ප්‍රගතිය

වනගත මාවත

නිකුතුව 05, 2020

වනගත මාවතහින්දුස්ථානි වනජීව රැකවරණය සහ සංරක්ෂණය තාක්ෂණයේ වෘද්ධියත් සමගම විශාල වශයෙන් ප්‍රතිලාභ හිමිකරගනු ලැබූවේය. සංරක්ෂණවාදී නිර්මාල් උල්හාස් කුලකර්නි ජීව විශේෂ ලු හුබැඳීම සහ දඩයම්කරුවන්ට එරෙහිව සටනේ දී ආධාර දැක්වීම මගින් විද්‍යාත්මක අනාවරණ තහවුරු කරන ආකාරය පැහැදිලි කරයි

miq.sh oYl lsysmh mqrdjg bka§h mßir úoHdj iy ffcj úúO;ajh hk lafIa;% È.= .ukla meñK ;sfí’ úúO úIhh m:j, uqiqj úYd, ksÍlaIKd;aul wei fhduq lsÍu;a lafIa;% iïnkaO;d mokï lr.;a mßj¾;khls” ke;fyd;a wNHdihls’ ixrlaIK Ôj úoHdj m%Odk úoHd;aul j¾Ok wjia:d fndfyda fihska Èkd .;s” Tjqka laIqø kHIaÀl fuj,ïj, isg wNHjldY ;dlaIKh f;la mrdihl úysfok oekqu mej;s ;;a;ajhg j¾Okh tla l< iQlaIau wählg bkaÈhdj f.k wdfõh’ fï ;Sj% ;dlaI‚l wjfndaOh flfrys fhduqjk m%dfhda.sl ixrlaIKjd§ ie,iqïlrKh w;sYh m%fhdackj;ah’

ngysr fnx.d,fha” vQrdiays c,aOdmrd cd;sl WoHdkfha isÕs;s w,s megjqka ish ujqka wi,u isák whqre

bka§h jkÔj ixrlaIKfha ;dlaI‚l ueÈy;aùu uq,skau olakg ,enqKq ldrKj,ska tlla f,i 90 oYlfha w.Nd.fha wmf.a ie,ls,a,g n÷ka jk w;r l¾Kdglfhys kd.¾fydaf,a fldá ixÑ;h ixrlaIŒh i;ajfõÈfhl= o ÔjúoHd{fhl=o jk wdpd¾h W,aydia lrka;af.a wkqoekqu hgf;a n<,a mjqf,a cHIaG idudðlhska wëlaIKh lsÍuo ixrlaIKfha fmr.uka r:h jeksh’ ksYaph lrk ,o cd,l moaO;shla yryd l%uj;a tfukau t<suyka úoHd.drhla n÷ rgdjlg wka;¾.; lrk ksheÈhla i|yd bkaÈhdfõ jkÔj .yKfha yeá úuik ksy~ úma,jhla jeks uq,a jrg flfrkakls’ t;eka isg” p¾hd iy mßir úoHd;aul wOHhk wruqKq i|yd wëlaIKh ix.; Wiia leurd W.=,a fhoùu M,odhS úh’ wo ojfia” kùk ;dm iy p,k ixfõ§ leurd W.=,a wvq wdf,dal ;;a;aj hgf;a mska;+r iy ùäfhda jd¾;d.; lrk w;ru jkÔù l<ukdlrejka i|yd wjYH lrk fuj,ï njg m;aù ;sfnk negß n,h ixrlaIKh i|ydo l%shd lrkafka ixrlaIK úoHd{hska iu. yjqf,a lrk fufyjrla f,isks’ leurd W.=,a wNHdi wfkl=;a mßir úoHd;aul wOHhk iu. .yK >k;ajh” úfYaIhla fidhd .ekSug wjYH jkúgu yuqùfï fmdfydi;alu” b,lal lrk wvúj,§ yeisÍu fyda idfmalaI nyq,;d o¾Yl weia;fïka;= lsÍug Ndú; lrk o;a; w;am;alr .ekSu m%;sM,odhlh ù ;sfí’ j¾;udkfha” iEu jkÔù ;smafmd,lau;a bka§h N+ñfha .yK >k;ajh ßisfhka leurd W.=,a wNHdi hgf;a o;a; /ia lrñka mj;S’bkaÈhdfõ isák úYd, laISrmdhS i;ajhka wëlaIKh lsÍfï jvd;a fmdÿ l%uj,ska tlla f,i ¨ yqne÷ï f., m<|kd Ndú;hg .efkhs’ ¨ yqne÷ï ;dlaIKfha .=jkaúÿ,s Ndú;h i;=kaf.a f.< m<|kd f,i iy ix{d úfudapkh lrk .=jka úÿ,s Wmdx. f,i iúlsÍï u.ska i;=kaf.a o;a; ,nd .efkhs’ fndfyda .=jkaúÿ,s fg,sñ;sl wOHhk i;aj p¾hdj wjfndaO lr .ekSu i|yd wjYH ixrlaIKd;aul fukau mßir úoHd;aul idOl u; mokï jQ jHqy.; wOHhk fõ’ .=jkaúÿ,s fg,sñ;sh Ndú;hg .;a m<uq jHdmD;s lsysmh w;r tlla jk rdc kd.hd wëlaIKh l¾Kdglfha w.=ïfí fmfofiys lrk ,o wOHhkh w.=ïfí jeis jkdka;r m¾fhaIK uOHia:dkfha m%lg p,;dmS i;aj úoHd{fhl= jQ frdñhq,ia úgdl¾f.a kdhl;ajfhka isÿjq‚’

isfhd;=kaf.a yeisÍï rgd ksÍlaIKh lrkq ms‚i mlaIs úfYaI{fhla .=jkaúÿ,s fg,sñ;sl Wmdx.hla Ndú; lrhs

j¾;udkfha” ngysr fnx.d,fha W;=re fldgig jkakg ÿïßh wk;=rej,ska w,swe;=ka ñhhdu md,kh lsÍu i|yd jHdmD;shla oekg l%shd;aulj ;sfí’ fuu jHdmD;sh ngysr fnx.d, jkdka;r fomd¾;fïka;=j” bka§h jki;aj wdh;kh” uOHu úoHd;aul WmlrK ixúOdkh” iy jkÔùkag ijka§u moku hk wdh;k w;r iyfhda.s;dj fjkqfjka l%shd;aulhs’ ÿïßh ud¾.j, ießirk w,swe;=kaf.a yeisÍu ¨ yqn¢ñka ixfõol iú lrk w;r wêfõ.S ÿïßhj, fõ.h md,kh l< hq;= ;eka y÷kd f.k fï wdishdkq w,shdf.a wkjYH urKh j<lajd .ekSfï wruq‚ka ud¾. ix{d Ndú;hg .ekSu i|yd ixj¾Ol fiajh ,nd .efka’  i;aj úfYaI nyq,j yeisfrk ìïlvj,a fidhd .ekSu iy Tjqkaf.a yeisÍu md,kh lsÍu i|yd Yla;su;a is;shïlrK iy N+úoHd;aul iy N+rEmK úoHd;aul rgd iy l%shdj,s u; ckúldi úoHd úYaf,aIKhla lsÍu wjYH fõ’ fï o;a; wëlaIKh iy is;shïlrKh .yK >k;ajh” jHdma;sh” i;ajhkaf.a ,sx.sl yeisÍu iy i;aj úfYaIj, p,kh ms<sn| woyia bÈßm;a lrhs’ tneúka” wjldYuh mßir úoHdj iy N+úoHd;aul f;dr;=re moaO;s fyda ÿria: ixfõol Ndú;h w;HdjYH is;shïlrK fuj,ï f,i tajdfha fjkialï mßir úoHdj iy ixrlaIK lafIa;%j, fjkialï f,i y÷kd .efkhs’kHIaál mßirfõoh iy ixrlaIŒh m%fõ‚úoHdj úYd, jYfhka” úfYaIj, ft;sydisl yd N+úoHd;aul jHdma;sh msgqmi we;s rgdj, meg¨ï f,ySu iy l%shdj,s wjfndaO lr .ekSu msgqmi we;s l;dj u.ska fõ.j;a odhl;ajhla olajhs’ kùk úoHdj moku f,i f.k ;dlaI‚l mqmqrdhERu cdk mÍlaId y÷kajd§u;a iu. jvd;a ir, tfukau ksjerÈ ms<s;=rla imhd § we;’ fï iïnkaOfhka olakg we;s odhl;aj kHIaÀl flakaødNsidß;dj iy kHIaÀl Ôj úoHdj iy ish l;dfõ m<uqjeks uÜgfï l%shdmámdáh ixj¾Okh lsÍu ms<sn| ÿrjfndaO fldgiaj, isák i;aj úfYaI y÷kd .ekSu b,lalh jQ l%shdmámdáhla oel .kS’

wdishd;sl l¿ j,iqka idudkHfhka bkaÈhdfõ W;=re fmfoiaj, yuqjk w;r rka;ïfndaf¾ iy liSrx.d cd;sl WoHdkj, § yuqjkq yelsh

2010 §” bka§h rcfha” cd;sl fldá ixrlaIK wêldßh úiska bkaÈhdkq fldá ixrlaIKh Tiafia wëlaIK moaO;sh Èh;a lrk ,Èka ( bka§h fldá ixÑ; wdrlaId lsÍu ms<sn| /ljrKh iy mßir úoHd;aul ;;a;ajh fy,sfmfy<s lrkq ,nhs’ fï lemqï odrfha uDÿldx. moaO;s cd;sl j.lSu ish uqr ixpdrj,g iSud fkdlrk cd;sl i;a;ajhd” fnx.d, jHd>%hd” il%Sh;dj Yla;su;a lrkq ms‚i” uDÿldx. moaO;shla i|yd m%d:ñl mrud¾:h f,i ish wkkH;dj ilia lrjd f.k we;’ /ljrKh j¾Okh iy È.=ld,Sk ixrlaIKh ;yjqre lrk jkÔù l<ukdlrejka i|yd fhda.H ;;a ld,Sk f;dr;=re imhhs’ bkaÈhdfõ ffcj kHIaÀl wOHhk ^PCR u; mokï jQ DNA mÍlaId& ksheÈlrKh” wkkH;d i;Hdmkh iy kv;a;= lsÍu kï wdl%uKYS,S fkdjk l%uhla i|yd ixrlaIK m%h;akj,g myiqlï i,ik úfYaI y÷kd .ekSu i|yd fõÈldjla imhhs’ PCR u; mokï jk kHIaÀl wOHhk ydkshg m;a iy wjfYa‚.; ksheÈ – fmdis,Od;= o we;=<;aj” fm!rd‚l iy kQ;k úfYaI iïnkaO lsÍug WmldÍ jk” iqÿiq wjia:dfõ § bÈßhg tk” r;=o;a; ,ehsia;=jg we;=<;a úfYaI ixrlaIK m%h;ak m%uqL;dj i,ik udj;la fy,s lrhs’ jk i;ajhska wdrlaId lsÍu i|yd bkaÈhdkq jkdka;rj, j¾;udkfhys Ndú;fha mj;sk úêl%u iy fuj,ï ifudaOdkh” ixrlaIK iy mßir úoHd;aul lafIa;%j, Wiia l%u Ndú;h iy ;dlaIKfha iïm%dma;sh miq.sh j¾I lsysmh we;=<; fjku úIhhla f,i fïÍ wdfõh’ fuu ñkqï Okd;aul m%;sm;a;s fjkialï u.ska iyfhda.h ,nk w;r kj iyi% j¾Ih i|yd ixrlaIK Wmdh ud¾. yev.ekaùug Wmia;ïNl fjhs’

නිර්මාල් උල්හාස් කුල්කර්නි

ගෝවේ මාධෙයි පර්යේෂණ කේන්ද්‍රයෙහි සභාපතිවරයා වන නිර්මාල් උල්හාස් කුල්කර්නි පක්ෂි විද්‍යාඥයෙකු, ක්ෂේත්‍ර පරිසරවේදියෙකු, සංරක්ෂණවාදියෙකු සහ වනජීව ඡායාරූප ශිල්පියෙකු ද වේ. එමෙන්ම, ඔහු ගෝව ප්‍රාන්තයේ වනජීවී උපදේශක මණ්ඩලයේ දීර්ඝතම කාලයක් සේවය කරන සාමාජිකයින් අතර කෙනෙකු වේ.
error: Content is protected !!