කලාව

තාල සංයෝජනය

නිකුතුව 05, 2020

තාල සංයෝජනය

ආචාර්ය නාමන් වාහාල් |කර්තෘ

නිකුතුව 05, 2020


විදෙස් උපාංග සමඟ ඉන්දීය සංගීත භාණ්ඩ වයනු ලබන, ඉන්දු - බටහිර සංයෝජන සම්ප්‍රදාය ඉදිරියට රැගෙන යමින්, සංගීතඥයෝ විද්‍යුත් සංගීතය යනුවෙන් හැඳින්වෙන සම්පූර්ණ නව ප්‍රභේදයක් නිර්මාණය කරමින් සිටිති. මෙම සංගීතමය ස්වරූපයේ නැඟී එන ජනප්‍රියභාවයට උච්ඡතම අවස්ථාවකි

iïm%odhsl bka§h ix.S; NdKavhla iy úfoaY ix.S; Wmdx.hla iuÕ m%nkaOhla jdokh flfrk bkaÿ – ngysr ixfhdackfhys fuu ix.S;uh m%fNaoh hï l,l isg mej; f.k meñK we;’ 1966 cQks ui” wNdjm%dma; is;d¾ l,dfõ§ mKaä;a rù Ykal¾ iy iqm%isoaO weußldkq jh,ska ix.S;{ fhyqÈ fukqyska úiska tlai;a rdcOdksfha nd;ays msysá úfkdaodx.Kfha § bÈßm;a l< hq., ix.S; oelaug ijka §ug fma%laIl ckhd frd;= msáka tlafrdla jQy’ 2007 §” fjk;a cd;Hka;r ix.S;{hka yd weußldkq fnrjdol uhsls ydÜ iuÕ bka§h ;í,d l,d.=re ilS¾ yqfiaka ;d, .e<mQ” .%eó iïudk,dNS we,anuhla jQ f.da,Sh fnr jHdmD;sh meñkq‚’

ld,h;a iuÕ” ix.S;h mßKduh jQ w;r” ta fya;=fjka bkaÈhdjg ix.S; ixfhdack m%nkaOk m%;HlaI lsÍug uÕ mEÿ‚’ iïNdjH iylrKhka f,dj mqrd fm%laIl .Khd jiÕ lrk w;r;=r” bka§h iïNdjH ix.S; NdKav iy úoHq;auh jYfhka ksmojk y~j,aj,ska ks¾udKh jk ;kq tlg uqyq lrk” bf,lafg%dksl ix.S;h ke;fyd;a úoHq;a ix.S;h kï jQ” kj ix.S; ixl,k iajrEmhla mßKduh ù we;’ fuu ix.S; m%fNaoh oeka m%Odk ix.S; Odrdjg tlajkafka flfiao hkakg tys udj; ilia lrñka isáhs’

iqm%isoaO weußldkq jh,Ska ix.S;{ fhyqÈ fukayq§ka iuÕ jdokfha fhfok bka§h is;d¾ l,dfõ§ mKaä;a rù Ykal¾f.a ^ol=Kq mi& 1965 § .;a ixrlaIs; PdhdrEmhla

buy;a bka§h n,mEu

bka§h iïNdjH ix.S;{ .S;d irNdhs bkaÈhdjg uQ.a ixl,kh f.k wdfõ 1969 § h’ f,dj m%:u jd‚c ixl,khka w;ßka tlla jk uQ.a ixl,kh fmrykhka” foda,lhka jeks fudähq, fm<la Tiafia fudähq, y~ ks¾udKh lsÍu i|yd bv yir ,nd fohs’ wyuodndoays ks¾udK ms<sn| cd;sl wdh;kh bkaÈhdfõ fuu Wmdx. ,;a m<uq ,dNSka w;ßka tla wdh;khla úh’ wdYap¾hj;a ix.S;h ks¾udKh l<y’ wju ;dlaIKfha iy bka§h bf,lafg%dksl ix.S;fha m<uq ks¾udK w;ßka lsysmhla f,i úYajdi flfrk fuu ;kq fÜma má.; fldg” Ydia;%hla f,i ixrlaIK.; fldg” wjidkfha § wu;lj f.dia ;snQ w;r” 2017 j¾Ifha § tlai;a rdcOdksh mokï fldg .;a bka§h ix.S;{ fmda,a mq¾.diag muKla fuh h<s .fõIKh lr .ekSug yelshdj ,enq‚’ hka;% ßoauhg uqyqj ixl,khla u; bka§h rd. úfYaIdx. f,i bÈßm;a l< mQ¾j;u we,anu w;ßka tlla jQfha fnd,sjqâ ix.S;{fhl= jk prkað;a iska.a úiska 1982 j¾Ifha § má.; lrk ,o äiaflda ;d,hg rd. oyhla ^fgka rd.ia gq äiaflda îÜ& kue;s we,anuhhs’ ó<Õ jir 20 mqrdjg” is;drh” ;í,dj iy nkaiQß jeks bka§h ix.S; NdKav iuÕ iqir jQ bka§h iajr ixl,kh” bf,lafg%dksl ix.S; mÍlaIKhka lrd Tjqkaf.a ux ;ekqfõh’

bf,lafg%dksld bkaäld

bka§h iïNjhla iys; if*d,ala mokï jQ ix.S; ksIamdolfhl= jk ;,aúka iska.a iuÕ ;í,dfjys wkqkdo jk ;d,h tys úoHq;a uQ¾;sh fidhd .;af;ah’ iska.a ;í,dfjka mqyqKqj ,;a wfhl= jk w;r” ì%Üfmdma iy tlai;a rdcOdksfha Nka.%d ix.S; rx.N+ñh olajd by< hdug ux mE¥ wdishdkq fmdf<dj hg ^taIshka wkav¾.%jqkaâ& kï kj ckm%sh ix.S; Wm m%fNaoh ks¾udKh lsÍu Wfoid lS¾;sh Tyqg ysñ úh’ Tyqf.a ux., we,anuh jk ´fla 1999 j¾Ifha § lS¾;sOr u¾lß ix.S; ;Hd.h Èkd .;af;ah’ 1990 w. Nd.fha § iska.af.a flfuka by< hk ckm%sh;ajh úoHq;a yf~ys kj /,af,a werUqu iksgqyka lf<ah’

ks¾udK ms<sn| cd;sl wdh;kfha Yíod.drfha má.; lsÍï iy y~ u;=msáka leùfï ld¾hhkays ksr;j isák Yío bxðfkarefjd

21jk ishjfia wjidkfha § iqm¾ fidksla” pqïNl lafIa;% ^ue.akála *S,aâia& iy jYSN+; ksïk ieKfl<s jeks W;aij rg ;=< ixúOdkh lsÍfuka muKla fkdj” cd;Hka;r úoHq;a ix.S; l,dlrejkaf.a iyNd.S;ajh Wfoid wdrdOkd lsÍfuka o” bkaÈhdfõ iajlSh úoHq;a ix.S; rx.N+ñh ixj¾Okhla w;a ÿgqfõh’ miq .sh oi jif¾ §” f.da,Sh ksrdjrKh by< hdu;a iuÕ” úoHq;a Yíoj, ks¾udKh iy mÍlaIK lsÍug lem jQ ueÈß ixLHdfõ lemSfmfkk by< hdula bkaÈhdj w;aÿgqfõh’ fuu kj ix.S; m%fNaoh j¾;udkfha § fvd,¾ ñ,shk .Kkl l¾udka;hla njg m;aj we;’ úYd,a u,sla iy Wohka id.¾ ^kshqla,shd& jeks fndfyda bka§h l,dlrejka f,dj mqrd úoHq;a ix.S;fha bka§h jia;=ud;%h Wfoid wjldYhla leghï fldg we;’

fõÈld flakaøh .ksñka

iïNdjH ixl,khka jQj o” bkaÿ – ngysr iylrKhka jQj o” f,dal ix.S;h iïnkaOj bkaÈhdfõ n,mEu m%YxikSh ù we;’ úoHq;a ix.S;h;a iuÕ” l;djia;=j ;j;a .eUqre njg m;a fjñka ;sfí’ fg%dahsfndahs” udYafuf,da”fvâfud *hsõ” áfhiafgd iy wNjm%dma; weùis jeks m%lg cd;Hka;r ã fÊ ix.S;{hka mjd Tjqkaf.a ix.S; m%nkaO fndfyduhl bka§h ix.S; jia;=ud;%hka lemS fmfkk f,i Ndú; fldg we;’ fuu in|;dj ftkaøShj j¾Okh ù we;s w;r” bka§h jd¾;d f,an, by< hdu;a iuÕu” bkaÈhdfõ úoHq;a ix.S; .sks is¿j ;j;a §ma;shg m;a jq‚’

weußldkq úoHq;a ix.S; ksIamdolfhl= jk udYafuf,da —ìnd˜ kï jQ ix.S; m:hla i|yd 2019 j¾Ifha § m%s;dï pl%fnda;s kï bka§h ix.S; m%nkaOlhd iuÕ iyfhda.Sj lghq;= lf<ah

mj;sk jix.; ;;a;aj w;rueo f,dalh flfuka iudc-wd¾Ól w;aoelSug wkqj¾;kh ùu;a iuÕ” ;í,dj fyda is;drh jeks idïm%odhsl ix.S; NdKav iuÕ legqj hk fnfyúka ieuÍug md;% jk bka§h iïNdjH iajr jqj;a” úoHq;a ix.S;fha kj m%fNaohla jqj;a” f.da,Sh m%cdj ;=< tl yd iudk m%Yxidj ish,a,g ysñ jkq we;’ tf;la” wms oeka bjiSfuka n,d isg” wjidkfha kj ;d,h m;s; jk úg ta i|yd iQodkï fjuqæ

ආචාර්ය නාමන් වාහාල්

ආචාර්ය නාමන් වාහල් යනු තබ්ලා පුහුණුව ලත්, නව දිල්ලියේ සමස්ත ඉන්දීය වෛද්‍ය විද්‍යා ආයතනයේ වෛද්‍යවරයෙකි. වාහල් ගෘහස්ත මෙන්ම, තාක්ෂණික ඩී ජේ සංගීතඥයෙකු ලෙස ද සාම්ප්‍රදායික ඉන්දීය සංගීතය සහ ලෝක සංගීතය මුහු කරමින් වාදන ඉදිරිපත් කරයි
error: Content is protected !!