ක්‍රීඩා

මුළු රටටම ආඩම්බරයක් ගෙනෙන ඉන්දියානු ක්‍රීඩා ක්ෂේත්‍රයෙහි කීර්තිමත් නිමේෂයක උද්දීප්ත අවස්ථා දැක ගන්න. සම්භාවනීය ක්‍රීඩකයන් සහ එමෙන්ම තම ලකුණ තබන්නට උත්සාහ කරමින් සිටිනවුන් පිළිබඳ කියවන්න.

error: Content is protected !!