අමාත්‍යාංශය කතා කරයි

ඉන්දියාවේ ඉදිරිදර්ශනය

Foreword

ඉන්දියාව හැමවිටකම පාහේ සැලකිලි ලබන්නේ එය නිදන් ගැබක් වීම, දීප්තිමත් සංස්කෘතිකාංග සංරක්ෂණය කිරීම, කලාකාමිත්වයේ උරුමයක් වීම, අලංකාර විස්ටාවන් සහ විද්‍යාත්මක කුසලතා ආදියෙන් හෙබි ජනතාවක් සිටීම නිසාය. ඉන්දියා දර්ශන...

ඉන්දියාවේ ඉදිරිදර්ශනය

The Ministry speaks

මිලියන ගණනක් ඉන්දියානුවන් එකා මෙන් පෙළ ගැසී ඔවුන්ගේ ඡන්දය පාවිච්චි කිරීමට සුසැදි දිනය නිවැරදිව හැඳින්වුවහොත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ උත්සව අතර දැවැන්තයක්, තුළින් පැන නැගී ආ ප්‍රතිඵල අර්ථකථනය කිරීමෙන් යමෙකු සෑහීමට...

error: Content is protected !!