සංචාරය

කාශ්මීර් සිට කන්‍යාකුමාරි දක්වාත් කොල්කටා සිට ජායිපූර් දක්වාත්, සඟරාවේ සංචාර කොටස පරිශීලකයන්ව ඉන්දියාවේ වඩාත්ම සිත්ගන්නා සුළු ගමනාන්ත කරා රැගෙන යයි. මෙම කොටස සතුටින් උද්දාම වන සංචාරකයන්ගේ පුද්ගලික සංචාර මතකය තැන් නොතැන් කරා ගෙන යයි.

Vinayak Surya Swami

m%dfoaYSh bisUqj

නිකුතුව 04, 2020 සංචාරය

l%ufhka iSudjka ,sys,a lsÍu;a iuÕ" wdrlaIs; ud¾f.damfoaYhkag wkql+,j .uka lsÍug ñksiqka n,dfmdfrd;a;= fõ' yqol,d ksjdi kjd;eka iy lv idmamq" ;ksju we;s foam, jvd;a iqÿiq jkafka tajd wka;¾l%shd wjuhlg iSud lrk neúks' jevlrk jD;a;slhka úYd, i....

වැඩිදුර කියවන්න

error: Content is protected !!