හවුල්කාඟත්වය

මෙම කොටසට මෑතදී ඉන්දියාවේ විදේශීය සම්භාවනීය අමුත්තන් කළ සංචාර සහ ඉන්දීය නායකයින් ලෝකයේ වෙනත් රටවලට ගිය සංචාර පිළිබඳ ලිපි ඇතුළත් වේ. ඉන්දියාවේ විදේශ ප්‍රතිපත්තියේ නව වර්ධනයන් හා සම්බන්ධ පුළුල් පරාසයක මාතෘකා පිළිබඳ ලිපි කියවන්න.

india perspectives
පතංජලී පණ්ඩිත්

මිත්‍රතත්වයන් උත්තරීතරත්වයට පත් කරමින්

නිකුතුව 04, 2019 හවුල්කාඟත්වය

ඉන්දු - භූතාන සබඳතා- වරප්‍රසාදලත් මිතුදමක් තවදුරටත් ඉහළ නංවමින් මහා මැතිවරණයෙන් ලද තීරණාත්ම....

වැඩිදුර කියවන්න

භස්වතී මුකර්ජි

ඔසාකාහි දී ඉන්දියාව: ශක්තිමත්ව හා සමතුලිතව

නිකුතුව 03, 2019 හවුල්කාඟත්වය

ගෝලීය ආර්ථිකයේ පාලනය සඳහා ජාත්‍යන්තර යාන්ත්‍රණයක් ලෙස අවබෝධ කොට ගත් ජී 20 සමුළුවට සියලු....

වැඩිදුර කියවන්න

error: Content is protected !!