සාර්ථකත්වය

විවිධ ක්ෂේත්‍රවල ඉන්දියානුවන් සාර්ථකත්වය කරා යන ගමන් විවිධ අනුග්‍රහ ලබන අයුරු චාරිකා ගැන සාර්ථකත්වය කොටසින් කියවන්න.

ශ්‍රබාස්ති මල්ලික්

අවම කරන්න. යළි භාවිත කරන්න. ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරන්න

නිකුතුව 02, 2021 සාර්ථකත්වය

2014 දී අගමැති නරේන්ද්‍ර මෝඩි මැතිතුමා නිල බලයට පත් වූ දා පටන්, ඉන්දියාව වඩාත් පිවිතුරු දේශයක් බව....

වැඩිදුර කියවන්න

එයාර් මාෂල් ටී. එස්. රන්ද්වා

ඉන්දියාවේ හමුදා නායකත්වයෙහි උත්පත්තිස්ථානය

නිකුතුව 01, 2021 සාර්ථකත්වය

ඉන්දියාවේ ප්‍රමුඛ සහ ඉහළින් සරසන ලද හමුදා පුහුණුකරණ ආයතන අතරින් එකක් වන ජාතික ආරක්ෂක ඇකඩමිය 1949....

වැඩිදුර කියවන්න

දේවාශිෂ්

දැඩි සෙයින් අවශ්යස වූ පරීක්ෂා කොට ඇතුල් කිරීම

නිකුතුව 03, 2020 සාර්ථකත්වය

අනෙක් පුද්ගලයන් රැක බලා ගැනීම අන් සියලු දෙයට වඩා ඉතා වැදගත් වන බව නව කොරෝනා වෛරසය විසින් ඉස්මත....

වැඩිදුර කියවන්න

error: Content is protected !!