හවුල්කාඟත්වය

foaYisudj,ska f;dr ixrlaIKhla

නිකුතුව 04, 2020

foaYisudj,ska f;dr ixrlaIKhla

මිර්සා විසිනි |කර්තෘ

නිකුතුව 04, 2020


bkaÈhdj tys ixj¾Ok yjq,aldÍ;aj l¾;jHhkays fldgila f,i w.aksÈ. wdishdkq rgj,a yryd ;sfnk mqrdK fldaú,a mkai,a iy iaudrl m%;sixialrKh lrñka isáhs' úfoaY lghq;= wud;HdxYh bka§h mqrdúoHd;aul iólaIKh iy yjq,aldÍ;aj foaYhka yd iyfhda.Sj uE;l § isÿ l< ixrlaIK jHdmD;s uÕska idrj;a ixialD;sl Wreuhla bÈßhg f.kú;a ;sfí'

ol=Kq wdishd;sl l,dmh ft;sydisl jYfhka iaj¾KN+ñ ke;fyd;a rka ìu f,i mQ¾jfha isgu ye¢kajqKq w;r” bka§‍h idys;Hfha fuu kduh fhÿfKa wêl Ok iïm;a iy jvd;a jeo.;a jYfhka fuu l,dmfha rgj,a yryd ;sfnk mer‚ isysjgkj,ska úoHudk jk f,f,k yd ñ;%YS,S ixialD;sj, iïñY%Khla i|ydh’ fuu fnod.;a ixialD;sl Wreuh bÈßhg o wdrlaId lrñka /f.k taug bkaÈhdjg jeo.;a ld¾hNdrhla bgq lsÍug ;snq‚’ úhÜkdufha lajdka.a kdï m<df;a hqfkiaflda f,dal Wreu l,dmfhys fldgila jk” pdï mkai,a ixlS¾Kfhys oekg isÿ flfrñka mj;sk ixrlaIK jHdmD;sh w;r;=r §” bka§h mqrdúoHd iólaIKh ^tatiawhs& úiska kjjk ishjig wh;a ffY,sl je,s.,ska ksu jQ Ysj ,sx. m%;sudjla ^Ysj foúhkaf.a ksfhdackhla& uE;l § .fõIKh lr .kakd ,§’ fnod.;a Wreufhys ixrlaIKh Tiafia” úhÜkduh iuÕ bkaÈhdfõ ixj¾Ok yjq,aldÍ;ajfhys fldgila f,i isÿ flfrk fuu jHdmD;shg bka§h rcfhys úfoaY lghq;= wud;HdxYfhys iyh o ,efnñka mj;S’ tatiawhs ys ixrlaIK l%shdodu cd;sl foaYiSudj,ska Tíng Wreu ia:dk lsysmhl o isÿ flfrñka mj;S’ ldïfndacfha wkaflda¾ j;a úydria:dk fõjd” úhÜkdufha uhs ika iaudrl fõjd” w.aksÈ. wdishdfõ Wreu ia:dk ms<silr lsÍfï fmruqK .ksñka bkaÈhdj l%shd fldg we;’ iuia;hla f,i uyckhd fj; bka§h ixialD;sl iy YsIaGdpdrd;aul Wreufha úúO uqyqK;a f.k tau fukau” fi!LHu;a iy wkHොkH jYfhka m%;s,dNodhS jQ rdcH;dka;%sl jHdma;shla m%j¾Okh lsÍu jQ bkaÈhdfõ m%;sm;a;shg o fuu uQ,sl;ajhka wdfrdamKh l< yelshs’

úfoaY lghq;= wud;HdxYh úiska wruqo,a iïmdokh lrk ,o iy l%shd;aul lsÍfï ksfhdað; wdh;kh f,i tatiawhs yd yjq,aj flfrk fuu jHdmD;s” ol=Kq wdishdj yryd mqrdK”  tfia jqj;a Yla;su;a in|;d h<s ;yjqre fldg we;’ ndr.;a uyd mßudK lghq;=j,ska lsysmhla fukak(

2017 iema;eïn¾ 6jk Èk ñhkaudrfha n.dka ys wdkkao úydrfha ms<silr lsÍï i|yd bkaÈhdj úiska olajk ,o odhl;ajh jeo.;a fldg i,lñka” ta .ek i|yka lrk ,o iure M,lh ksrdjrKh lrk w.%dud;H kf¾kaø fudaä ue;s;=ud

wkaflda¾ jÜ” ldïfndach

bkaÈhdfõ mqrdK mdGj, *qkdka f,i o y÷kajd we;s” fuu k.rh fojk chj¾udk md,lhd  hgf;a b;d Wiia ia:dkhlg <Õd jQfhah’ ffjIaKjjdoh”ffYjjdoh iy uydhdk nqoaOd.fuys úYajdihka iuÕ” wkaflda¾ jÜ ys úYsIag mqrdúoHd;aul ia:dk 12 jk ishjfia § iQ¾hjrudk rcqka úiska bÈlrk ,§’  Ysj” úIaKq iy n%yau foújreka yg lem lrk ,o iqúi,a úydrj,ska th iukaú; fõ’ tatiawhs iuÕ ldïfndac rcfha iyfhda.S;dfjka úYsIag mßudKfha ixrlaIKhla isÿ lsÍug ndr .;a w;r” Tjqka fuu úydrj, w,xldrh l,a mj;ajd .ekSug oejeka; mßY%uhla ord we;’ i;H jYfhkau” ishjia .Kkdjlg lafï¾ rdcOdksfha flakaøh ù ;snQ” wkaflda¾ jÜ wdrlaId lr .ekSug bÈßhg tk fuka ldïfndac rch úiska f,dal m%cdfjka isÿ lrk ,o wdhdpkhg 1980 § Bg m%;spdr oela jQ m%:u rg bkaÈhdj jQfhah’ tatiawhs lKavdhu ixlS¾Kfha i;a jirla jev fldg” Èh wÕ,l W;=re bjqr” jdy,alv” úYsIag iuqø uka;dk Ñ;%d.drh” W;=re mqia;ld,h iy fjk;a wxY w;r” wkaflda¾ jÜ úydrfha flakaøSh l=¨‍K  ms<silr l<y’

;d fm%daï úydrh” ldïfndach

wkaflda¾ jÜj,ska miqj” tatiawhs úiska wkaflda¾ f,dal Wreu ia:dkfhys msysgd we;s ;d fm%daï úydrfha ms<silr lsÍï wdrïN lrk ,§’ ;d fm%daï úydrh i;ajk iQ¾hjrudk rcq úiska bÈ lrk ,o w;r” th uydhdk nqÿoyfï b.ekaùïj, flakaøia:dkh úh’ úydrh wêl .,a yd mia l÷j,ska jeiSf.diaj ;snQ w;r” meyeÈ,s ud¾.hla ;ekSu i|yd tajd bj;a lsÍug wjYH úh’ wmaird cd;Hka;r iïnkaëlrK lñgqj iy wekaflda¾ wdrlaId lsÍu iy l<ukdlrKh lsÍu i|yd jk wêldßh yd ishï Íma l,dmh ^wmaird& úiska ,nd fok ,o wjirh iys;j tatiawhs ys úfYaI{;dj hgf;a ixrlaIK jHdmD;sh w¾O jYfhka ndr .ekq‚’

wdkkao úydrh” ñhekaudrh

f(arjdo nqÿoyfï b.ekaùï foaYkd lrk jvd;a w,xldr;u úydria:dk w;ßka tlla f,i ñhkaudrfha wdkkao úydrh ie,flhs’ m.dka rdc fm<mf;ys lahdkais;a; rcq úiska bÈ lrk ,o fuu ukrï mf.davd ffY,sfha úydrh fudka .Dy ks¾udK Ys,amhg úYsIag ksoiqkla jk w;r” ;sf,da.=re nqÿrcdKka jykafiaf.a oejeka; nqoaO rEm i;rlska th iukaú; fõ’ ì;a;s M,l Wkajykafiaf.a mQ¾j Ôú; iajrEm” cd;l l;d iy tajd yd ne¢ idys;H l:d ksrEmKh lrhs’ bkaÈhdkq mqrdúoHd iólaIKh iy úfoaY lghq;= wud;HdxYh” n.dkays foaYSh wêldÍ uKav, úiska m%;sixialrK j.lSï ndr f.k we;’

2017 iema;eïnrfha § w.ue;s fudaä ñhkaudrfha l< ;u ixpdrh w;r;=r §” n.dka ys wdkkao úydrfha wuq;a;kaf.a fmdf;ys w;aika ;nñka

j;a mdõ úydrh” ,d´ih

bkaÈhdj ,dfjda ckhdf.a m%cd;dka;%sl ckrch iuÕ oeä in|;djla fnod .kafkah’ tatiawhs úiska ,d´ifha j;a mdõ úydrh ms<silr lsÍfï jHdmD;sh ndr f.k we;’ ;jo” 11 jk iy 13 jk ishjig Èfjk fuu mqrdK bÈlsÍï jHqyh” fnu¾ wêrdcHfha jeo.;a k.rhl fldgila jk w;r” fuu fldaú, Ysj foúhkag lem lr ;snq‚’ miqld,Skj fuh fn!oaOd.ñl flakaøia:dkha njg mßj¾;kh flß‚’

uhs ika úydrh” úhÜkduh

Ysj foúhka úiska nøේiaj¾ iajrEmhg lem lrk ,o jvd;a m%uqL úydria:dk w;ßka tlla jk fuh” Bgu wdfõ‚l yevfhka hq;a iaudrlhla jk w;r” tys wkqnoaO isoaOia:dk 4 jk iy 14 jk ishji w;r;=r pïmd fm<mf;ys rcjreka úiska bÈ lrk ,§’ bka§h mqrdúoHd iólaIKh fuu úydria:dk N+ñ ms<silr lsÍfï ixrlaIK jev id¾:l whqßka bÈßhg lr f.k hñka isáhs’ úfoaY lghq;= wud;HdxYfha iyh we;sj forg w;r wjfndaO;d .súiqula w;aika fldg ;sfí’ j¾;udkfha §” ms<silr lsÍfï jevms<sfj, uÕska ixlS¾Kh ;=<g wh;ajk uqLH úydria:dk ;=kla wdjrKh flf¾’

bka§h ckm;s” rdïkd;a f.daúkaoa 2018 fkdjeïnrfha § Tyqf.a úhÜkdu ixpdrh w;r;=r uhs ika úydr ixlS¾Kfha §  me<Eáhla frdamKh lrñka

fkamd,h” bkaÿkSishdj iy Y%S ,xldj

fkamd,fha mY=m;skd;a fldaú,¦ bkaÿkSishdfõ fndfrdanqÿ¾ úydrh iy Y%S ,xldfõ ;srel=àYajr fldaú, ixrlaIKh lsÍfuys,d bkaÈhdkq mqrdúoHd iólaIKh il%Shj ksr; ù isáhs’ tatiawhs ys l=i,;dmQ¾K m%ùK;dj hgf;a” fuu fldaú,a iy úydria:dk tajdfha fmr mej;s lS¾;su;a ;;a;ajh lrd f.k taug oeä /l n,d .ekSulska ixrlaIKh flfrñka mj;S’ tatiawhs ys úfYaI{jre fkdlvjdu fuu mqrdK jHqyhka ms<silr lrk úg” b;sydih l,a mj;ajd .ekSug muKla fkdj” tuÕska oaúmd¾Yaúl in|;dj,g o iyh ,nd .ks;s’ úúO ixialD;suh jYfhka n,mEï,;a úYajdi” pdß;% iy jdß;% iy tajdfha isß;a úß;aj, yria uqiqùu f.da,Sh iduh iy fi!Nd.Hh m%j¾Okh lsÍfï bka§h oelafuys iïmQ¾K fldgila njg m;aj we;af;a flfiao hkak tu.ska fmkakqï lrhs’ ld,h;a iuÕ muKla jvd Yla;su;aj jefvk” f.da,Sh lr<shla u; wmg tlai;aj keÕS isàula ,nd .ekSu i|yd fuu ixrlaIK jHdmD;s Wmldr ù we;s neúka” jdiqffoj l=gqïnyï ^f,dalh tla mjq,ls& hk u;jdoh ;rula ÿrg WÑ; hehs yeÕS hhs’

මිර්සා විසිනි

ජුහි මිර්සා පුරාවිද්‍යාව සම්බන්ධව ශාස්ත්‍රපති උපාධියක් සතු වන අතර, සියලු පෞරාණික දෑ සඳහා ඉතා උනන්දුවක් දක්වන කාන්තාවකි. ඉන්දීය සංස්කෘති සහ සාම්ප්‍රදා මෙන්ම, ලෝකය පිළිබඳව ද මිර්සාට ඇත්තේ ගැඹුරු ඇල්මකි. පෞරාණික නටඹුන් සහ සංස්කෘති ලේඛනගත කිරීමට ඇය අධික ලෙස සංචාරය කොට තිබේ.
error: Content is protected !!