පෞරුෂය

ATTACHMENT DETAILS Persona_satyajit-ray_1494x550.jp
අශෝකේ විශ්වනාදන්

රායි චිත්‍රපට නිෂ්පාදනයෙහි අසාමාන්‍යයා

නිකුතුව 02, 2021 පෞරුෂය

සමහර පුද්ගලයින් සුවිශේෂී වන්නේ ඔවුන් වෙනස් නිසා පමණක් නොව තමන්ගේ ජයග්‍රහණ ගැන කිසිවිටෙකත් ඔව....

වැඩිදුර කියවන්න

බිල් ඬේවිස්

iajdñf.a m%.;sh

නිකුතුව 04, 2020 පෞරුෂය

1893 iema;eïnrfha §" wd.ñl md¾,sfïka;=fõ § Tyqf.a oeka woaú;Sh wduka;%Kh isÿ lsÍug iajdñ úfõldkkao weußld tlai;a ckmofha Ñldf.da fj; meñ‚ úg" ngysr f,dalh ly meye;s isjqre oerE bka§h ksfhdackh ms<sn| t;rï ;elSula fkdl<y' È....

වැඩිදුර කියවන්න

error: Content is protected !!