ඡායා රූ

වචනවලට වඩා අනුරූපයකට හඬ නංවා කතා කරන්නට හැකි යයි කියමනක් තිබේ, ඉතින් මෙම කොටස ඒ සිතුවම් රට පුරා ගෙනයන අනන්‍ය කතාන්තර අතර චමත්කාර ඡායාරූප රසවිඳීමට සලස්වයි.

error: Content is protected !!