සාර්ථකත්වය

විවිධ ක්ෂේත්‍රවල ඉන්දියානුවන් සාර්ථකත්වය කරා යන ගමන් විවිධ අනුග්‍රහ ලබන අයුරු චාරිකා ගැන සාර්ථකත්වය කොටසින් කියවන්න.

දේවාශිෂ්

දැඩි සෙයින් අවශ්යස වූ පරීක්ෂා කොට ඇතුල් කිරීම

නිකුතුව 03, 2020 සාර්ථකත්වය

අනෙක් පුද්ගලයන් රැක බලා ගැනීම අන් සියලු දෙයට වඩා ඉතා වැදගත් වන බව නව කොරෝනා වෛරසය විසින් ඉස්මත....

වැඩිදුර කියවන්න

error: Content is protected !!