c ,jK yd úgñka msÍ we;s w;r tys hlv” ue.akSishï yd fmdgEishï wvx.= fõ’ wdudYfha wdndO” u<noaOh yd leiai i|yd myiqu m%;sldrh jk w;r th .=,Ü iy fmky¿ wdidOk iqj lsÍug o WmldÍ fõ˜ hkqfjka mQfkays iqjodhS úfõl ia:dkhla jk” IS,sï ys Orkdys fmdaIK wxY m%OdkS m%kd;s fnd,a,m%d.v mjihs’

fi!LH m%;s,dN

yl=re ld,hl isg idïm%odhslj fiïm%;sYHdj yd WK jeks ,laIK i|yd m%;sldrhla f,i Ndú; lr we;s w;r th iS;, udij,§ YÍrfha ;dmh ckkh lsÍu i|yd o WmldÍ fõ’ wdikak jYfhka yl=re .%Eï tll le,ß y;rla wvx.= fõ’ tfiau wdydr j,ska le,ß oykh lsÍfuka YÍrh WKqiqï lrk ;dmh ksmojhs’2018 § j¾;udk wOHhk ms<sn| cd;Hka;r i.rdj u.ska m%ldYhg m;a lrk ,o wOHhkhlg wkqj” yl=re iuia; hymeje;au o m%j¾Okh isÿ lrhs’ th tkafv%d*ska i%djhg WmldÍ jk w;r Woruh lg.eiauj,ska myiqj i,id fohs’ ks;sm;d m%ñ;shlg wkqj .;aúg” YÍrfhka úI msglrñka wlaudj msßis÷ lsÍug o th WmldÍ fjhs’ yl=re m%;sTlaisldrl iy iskala iy fif,akshï jeks Lkscj,ska nyq, jk w;r” th wdidOkj,g tfrysj m%;sfrdaOh jeä lrhs’ th reêrfha ysfud.af,dìka m%udKh jeä lsÍug o WmldÍ fjhs’ yl=rej, we;s hlv yd f*df,aÜ u.ska YÍrfha r;= reêrdKq ffi,j, idudkH uÜgu iy;sl lrk w;r tu.ska rla;ySk;djh j<lajhsfmdgEishï fmdfydi;a m%Njhls – YÍrfha úoHq;a úÉfþol iu;=,s;dj md,kh lrk” udxYfmaYs f.dvke.Sug iy mßjD;a;Sh jeäÈhqKq lsÍug WmldÍ jk Lkschls – yl=re fhda.H;d WfoHda.Skag iy nr wvq lr.ekSu wruqKq lr.;a whg m%sh fõ’ ixlS¾K ldfndayhsfâ%ghla jk yl=re” myÿ l< iSks iuÕ ii|k úg YÍrh È.= ld,hla l%shdldÍj ;nd .kakd w;r th reêrhg jydu wjfYdaIKh lr.kshs’

yl=re iE§u

Wla hkq yl=re ,nd .kakd m%Odk uQ,dY%hla jk w;r th b¢ hqI iy fmd,a hqIj,ska o idod.; yelsh’ flfiajqj;a” .=Kd;aulNdjh r|d mj;skafka wfklajd w;ßka Wla j¾.” wkq.ukh lrkakd jQ m%ñ; Ndú; lrkakd jQ fldïfmdaiaÜ” M, yg.kakd wjêh iy hqI bj;a lsÍfï l%shdj,sh u;hs’ idïm%odhsl iy ldnksl l%uh iQlaIu yd ;sridrh – Wla hqI ksiaidrKh lr” úYd, Ndckhlg j;a lrk w;r wLKavj ye¢ .dk w;r kgjhs’ Èhrh >k l=vq uQ,øjHhla idok f;la fyd¢ka ye¢ .dhs’ wjika M,h meyefhka ÿUqre jk w;r iSks i|yd l,ams; wdfoaYlhls’

Tfí m%fNao oek.kak

Wla yl=re jeä jYfhka mßfNdackh lrhs’ iqug mDIaGhla we;s mdï j¾. jvd ñysß yd jeä fmdaIKhla iys; jk w;r th fmdaIl iy ;ka;=j,ska iukaú; jk neúka wdydr Ô¾Kh W;af;ackh lrk w;r brejdroh iy ysiroh i|yd iykhla ,nd fohs’ kuq;a ish,a, w;ßka ñysß;uh jkafka fmd,a hqIfhka fjka lr.;a ilia fkdl< yd kejqï iaMálrEmS jhkhls’ yl=re ol=Kq bkaÈhdfõ fndfyda idïm%odhsl jÜfgdare j, Ndú; lrhs’ ˜yl=re .%SIau YS;lrKhla f,i o mßfNdackh lrhs’ mdï hqI tys isis,alrK n,mEï i|yd m%isoaOh”˜ hkqfjka ys,agka uqïndhs cd;Hka;r .=jkaf;dgqmf,ys” úOdhl iQmfõ§ ÈfkaIa uyf;a% mjihs’ ksoiqkla f,i mekldï .kak” yl=re iy bÕ= re iuÕ ilik ,o wdydr Ô¾Kh jk w;r m%fndaOu;a jk mdkhls’ mdhdiï ^iy,a mqäx&” khs wdmamï ^yd,a msá iy yl=re iu. ilik ,o ol=Kq bkaÈhdkq wdydrhla& iy fudvla ^fmd,a yd yl=re mqrjd we;s uyrdIag%Sh w.d¨ jla& jeks ñysß ix.%y úúO j¾.fha yl=re iuÕ ms<sfh, lrhs’

ol=Kq bkaÈhdfõ fkhs wmamï hkq msßis÷ l< ng¾ Ndú;fhka ilia lrk yd,aj,ska ms<sfh, l< fj,a,jeyqï fõ

kùk fjkialï

rg mqrd iQmfõ§ka ixLHdj jeä ùu;a iuÕu jÜfgdare i|yd iD;=uh ksIamdok fj; fhduqùug yl=re kj fmkqula ,ndf.k we;’ ksoiqkla f,i l,algd m%foaYfha iQmfõÈfhl= jk fcdhsud,ahd nek¾ðf.a iuld,Sk fkdf,ka .=r¾ ueâ,hska ^yl=re wdf,ams; l=vd iafmdkaÊ flala& iy l=¿nvq wvx.= yl=re wvq lsÍu i|yd iagqjla jk Tyqf.a biaika yd ll=¿jka uia w.d¨ j .kak’ kjÈ,a,s m%foaYfha iQmfõÈfhl= jk iíhdidÑ f.dardhs fmkajd fokafka” —uu uf.a uq¿;ekaf.hska myÿ l< iSks bj;a lr we;af;ñ’ yl=re uf.a fndfyda jÜfgdare i|yd rih yd fmdaIKh hk folu tla lrk neúka th udf.a ñysß lrjkh fõ’˜ yl=re iqmsß wdydrhla o fõ’ th rileú,s j,g rihla tla lsÍu” iqj;djh m%j¾Okh lsÍu fyda frda. j,g m%;sldr lsÍu hk tajd – tys wiuiu Ndú;hka yd m%;s,dN fõ’ uqïndhs Nd;sh frdayf,a wdydrfõÈfhl= jk” iafkayd,a fud¾” ;jÿrg;a fufia mjihs’ ˜th w;HjYH YÍr wjhj mßjrKh lsÍfuka wdrlaId lrk w;r foayfha WKqiqu md,kh lrhs’ b¢ Ydlfha yl=re wdydr Ô¾K tkaihsu W;af;ackh lrk w;r nvje,a fi!LHh jeä ÈhqKq lrhs’˜ fldúâ – 19 jix.;fhka rg h:d ;;a;ajhg m;ajk úg” fuu iqmsß wdydrh YS; udi j,§ foaj;dúhla f,i ie,flkq yelsh’

mqrdka fmda,s hkq rij;a bkaÈhdkq me;,s mdka j¾.hls tajd fnÿKq fnx.d, .%Eï yd yl=re ñY%Khla mqrjk ,o ;sßÕ=

ගිතා හාරි

ගිතා හරි විසින් අධිමිල හෝටල් සඳහා සෞඛ්යදායී සත්වික් ඉවුම්පිහුම් කලාව රැක බලා ගනී. ඇගේ ආහාර වට්ටෝරු ප්රමුඛ පෙළේ පුවත්පත්වල සෞඛ්ය තීරු ලිපිවල විශේෂාංග ලෙස පළ වී ඇත. කාන්තා ජයග්රාහිකාවන්ගේ සම්මානයෙන් පිදුම් ලත්, සම්මානලාභී හරි විසින් රූපවාහිනියේ මෙන්ම, ඩිජිටල් අවකාශයන්හී ද වැඩසටහන් හා ප්රදර්ශන සංකල්පනය කිරීම, තිර රචනය කිරීම සහ ඒවා පැවැත්වීම කර ඇත.
error: Content is protected !!