හවුල්කාඟත්වය

අයිටෙක් 56 වසරක් පැරණි, එනමුත් තවමත් ශක්තිමත් ලෙසින්

නිකුතුව 05, 2020

අයිටෙක් 56 වසරක් පැරණි, එනමුත් තවමත් ශක්තිමත් ලෙසින්

Pinak Ranjan Chakravarty |කර්තෘ

නිකුතුව 05, 2020


ඉන්දීය තාක්ෂණික සහ ආර්ථික සහයෝගීතාව (අයිටෙක්) මඟින් සියලු සංවර්ධන ක්ෂේත්‍රයන්හි ජාත්‍යන්තර හවුල්කාරීත්වයන් පිහිටුවන ඉන්දියාවේ ගෝලීය දැක්ම පිළිබිඹු කෙ රෙමින්, ක්ෂේත්‍රයන්හි පුළුල් අතුරුමුහුණතක් පුරා සංවර්ධන හවුල්කරුවෙතු ලෙස ඉන්දියාවේ පැති පෙනුම ඉහළ නංවා ඇතැයි හිටපු තානාපති පිනාක් රන්ජන් චක්‍රවර්ති මහතා පවසයි

ksoyfiys isg” yqfola fnod .;a u;jdohka u; muKla fkdj” Yla;su;a wd¾Ól wä;d,ï u; o mokïj” wfkl=;a ckmo msysgqjk ,o iy ixj¾Okh fjñka mj;sk cd;Ska iuÕ bkaÈhdfõ úfoia m%;sm;a;shg iyfhda.S;dj uÕska uÕ fmkajd § we;’ fuu wruqK bgq lsÍug” tys ixfla; kduh jk whsfgla ^ITEC& f,i jvd fyd¢ka ye¢kafjk” bka§h ;dlaI‚l iy wd¾Ól iyfhda.S;dj kï jQ fuu mßmQ¾K jevigyk 1964 § bka§h rch úiska kjuq iajdëk rgj,a iy ixj¾Okh fjñka mj;sk foaYhkaj,g ;dlaI‚l iy wd¾Ól wxY ;=< iyh ,nd §ug Èh;a lrk ,§’ —fmdÿfõ ork mrud¾: iy wNs,dIhka u; muKla fkdj” iaÒr wd¾Ól wä;d,ï u; o wka;¾ – hemSu iy wkHkH ie,ls,af,ys in|lï msysgq ùug th wjYH úh hk úYajdih u; whsfgla jevigyk idOkh jq‚’ ;dlaI‚l iy wd¾Ól iyfhda.S;dj” taldnoaO iy ld,amksl úfoia m%;sm;a;shl w;HdjYH ld¾hhka w;ßka tlla njg ie,ls‚’ 1980s’bka§h rch úiska iïmQ¾K jYfhka wruqo,a iïmdokh lrk ,o whsfgla” bkaÈhdfõ úfoaY m%;sm;a;sfhys mQ¾K fldgila jk w;r” jir .Kkdjlg miqj 1980 j¾Ih ;=< § cd;Hka;r rdcH;dka;%sl jd.aud,djg meñ‚ jdlH LKavhla jk” bkaÈhdfõ uDÿ n, rdcH;ka;%fhys jeo.;a yia;hla ksfhdackh lrhs’

2017 § bka§h w.%dud;H kf¾kaø fudaÈ ^yß; j¾K Och Tijñka& fojk Nhsrdí iy ágdia ÿïßh ud¾. md,ï Èh;a lrhs’ fuu md,ï vld ^nx.a,dfoaYh& iy fld,algd ^bkaÈhdj& w;r bÈfldg ;sfí’ úfoaY lghq;= wud;H iqn%ukshï chsYkal¾ ^ol=fKa isg fojkshg& o iyNd.S úh’

l,dmSh in|;d

whsfgla b,a¨ u uÕska fufyh jk w;r” th ixj¾Okh fjñka mj;sk rgj, wjYH;djka imqrd,Sug kjHlrK ;dlaI‚l iyfhda.S;dj u; úYajdih ;nhs’ rgj,a 160 la mqrd YsIHhka iy jD;a;slhka oyia .Kklg m%;s,dN w;a lr foñka” fuh werUqkq ld,fha isg weußldkq fvd,¾ ì,shk 2lg wêl uqo,la fuu jevigyk i|yd jeh fldg we;’whsfgla jevigyk w;HdjYHfhkau iajNdfhka oaúmd¾Yaúl fõ’ flfiafj;;a” uE;l j¾Ij, §” wm%sldj i|yd tlai;a cd;Skaf.a wd¾Ól fldñIka iNdj” fmdÿ rdcH uy f,alï ld¾hd,h” hqksfvd” 77 lKavdhu iy Ô -15 lKavdhu jeks l,dmSh iy wka;¾ l,dmSh mßirhka ;=< ixl,ams; iyfhda.S;d jevigyka i|yd o whsfgla iïm;a Ndú; fldg we;’ whsfglays uQ,sl m%;sudkh oaúmd¾Yaúl iyfhda.S;dj jk kuq;a” w.aksÈ. wdishdkq cd;Skaf.a ix.uh” nyq – lafIa;%Sh ;dlaI‚l iy wd¾Ól iyfhda.S;dj Wfoid fnx.d, fndlaflys uq,msÍu” fufldka – .x.d iyfhda.S;dj” wm%sldkq ix.uh” wf*%d – wdishdkq .%dóh ixj¾Ok ixúOdkh” mEka wm%sldkq md¾,sfïka;=j” leÍìhdkq m%cdj” f,dal fjf<| ixúOdkh iy l,dmSh iyfhda.S;dj Wfoid bka§h id.r ßï ix.uh iy bkaÿ – wm%sldkq ixio iuq¿j jeks ixúOdk iuÕ jevigyka ixj¾Okh lrk ,o l,dmSh udkhka th i;= h’

by<(whsfgla YsIH;aj jevigyk hgf;a bkaÈhdjg ixpdrh l< úfoaY YsIHhk

whsfgla jevigyk jir .Kkdjla uq¿,af,a mßKdu ù fukau jvd j¾Okh ù we;’ whsfgla iy tys fidfydhqß jevigyk ^ialdma& ^úfYaI fmdÿ rdcH wm%sldkq iyh jeviigyk& hgf;a bka§h ixj¾Okd;aul w;aoelSu fnod .ekSu ms‚i wdishdj” wm%sldj” kef.kysr hqfrdamh” ,;ska weußldj” leÍìhdkq fukau” meis*sla iy l=vd Èjhska rgj,g o werhqï fldg we;’ fnod.;a w;aoelSï úúO úIh lafIa;%hka ;=< bka§h c.;=ka hjñka” yjq,aldr rgj, ks,Orhka iy isiqka i|yd wOHdmk pdßld” b,a¨ ï lrk ,o mß;Hd. f,i fyda ;Hd. f,i WmlrK iemhSu fukau wdmod iyk Tiafia isú,a iy hqO wxY” WmfoaYkh iy l%hYla;s wOHkkh jeks wxY wdjrKh lr we;s we;’ wdmod iyh whsfgla ys w;HdjYH ixrplhla jk w;r” udkj ys;jd§ iyh i|yd wdydr iqrlaIs;;dj iy ffjoH iyh flfrys th wjOdrKh ;nhs’

tall mqyqKqlrKh

äðg,a ;dlaIK ;=< mqyqKqj hkq whsfgla hgf;a” Odß;dj f.dvkeÕSfï úIh m:h ;=< bkaÈhdj msßkuk úfYaIdx.hls’ ixj¾Okh fjñka mj;sk rgj, jD;a;slhka yg bkaÈhdfjys úúO úYsIaG;aj uOHia:dk ;=< isú,a iy wdrlaIl hk oaú;ajfhkau wiuiu mqyqKq mdGud,d msßkefuhs’ isú,a lafIa;%fhys” msßkukq ,nk mqyqKqjg f;dr;=re ;dlaIKh” .%dóh ixj¾Okh iy md¾,sfïka;= mßphka isg jHjidhl;ajh olajd” iuqø iy ..k.dó bxðfkare úoHdj hkd§ YslaIKhka mrdihla we;=<;a fõ’ wdrlaIdfõ § tu mqyqKqfjka wdrlaIdj iy Wml%ñl wOHkk” wdrlaId l<ukdlrKh” iuqø iy ..k.dó bxðfkare úoHdj” ld¾h iïmdokh iy l<ukdlrKh hkd§ lafIa;%hka wdjrKh fõ’ whsfgla hgf;a jd¾Islj YsIH;aj f,i yeoEÍug bkaÈhdfõ m%uqL fmf<ys wdh;k ;=< flá iy È.= ld,Sk mdGud,d 12000g wêl ixLHdjla msßkefuhs’ yjq,aldr rgj,g Tjqkaf.a ixj¾Ok wjYH;d i|yd wod< jk mdGud,d iy Tjqkaf.a ld¾h uKv,h f;dard .ekSug ksoyi ;sfí’ bkaÈhdfõ wOHdmkh yodrd we;s fyda mqyqKqj ,nd we;s fndfyda mqoa.,hka w;r fndfydafofkl= Tjqkaf.a rgj,a ;=< jeo.;a foaYmd,ksl” ks,Odßjd§ fyda hqOuh ;k;=re fynùu olajd m%.;shla ,nd we;s w;r” ta wkqj Tjqkaf.a rgj, ixj¾Okhg odhl fjñka” bkaÈhdj iuÕ jvd;a ióm in|;d j¾Okh lrñka miq fj;s’ fuu jevigyk hgf;a we;s úúO l%shdldrlïj, m%;sM,hla f,i” ;dlaI‚l oekuq;=lfuys iemhqïlrefjl= f,i bkaÈhdfõ ksmqK;ajh fukau” bkaÈhdj i;= mqyqKqlrK wjia:d” úfYaI{ fiajd iy l%hYla;s wOHhk iïnkaOj fjk;a rgj,a w;r oeka oelsh yels yd jvd j¾Okh jk oekqj;andjhla we;’ fuu jevigyka uÕska ixj¾Okh fjñka mj;sk rgj,a w;r buy;a lS¾;skduhla iy iajdëk iyfhda.S;djla W;amdokh fldg we;’

Kh f¾Ld

NdKav iy fiajdj, w;HdjYH wdkhkhka” iudc iqnidOkh iy há;,myiqlï jHdmD;s i|yd yjq,aldr rgj,g uDÿ kshuhka u; §¾> lrk ,o Kh f¾Ld ^t,a´iS& hkq whsfgla ys jeo.;a udkhls’ bkaÈhdfõ ol=Kq wdishdkq fkajdislhka yg Kh f¾Ld hgf;a ishhg 70l muK m%odk ,eî we;’ whsfgla jevigykays iyNd.S jk bka§h iud.ï whsfgla fyda Kh f¾Ldj,ska iajdëk jk há;,myiqlï jHdmD;s fj; odhl;ajh oelaùu i|yd yjq,aldr rgj, Tjqkaj ia:dmkh fldg we;’whsfgla – Kh f¾Ld yjq,aldÍ;ajh ñ;%;ajh iy iyfhda.S;dj jvd j¾Okh lrk w;r” lsisÿ mQ¾j – ;;a;ajhlska th f;dr jk neúka iy iafjÉPduh jk fyhska” yjq,aldr rfgys cd;sl ysñldÍ;ajfhka th i,l=Kq flf¾’ fldúâ – 19 jix.;h w;r;=r fndfyda úfoia mqyqKq,dNSka iy isiqka yg ;u ksfjia lrd hdug fkdyels jQ w;r” Tjqkag wLKavj furfgys /¢ isàug ms<sfh, lsÍï isÿ flß‚’

w.ue;s kf¾kaø fudaÈ fudkaf.da,shdfõ w.kqjr jk W,dkand;¾ ys msysá fudkaf.da,shdkq úoHd iy ;dlaIKfõo úYajúoHd,fha f;dr;=re ;dlaIK uOHia:dkfhys w;d,a ìydß jÊmdhs úYsIaG;d uOHia:dfha uq,a ., ksrdjrKh lrñka’

whsfglays j¾Okh” whsfgla iy Kh f¾Ld l<ukdlrKh úfoaY lghq;= wud;HdxYh úiska kj iajdëk wdh;khla hg;g f.k hkq ,eîug uÕ mEÿ w;r” tu wdh;kh 2011 j¾Ifha § ixj¾Ok yjq,aldÍ;aj mßmd,kh hk kñka werô‚’ tys lghq;= ;ks isria l<ukdlrK jHqyhla hgf;a ksrjq,aj isÿ lr f.k hdu fuu wdh;kfha wruqK úh’ j¾;udkfha §” whsfgla$ Kh f¾Ld f,dalh uf.a mjq,hs ke;fyd;a —jdiqffoj l=gqïNyï˜ hk YSIaGdpdr Wreuh iuÕ ldje§: bkaÈhdfõ ixj¾Ok jHdma;sh iy rdcH;ka;%fha b;d jeo.;a ia:ïNhla olajd mßK;j we;’

Pinak Ranjan Chakravarty

Pinak Ranjan Chakravarty is a former Indian ambassador and permanent secretary in the Ministry of External Affairs, Government of India. He is currently a visiting fellow at the Observer Research Foundation, a leading Indian think tank in New Delhi, and a regular media commentator.
error: Content is protected !!