සංචාරය

කාශ්මීර් සිට කන්‍යාකුමාරි දක්වාත් කොල්කටා සිට ජායිපූර් දක්වාත්, සඟරාවේ සංචාර කොටස පරිශීලකයන්ව ඉන්දියාවේ වඩාත්ම සිත්ගන්නා සුළු ගමනාන්ත කරා රැගෙන යයි. මෙම කොටස සතුටින් උද්දාම වන සංචාරකයන්ගේ පුද්ගලික සංචාර මතකය තැන් නොතැන් කරා ගෙන යයි.

අනුරාග් මාල්ලික් සහ ප්‍රියා ගණපති

ලාඩාක්හි රහස් කිහිපයක්

නිකුතුව 02, 2021 සංචාරය

කරකෝරම් සහ හිමාලයානු කදුවැටිවලින් වට වූ, ලාඩාක් කඳුකර ප්‍රදේශය කලක් එඬේර ගෝත්‍රිකයින් පමණක් ....

වැඩිදුර කියවන්න

වදන් පෙළ රජීව් වර්මා විසිනි

කදිම මල්!

නිකුතුව 01, 2021 සංචාරය

සකුරා හෝ චෙරි මල් ගැන සඳහන් කිරීම ජපානයේ හොඳින් පිපෙන සියුම් මල්වල සිත් ඇදගන්නාසුළු ර....

වැඩිදුර කියවන්න

Vinayak Surya Swami

m%dfoaYSh bisUqj

නිකුතුව 04, 2020 සංචාරය

l%ufhka iSudjka ,sys,a lsÍu;a iuÕ" wdrlaIs; ud¾f.damfoaYhkag wkql+,j .uka lsÍug ñksiqka n,dfmdfrd;a;= fõ' yqol,d ksjdi kjd;eka iy lv idmamq" ;ksju we;s foam, jvd;a iqÿiq jkafka tajd wka;¾l%shd wjuhlg iSud lrk neúks' jevlrk jD;a;slhka úYd, i....

වැඩිදුර කියවන්න

error: Content is protected !!