ඡායා රූ

ඉන්දියානු ගිම්හාන කාන්තිය

නිකුතුව 05, 2020

ඉන්දියානු ගිම්හාන කාන්තිය

ඉන්දියාවේ ඉදිරිදර්ශනය |කර්තෘ

නිකුතුව 05, 2020


නවරාත්‍රී, දුර්ගා පූජා, දුස්සේරා, චාත් පූජා, මිලාද් උන් නබි, සහ දිවාලි අලෝක උත්සවය ආදී ස්මරණීය අවස්ථා ඉන්දියාව පුරා උත්සවයේ කාන්තිය රට පුරා විහිදුවයි. සැණෙළි කිහිපයක් මෙසේය

ld,s mQcd ^fï jif¾” fkdjeïn¾ 14 Èk& ld,s fojÕk jkaokdj i|yd lem lrk ,o W;aijhls’ th ngysr fnx.d,h” TäId iy ìyd¾ m%dka;j, uy;a W;al¾Ifhka ieuf¾ ÿ¾.d mQcd ^fï jif¾ Tlaf;dan¾ 23-26& w;sYh W;al¾Ij;a njlska hq;=j b;d m%S;sfhka rg mqrd meje;afjk w;r jvd;au Y%S úN+;sfhka hq;a W;aijd,xldrh Èiajkafka ngysr fnx.d, m%dka;fhah oijeks Èkfha” ÿ¾.d mQcdfõ wjidk Èkfha §” k<,; úN+;s wdf,am lsÍfï wjia:dj lsÍug ldka;djla bÈßm;a lrhs” Tjqka t;sfkldf.a wdf,am lsÍug fmr ÿ¾.d uE‚hkaf.a wdf,am lrhs 2019 § W;a;¾ m%foaYa >dishdndoa kqjr mej;s rdï,S,d ^rdï ,S,d& wjia:dfõ oiqkls’ rdudhkh kï yskaÿ ùr ldjHfha oelafjk mßÈ kmqr mrojd hym; ch.;a wjia:dj tkï” iajdñ rdud úiska rdjKd mrdch lsÍu Ñ;%Kh lrk ixfla;j;a lrk wkqiaurŒh l;djls’ hqfkiaflda ys wiam¾YŒh udkj ixialD;sl Wreu ,ehsia;=jg rdï ,S,dfõ kuo fldgd we; kjrd;%S” tkï rd;%S oyhla mqrd meje;afjk W;aijfha § rdï,S,d úÑ;%dx.ho olakg mq¿jk’ wjidk Èkfha §” ÿiafiard iu. iumd; fjñka rdjKdf.a Ôjudk m%udKfha ms<srejla” iy fï>kd;a iy l=ïNl¾K ms<srEj,g .sks;nhs’ fuys§” k¿jka iajdñ rdud iy iajdñ ,laIauk pß; rdÕmdñka mkacdnfha wïß;aid¾ kqjr fmryrg iyNd.s fj;s ñ,doa Wka kì uqyïu;a;=udf.a Wm; isys lrk Èkhhs’ tfukau” Boa ta ñ,doa f,i;a y÷kajkq ,efnhs’ bia,dóh Èko¾Ykfha W;al¾Ij;a wjia:dj,ska m%Odku tll ÿiafiard Èkfha §” ysudp,a m%foaYa l=,a¨ ys foújreka ish¨ fokdu my<g nei ;ukaf.a ;+¾h jdok lKavdhï msßjrd r.=kd;aÔ ^iajdñ rdud& fldaú, foig hk nj lshefõ Èjd,s ^fï jif¾ fkdjeïn¾ 14 Èk& w÷rg tfrysj wdf,dalfha ch.%yKh lsÍu i,l=Kq lrhs’ fuys§” ^2019 W;a;¾ m%foaYa& wfhdaOHdfõ irhQ kÈfha bjqrej, fmd,af;,a myka /f.k ck;dj tla/ia úh jd,s Èkfha§” ck;dj Èhdia o,ajhs’ ;E.s” rileú,s iy iqnme;=ï yqjudre lr .kshs rileú,s” yla f.äh” ;sßÕ= weg” u,a iy Èhd iys; idïm%odhsl Ndhs vQ,S ;,shla’ Ndhs vQÊ Èkfha §” ^fï jif¾ fkdjeïn¾ 16 Èk& ifydaoßfhda ;u ifydaorhskaf.a hym; m;d Tjqkaf.a k<,; ;s,l ;n;s bkaÈhdfjys meje;afjk ;j;a tla m%Odk;u W;aijhls” pd;a mQcd’ ^fï jif¾ fkdjeïn¾& ìyd¾ iy W;a;¾ m%foaYays fndfyda m<d;aj, iurkq ,nkakls’ fuu iqnodhS W;aij Èkh iQ¾h foúhka Wfoid Wmjdi meje;aùfuka o hdÉ[d lrñka o ld,h .; flfrh d;a mQcd w;r;=r ldka;djla flfi,a o we;e;sj hdÉ[d mqo lrhs

error: Content is protected !!