හවුල්කාඟත්වය

Yla;su;a fjñka

නිකුතුව 04, 2020

Yla;su;a fjñka

ආක්ශාත් ජායින් |කර්තෘ

නිකුතුව 04, 2020


bkaÈhdj fldúâ - 19 jix.;h w;r;=r" ;u rdc;dka;%sl yjq,alrejka iuÕ jvd;a ia:djr" m%.;sYS,S iy mQ¾j l%shdldÍ in|;djla msysgqjd .ekSu uÕska f,dj fiiq md¾Yajhka iuÕ rdcH;dka;%sl in|;d Yla;su;a lsÍug kjHlrK mshjr lsysmhla f.k we;

fldúâ – 19 me;sfrk uOHfha” bkaÈhdj iajlSh rdcH;dka;%sl in|;d Yla;su;a lsÍu uÕska mq¿,a f,i me;sr mj;akd f.da,Sh ixj¾Okhg ;u lemùu h<s ;yjqre fldg we;’ uE;l udij, § mej;s Wiia uÜgfï rdcH;dka;%sl in|;d ud,djlska wk;=rej” iM,odhS nyqmd¾Yaùh;ajh m%j¾Okh lsÍu” cd;Hka;r iyfhda.S;dj Tiafia fldúâ – 19 jix.;h yd igka lsÍu” fjf<|du iy wdfhdackhg myiqlï ie,iSu” msú;=re n,Yla;sh iy foaY.=‚l yjq,aldÍ;ajh” 5G iy lD;su nqoaêfhys m¾fhaIKh iy ixj¾Okh” f.da,Sh iduh iy wdrlaIdj iy 2025 j¾Ihg ud¾. is;shula f,i ckhdf.ka ckhdg yqjudre lsÍï m%j¾Okh lsÍu yd hqfrdamdkq ix.uh iy bkaÈhdj w;r Wml%ñl yjq,aldÍ;ajh hk uQ,sl mrud¾:h iuÕ” 15 jk bka§h – hqfrdamdkq ix.uh w;r iuq¿j 2020″ cQ,s ui 15 jk Èk id¾:lj meje;a jq‚’ miq.sh udi lsysmh mqrd” l,dmSh yjq,aldÍ;ajhka ms<sn| i,ld n,k l,” bkaÈhdj ia:djr iy úYajikSh yjq,alrefjl= f,i biau;=j we;’ bka§h rch md,lia:dkfha isák w.ue;s kf¾kaø fudaä iuÕ trcfhys —wi,ajeisNdjh m<uqj˜ iy —kef.kysr l%shdlrkak˜ hk m%;sm;a;s hgf;a wfkHdkH m%;s,dNodhS l,dmSh in|;d mj;ajd f.k hdu lrd th i;= lemùu ms<sìUq fldg we;’

bka§h w.%dud;H kf¾kaø fudaä iy uqßis w.ue;s m%ùkaoa l=ud¾ c.=kd;a uqßisfha kj fYaIaGdêlrKh w;:H jYfhka iudrïN lrñka’

bkaÈhdj iy hqfrdamdkq ix.uh w;r iyfhda.S;dj

hqfrdamdkq ix.uh hkq l,dmh uq¿,af,a we;=<;a lsÍu” idOdrK;ajh” hqla;sh” iyfhda.S;dj iy fjkia fldg fkdie,lSu m%j¾Okh lsÍu hk woyiska idudðl rgj,a 27lska hqfrdamfha ia:dms; iduQysl iy Yla;su;a ix.uhls’ ia:djr;ajh iy oeä j¾Okh ùfï úNj;djla fjñka” wdishdfõ jvd;a u;= n,dfmdfrd;a;= iys; wdfhdack .ukdka; w;ßka tlla f,i bkaÈhdj biau;= ùu;a iuÕ” hqfrdamdkq ix.uh iuÕ rfgys mj;sk in|;d Yla;su;a lsÍu i|yd lÈu wjia:djla bka§h- hqfrdamd ix.ï iuq¿fjka bÈßm;a flß‚’

hqfrdamdkq ix.ï iuq¿j i|yd bka§h ksfhdað; msßi w.ue;s fudaä úiska fufyhjk ,o w;r” hqfrdamdkq iNdfõ iNdm;s jk pd¾,aia uhsl,a hqfrdamdkq fldñIka iNdfõ iNdm;s jk W¾iq,d fjdka o f,hka hqfrdamdkq md¾Yajh ksfhdackh l<y’ m%cd;ka;%jdoh” kS;sh il%sh lsÍu iy udkj ysñlï iudkd;au;dfjys w.h m%j¾Okh lsÍu uÕska uy ckhdf.a uq¿ uy;a m%;s,dNh ms‚i tlaj l%shd lsÍug kdhlfhda ;SrKh l<y’ nyqmd¾Yaúl;ajh rdcH;dka;%sl in|;dj, m%sh;u úIh uqLh njg m;a ùu;a iuÕ” tys flakaøh wi, tlai;a cd;Skaf.a ixúOdkh iy f,dal fjf<| uOHia:dkh iuÕ Í;s u; mokï jQ l%shd wkqms<sfj,la l%shd;aul lsÍug fomd¾Yajhu ;SrKh l<y’ fomd¾Yajh wdjrKYS,S wd¾Ólhka iy iudchka ixj¾Okh lsÍug idl,H ixj¾Okh iy udkj flakaø.; äðg,alrKh ms<sn|j o idlÉPd l<y’ f,dj jgd rgj,a wd¾Ólhka h<s mK .ekaùug ux fidhñka isák neúka” kj jHdmdr wjia:d újD; lsÍu u; wjOdrKh ;nk idlÉPd mje;a jq‚’ fn,aðhfuys ^2016& n%i,aia ys mej;s 13 jk bkaÈhd – hqfrdamdkq ix.ï iuq¿fõ § msysgq jk ,o ixl%uK iy ixp,;dj ms<sn| fmdÿ kHdh m;%h ^iStatïtï& yuqfõ” isiqka” m¾fhaIlhka” jD;a;slhka” jHdmdßl mqoa.,hka iy úfoaYslhka w;r isák mqoa.,hka we;=¿ ñksiqkaf.ka ñksiqkag isÿ lrk il%Sh yqjudre lsÍï i|yd fomd¾Yaj wjia:dj ie,iQy’

úfoaY lghq;= wud;H wdpd¾h tia chsYkal¾ ^ueo&” ÿïßh ud¾. iñ;s iy jd‚c iy jHdmdr wud;H mshqYa f.dhd,a iy y¾Ia j¾Oka Y%ska.a,d ^úfoaY f,alï& w;:H f,i nx.a,dfoaYh fj; mq¿,a mßudK ãi,a Odjk hka;% 10la .ukdrïN l<y

mßmQ¾K in|;d yjq,aldÍ;ajhla lrd Tjqkaf.a lemùu h<s ;yjqre lrñka” fomd¾Yajhu mq¿,a idlÉPd o meje;ajQy’ bÈß mia jir i|yd bkaÈhdj iy hqfrdamd ix.uh w;r wkHොkH m%;s,dNodhS iyfhda.S;djlg uÕ fmkaùu i|yd ‘bka§h – hqfrdamdkq ix.ï Wml%ñl yjq,aldÍ;ajh( 2025 g ud¾. is;shula’ hkak iïu; lsÍu iuq¿fjys iqúfYaIS wjia:djla úh’ bka§h md¾Yajh o oekg trfgys isÿ lr f.k hk hqfrdamdkq wdfhdack fukau mQfka iy fndamd,a fufg%da f¾,a jHdmD;s i|yd bÈßfha § isÿ lsÍug kshñ;” ie,iqï lrk ,o hqfrda ñ,shk 500l wdfhdack o iqyoj ms<s.;af;ah’

wi,ajeis in|;dj

fuu wiSre ld,hkays § mjd” bkaÈhdj trg ;=< fukau” Bg wdikak;u wi,ajeisndjfhys o wd¾Ól ixj¾Okh u; fkdlvjd wjOdrKh ;nd we;’ wi,ajeis rg tys pf;da.%eï iy fudka.a,d f;dgqm<j,a trfgys foaY iSud Tiafia bkaÈhdjg iy tys isg trgg hdug Ndú; lsÍug bv ,nd ÿka neúka” ridhksl iy fmdfydr i|yd rdcH wud;H fukau” kdúl wud;HdxYh i|yd rdcH wud;H ^iajdëk n,e;s&” ukaiqla ukaodúhd cQ,s 16 jk Èk nx.a,dfoaYfha § pf;da.%eï f;dgqm< Tiafia” fld,algd isg w.¾;,d olajd nyd¨‍ï fk!ldjl m%:u mqyqKq ieish Èh;a lf<ah’ fk!ldfõ mqyqKq Odjk jdrh ft;sydi.; mshjrla jQ w;r” wi,ajeisNdjh ;=< iyl%shdldrl in|;dj Yla;su;a lsÍug buy;a uq,msÍula úh’

nvq f;d.h /.;a fk!ldj m%:ufhka pf;d.%eï f;dgqm<g <Õd jQ w;r” bkamiq nx.a,dfoaY g%la r: iuQyhla Tiafia w.%;,d fj; m%jdykh flß‚’ fuu mshjr” w.ue;s kf¾kaø fudaä iy Tyqf.a nx.a,dfoaY iÕhd jk fYala yiSkd úiska” 2019 j¾Ifha Tlaf;dan¾ ui” yiSkdf.a bka§h ixpdrh w;r;=r” fom<f.a iyNd.S;ajfhka w;aika ;nk ,o iy yqjudre lr .kakd ,o iïu; fufyhqïlrK l%shdodufhys m%;sM,hla úh’ fuu f;dgqm<j,a Ndú; lsÍu uÕska bka§h NdKav m%jdykh lsÍfï ld,h wju lrkq we;s w;r” forg i|yd u j¾ê; uQ,H m%;s,dN w;am;a lr fokq we;’ nx.a,dfoaYh iuÕ bkaÈhdfõ yria foaY iSud fjf<|dug ;j;a Okd;aul tla lsÍula jQfha foaYhka oaú;a;ajh w;r mQ¾K jYfhla l%shd;aul jk m%jdyk l=,S f¾,a fldßfvdajla msysgqùfï iqúfYaIS ch.%yKhhs’ blaukska ixp,kh jk mdßfNda.sl NdKav iy fjk;a iemhqï /.;a bka§h NdKav m%jdyk ÿïßh cQ,s 25 jk Èk tys l=¿ÿ,a ixpdrh f,i nx.a,dfoaYh fj; meñ‚fhah’

fndfyda l,l isg n,d isá fjf<| iy oaúmd¾Yaúl ixj¾Okh by< kxjñka” fldßfvdaj uÕska bkaÈhdj iy nx.a,dfoaYh w;r oejeka; m¾hka; iïnkaO lrkq we;’ fldúâ – 19 jix.;fha jHdma;sfhka f,dalh l%ul%ufhka keÕS isák fudfyd;l” bkaÈhdj wmkhk h<s wdrïN lsÍug ie,iqï lsÍfï jevms<sfj, wrUd we;’ wdkhk u; hemSu iy —wd;audks¾Nd¾˜ ke;fyd;a iajhx fmdaIs;njg m;a ùu flfrys fuu ie,iqï wjOdrKh ;nd we;’ wdkhk wju l< yels jk mßÈ foaYSh ksIamdolhka Èßu;a lsÍu flfrys rfgys wLKav wjOdrKh fhduq flf¾’ f.da,Sh w.h oduhkays bkaÈhdfõ jHjidhsl ysñlï f.dvkeÕSug l%uj;a m%fõYhla .kq ,nñka mj;sk w;r” ta i|yd yjq,aldr rgj,a iuÕ wmf.a oaúmd¾Yaúl” wd¾Ól iy foaYmd,ksl in|;d f.dv keÕSu jvd;a Yla;su;a lr .ekSu b;d jeo.;a fõ’

ආක්ශාත් ජායින්

ආක්ශාත් ජායින් යනු දිල්ලියෙහි ලේඛකයෙකු, තීරුලිපි රචකයෙකු, බ්ලොග් රචකයෙකු සහ පර්යේෂණ විද්වතෙකු වේ. විවිධ අදහස් සහ ප්රිභේද පිළිබඳව ඔහු විසින් ග්රලන්ථ, ලිපි ගණනාවක් සහ තොරතුරු වාර්තා සහ යෝජනා රචනා කොට ඇත. ඔහු වඩාත් මෑතක දී නිර්මාණය කළ ග්රවන්ථය වන ‘මයි ඉලූෂන් ඔන් මයි මිස්ටේක්’ (මගේ අත්වැරැද්ද පිළිබඳ මගේ මුළාව) යන්න පුලුවම ප්රොහාරයේ පවුල් හතළිහ සඳහා පුද කොට ඇත
error: Content is protected !!