ප්‍රගතිය

From government-supported schemes to programmes for social uplift, this section traces the progress made by India and Indians in various fields.

Mighty millets Super Grains of Power
රජීව් කේ වර්ෂ්නේ

ප්‍රතාපවත් කුරක්කන් සුපිරි ධාන්‍ය බලය

නිකුතුව 02, 2021 ප්‍රගතිය

සුපිරි ධාන්‍ය, සුපිරි ආහාර සහ විශ්මයජනක ධාන්‍ය යනු මානවයන් දන්නා හඳුනන වඩාත් පුරාණතම ආහාරවලි....

වැඩිදුර කියවන්න

error: Content is protected !!