අමාත්‍යාංශය කතා කරයි

පෙරවදන

නිකුතුව 04, 2020

පෙරවදන

ඉන්දියාවේ ඉදිරිදර්ශනය |කර්තෘ

නිකුතුව 04, 2020


-

2020 wf.daia;= 15 jk Èk wm 74 jk ksoyia Èkh ieuÍu;a iuÕ” iajhx – úYajdiS bkaÈhdjla Wfoid w.%dud;H kf¾kaø fudaÈf.a meyeÈ,s lsÍu;a iuÕ foaYh m%;srdj ÿkafkah’ fldúâ – 19 uevmeje;aùug mkjk ,o iSud fkd;lñka” iEu wxYhlu wd;audks¾Nd¾ fyda iajhx – úYajdiSnjg m;a ùu lrd oeä lemùula iys;j” foaYh bÈßhg hdfï l%shdkaú;h iuÕ fuu ‘kj bkaÈhdj’ kï oelau Bg wkql+,j l%shd;aul lsÍug wrUd we;’

bkaÈhdfõ oDIaáfldaKj, fuu m%;sM,h;a iuÕ” jix.;h iuÕ l%shd lsÍfï foaYfha m%h;akhkag iyh jk w;r;=r” wmf.a rdcH;dka;%sl yjq,alrejka iuÕ wm ;nd ;sfnk ne£ï” jix.;h w;r;=r bkaÈhdfõ <Õd ùu ms<sn|j o< úYaf,aIKh uÕska h<s ;yjqre fldg we;’ l,dmh iuÕ wmf.a fnod .;a YsIagdpdrd;aul iy ixialD;sl ne£ïj,g idlaIs oeÍula jk” jvd;a woaú;Sh iy ft;sydisl iaudrl w;ßka lsysmhla m%;sia:dmkh lsÍfï bkaÈhdfõ m%h;akhka Tiafia Yla;su;a iy h<s ;yjqre fjñka” mj;sk mqrdK ixialD;sl ne£ï wjfndaO lr .ekSug wms w.aksÈ. wdishdfõ o ixpdrh lrkafkuq’

wmf.a ksoyfiys 75 jirla iksgqyka lsÍu ms‚i wm bÈßhg .ukalrk fudfydf;a §” bkaÈhdj m%.;shka lrd fõ.fhka bÈßhg hjk ,o” uE;l isÿ jQ ;dlaI‚l ÈhqKq lsÍï Tiafia wms Tnj /f.k hkafkuq’ äðg,a lr<shkays isÿ jk foaYSh ixj¾Okh bkaÈhdfõ tla;rd wdldrhl iuQy jHdmdrhla njg m;a jkafka flfiao hk j. wm fidhd n,k w;r” trfgys äðg,a mßj¾;khlg yelshdj ,nd § we;s kj úoHd;aul yjq,aldÍ;ajhka wms úYaf,aIKh lrkafkuq’

fldúâ – 19ka yg .kakd iSud lsÍï l%ul%ufhka ,sys,a ùu;a iuÕ” uyckhd úiska je<| .kakd ‘kj idudkHh’ foi wm i,ld n,d” ixpdr iy fjk;a wd¾Ól l%shdldrlï h<s ks¾jpkh l< kj wjYH;djka wms jgyd .kafkuq’ wmf.a úfYaIdx. – PdhdrEm wxYh Wfoid” WKqiqï bka§h .sïydk R;=fjka oeä f,i wjYHj ;snQ fudaiï we;s furg mqrd wms .ufkys ìufkys hkafkuq’ l%Svdj l%udkql+, tfy;a mÍlaIdldÍ f,i h;d ;;a;ajhg m;afjñka isák jljdkqjl §” rfgys wkq.%dyl;ajh ord mj;ajk ,o cd;Hka;r wjia:d lsysmhlska wk;=rej YS>%fhka j¾Okh ù we;s bkaÈhdfõ mdmkaÿ l%Svdj foi wms n,kafkuq’

fuu ldrKfha §” foaYfha m%.;shg odhl j we;s” mqfrda.dó bka§h wdh;kj,g lem lrk ,o wxYhla wms y÷kajd fokafkuq’ wms wdrlaIK m¾fhaIK iy ixj¾Ok ixúOdkh ^ãwd¾ã´& iuÕ wrUk w;r” bkaÈhdfõ wdrlaIl wxYh jvd;a Yla;su;a muKla fkdj” rg iajhx úYajdikSh;ajhl ud¾.hlg fhduq fldg o we;s úúO kjHlrKhka foi n,kafkuq’ jir .Kkdjla uq¿,af,a” wmf.a wdydr iqrlaIs;;dj muKla fkdj” rg iajhx úYajdiS foaYhla njg m;a lsÍu lrd isÿ lrk ;j;a mshjrla f,i” wdkhk u; wmf.a hemSu wju lrñka” tys M,odfõ ,ehsia;=jg úfoaYSh ksIamdok lsysmhlau tla lsÍfuka” mdßfNda.slhkaf.a jefvk b,a¨‍ug wkql+, ù we;s bkaÈhdfõ lDIsld¾ñl wxYh foi o wms n,kafkuq’

tys b;d ñysß jQ iy úo.aO jQ jd.aúoHd;aul Wreuh .ek i,ld ne,Sfï § b;d meyeÈ,sj fmfkk bkaÈhdfõ úúO;ajh foi wms n,kafkuq’ tf,iskau” tajd ksmoùug Ndú; l< woaú;Sh w;alï ks¾udK iy idïm%odhl l%shdj,s” rfÜ úúO m%foaYj, lemSfmfkk wkkH;dj njg m;a j we;’  fuu iajfoaYSh ksIamdÈ; m%j¾Okh lsÍfï §” tajdfhys wiuiu wkkH;dj wdrlaId lr .ekSu ;yjqre lrk w;rjdrfha §” ta;a iuÕu N+f.da,Sh weÕùï ^Ôwhs fla;& iy tajd yd iïnkaO fndfyda f.dùka iy lïlrejka Bg Wmldr ù we;af;a flfiao hkak jgyd .ekSug wms foaYh mqrd ixpdrh lrkafkuq’

wjidk jYfhka” weußldj iy tlai;a rdcOdksh Tiafia iajdñ úfõldkkaof.a mshjr h<s wkq.ukh lrk wms” ngysr f,dalhg bka§h ixialD;sh iy Wreuh y÷kajd§fï § Tyq fl;rï idOl ù we;s o hkak ms<sn| .eUqßka fufkys lrkafkuq’

fuys f,aLk.; rih Tnghs

error: Content is protected !!