ක්‍රීඩා

මුළු රටටම ආඩම්බරයක් ගෙනෙන ඉන්දියානු ක්‍රීඩා ක්ෂේත්‍රයෙහි කීර්තිමත් නිමේෂයක උද්දීප්ත අවස්ථා දැක ගන්න. සම්භාවනීය ක්‍රීඩකයන් සහ එමෙන්ම තම ලකුණ තබන්නට උත්සාහ කරමින් සිටිනවුන් පිළිබඳ කියවන්න.

අර්ජුන් පණ්ඩිත් විසිනි

ksjerÈ ixia:dmkh

නිකුතුව 04, 2020 ක්‍රීඩා

cd;Hka;r mdmkaÿ ^fidl¾& ys md,k wdh;kh jk *S*d ^cd;Hka;r mdmkaÿ iïfï,kh& ys ysgmq iNdm;s" fima í,eg¾ jrla bkaÈhdjg mdmkaÿ l%Svdfõ —ksoñka isák oejeka;hd˜ hkqfjka wduka;%Kh lr ;sfí' Tyqf.a woyi rfÜ isá fndfydafokd w;r m%;srdj....

වැඩිදුර කියවන්න

error: Content is protected !!