සාර්ථකත්වය

ගොවිපළ සහය

නිකුතුව 05, 2020

ගොවිපළ සහයමුරුංගා කොළ වුවත්, නැතහොත් සේර ශාකය වුවත්, ඉහළ වාණිජමය ඉල්ලු මක් සහිත දේශීය භෝග වගා කිරීම ඉන්දියාවේ ගොවිපළ ක්ෂේත්‍රයට ස්වයං - යැපුම් ක්ෂේත්‍රයක් බවට පත් වීමට උපකාරී වේ. අපි දැන් ප්‍රබල භෝග කිහිපයක ඒවායෙහි සෞඛ්‍ය ප්‍රතිලාභ සහ මූල්‍ය ශක්තතාව අවබෝධ කර ගැනීමට, ඒවා පිළිබඳ ගැඹුරින් සොයා බලමු

úúO lDIsld¾ñl iy f.j;= j.d l< yels ksIamdÈ; m%fNaohka .Kkdjla msßkuk” úIu jQ lDIs – foaY.=‚l ;;a;ajkaf.a hq;a Wreuhlska bkaÈhdj wdYs¾jdo ,nd we;’ rfgys lDIsld¾ñl wd¾Ólh mßKduh ùu;a iuÕ” wdydr ysÕ rgla ùfï isg wdydr wmkhkh lsÍfï foaYhla olajd bkaÈhdj tys mßj¾;khla w;aoel ;sfí’ fldúâ – 19 kï fuu j;auka f.da,Sh jix.; ;;a;ajh yuqfõ” wdydr ksIamdokfhys iajhx – fmdaIs; ùu kdkdm%ldrfhka by< f.dia we;s w;r” tf,iskau fmdaIHodhS fNda. i|yd o b,a¨ u by< f.dia ;sfí’ bka§h w.%ud;H kf¾kaø fudaä bkaÈhdj lDIsl¾uh ;=< wd;audks¾Nd¾ ^iajhx – fmdaIs;& iy iajhx – ;sridrd;aul rgla njg m;a lsÍu Wfoid kj oelaula ,nd § we;’ fuu b,lalh idlaId;a lr .ekSu i|yd f.k we;s mshjr lsysmh w;ßka” jvd;a jeo.;a mshjr w;ßka tlla jkafka foaYSh f.dúm< ksIamdok m%j¾Okh lsÍuhs’ fydardfõ wjYH;dj y÷kd .ksñka” rch úiska bkaÈhdfõ f.dúm< ksIamdokhkays ikakdulrKh iy wf,úlrKh jvd;a wdl%uKldÍnjg m;a lrkq ,nñka isáhs’ my; oelafjkafka tjeks m%lg foaYSh uqo,a fNda. lsysmhl ksoiqka lsysmhls’

flõvd ^flõrd& mqIamh

,ehsia;=fõ ;sfnk fNda. w;ßka m%:uh jkafka TäIdys .kacï Èia;%slalfhka yuqjk iq.kaOj;a flõvd mqIamhhs’ foaYSh jYfhka lshd mqIamh f,i ye¢kafjk flõvd me<Eáh hkq uqyqÿnv m%foaYj, le,Eno iajrEmfhka jefvk m÷rla jk w;r” fuh tu m%foaYh ;=< j.dlsÍu o flf¾’ tys idrhka jk f;,a iy yhsv%fida,a ^mqIamhkaf.ka fmrd .kq ,nk jdIamh& i|yd úúO fhdod .ekSï we;’ flõvd f;,a wdhq¾fõo Tiqjla f,i Ndú; flfrk w;r” yhsv%fida,a wdydrj,g ri tl;= lsÍug;a” iqj| ú,jqka ksIamdokfha § tys mokula f,i;a Ndú; flf¾’  j¾;udkfha §” idïm%dhsl wdijkh lsÍfï tall 140la Tiafia fuu l¾udka;h iuÕ .ïudk 200la iïnkaOj isák w;r” weußldkq fvd,¾ ñ,shk 10l jd¾Isl msßjegqula W;amdokh lrhs’ flõvd reya ^iqj| ú,jqu& iy tys ksIamdÈ;j,g ueo fmrÈ. rgj,ska úYd, b,a¨ ula we;’ flfiafj;;a” fuu m%foaYfhys ks;r yg .kakd iq<s iq<x jeks iajNdúl wdmod fya;=fjka flõvd f.dùkaf.a ckÔú;hg l,l isg n,mEï we;s ù ;sfnk w;r” m%dka;h iy uOHu rch fuu j.dlrejkag fuu wNsfhda. ch .ekSug iyh jkq ms‚i uQ,H wdOdr imhñka isáhs’

me‚ rie;s mqäula jk ms¾‚ flõvd idrh iuÕ ri .kajd we;

fiar Ydlh

j;auka jix.; ;;a;ajh fya;=fjka” T!Iëh Ydl i|yd fjf<| úNj;dj wLKavj by< hñka ;sfí’ fiar Ydlfha m;% iy Ydlfha u,a ork Wvq fldgiaj,ska fmrd .kq ,nk fiar f;,aj,g by< isg%,a m%;sY;hla ;sfnk w;r” tys úIîckdYl iy T!Iëh .=Khka we;’ bkaÈhdj fiar Ydlj, úYd,;u ksIamdolhd jk w;r” bka fk,d .kq ,nk wiajekafkka ishhg 80la muK wmkhkh flf¾’ fiar Ydlh ishjilg fmr bkaÈhdjg y÷kajd ÿka w;r” j¾;udkfha § tu Ydlh l¾Kdgl” ;ñ,akdvq iy ìyd¾ fukau” wreKdp,a m%foaYa iy islsïys l=vd l÷ wdY%s;j j.d flf¾’ fiar ksIamdokfhka ,efnk wdodhu ixikaokd;aul jYfhka by< jk neúka iy” th j.d lsÍu myiq neúka” jd‚cuh jYfhka fuu Ydlh j.d lsÍu i|yd ;j ;j;a f.dùka fï flfrys fhduq lrùug rch ;e;a lrñka isáhs’

fiar Ydlh ksjfiys m<,a jQ n÷ka ;=< myiqfjka j.d l< yelsh

uqrex.d

wd¾Ól iyh yereKqfldg” foaYSh fNda. fndfyda úg f.dùka yg iy Tjqkaf.a mjq,aj,g fmdaIKfha m%Njhls’ óg WÑ; ksoiqkla jkafka bkaÈhdjg wdfõ‚l fudßka.d ke;fyd;a uqrex.d Ydlhhs’ foaYdha f.dúm< wxYh iajhx – hemqï wxYhla lsÍfï uE;l foaYkfha §” w.ue;s fudaä fuu Ydlfha fi!LH m%;s,dN iïnkaOj wjOdrKh lf<ah’ uqrex.d Ydlfha iEu fldgilau m%fhdackj;a jk w;r” fuu Ydlh wdhq¾fõo ffjoH úoHdfõ iqj lsÍfï T!Iëh Ydlhla f,i o ie,flhs’ f;,a iy Ydl m;% pQ¾Kh hkq weußld tlai;a ckmoh” cmdkh iy ngysr hqfrdamhg bkaÈhdj úiska wmkhkh lrkq ,nk oejeka; uqrex.d ksIamdÈ;hkah’ uqrex.d i|yd f.da,Sh b,a¨ u weußldkq fvd,¾ ì,shk 5’5la muK jk w;r” 2025 j¾Ih jk úg th weußldkq fvd,¾ ì,shk 10la olajd j¾Okh jk njg ;lafiare fldg we;’ tfukau” bkaÈhdj uqrex.d i|yd ;sfnk f,dal jHdma; b,a¨ fuka ishhg 80lg wêl b,a¨ ula imqrd,ñka” uqrex.d ksIamdokfhys fjf<|fmd< kdhlfhl= f,i l%shd lrhs’ uydrdIag%fha ika.a,s” fid,dmq¾” kdIsla” mQfka iy hj;au,a ys f.dùyq fuu fNda.hg jefvk kd.ßl b,a¨ u msßueiSu ;=<ska” Tjqkaf.a Ôjfkdamdhka ißlr .ekSug fuu uqo,a fNda.h Wmldr jQ neúka” Bg wdpdrh mqo lr;s’

bÈß .ukauÕ

iy,a iy ;sßÕ= jeks uQ,sl wdydr fNda. j.d l< fkdyels m%foaYj, foaYSh uqo,a fNda.j,ska fndfyduhla jefvk neúka” tajdg lDIsld¾ñl lafIa;%fha wúksYaÑ;;d wju l< yelshs’ fuu foaYSh Ydl whym;a foaY.=‚l úm¾hdihkag uekúka .e<fmhs’ kshÕhka ord .; yels fuu Ydl úh<s iy w¾O úh<s l,dmj, j.d l< yelsh’ flfiafj;;a” l=vd f.dùka yg Tjqkaf.a ksIamdÈ; wf,ú lsÍug wdh;ksl iyh wjYH fõ’ tjeks wjia:dj, §” uOHu iy m%dka; rdcHhka úiska jHdma; lrkq ,nk jevms<sfj,j,a jvd;a iM,odhS njg ikd: ù we;’ W;a;¾ m%dfoaYays tla Èia;%slalhla tla ksIamdÈ;hla jeks jevigyka m%j¾Okh ùfuka l=vd iy wdka;sl f.dùka ug WmldÍ ù we;’ —iajfoaYSl;ajh Wfoid y~la˜ kï jQ w.%dud;H fudaäf.a iqúi,a le|ùu o bkaÈhdfõ f.dúm< lafIa;%h wd;audks¾Nd¾ njg m;a lsÍu lrd iM,odhS mshjrla f,i” f.dùka iy mdßfNda.slhka iajfoaYSh fNda.j,g udre lsÍug Èßu;a lrhsæ

වදන් පෙළ ආචාර්ය මෝහිත් ශර්මා ගෙනි

ආචාර්ය මෝහිත් ශර්මා (කෘෂි - ව්‍යාපාර සහ ග්‍රාමීය කළමනාකරණය) පිළිබඳ සහාය මහාචාර්යවරයෙකු වන අතර, ආචාර්ය රාජේන්ද්‍ර ප්‍රසාද් බිහාරයේ මධ්‍යම කෘෂිකාර්මික විශ්වවිද්‍යාලයෙනි. ඔහු පර්යේෂණ විද්වතෙකු වන අතර, ඉන්දියාවේ අපනයන සහ උපක්‍රම පිළිබඳ පර්යේෂණ පත්‍රිකා කිහිපයක් ප්‍රකාශයට පත් කොට ඇත.
error: Content is protected !!