හවුල්කාඟත්වය

මෙම කොටසට මෑතදී ඉන්දියාවේ විදේශීය සම්භාවනීය අමුත්තන් කළ සංචාර සහ ඉන්දීය නායකයින් ලෝකයේ වෙනත් රටවලට ගිය සංචාර පිළිබඳ ලිපි ඇතුළත් වේ. ඉන්දියාවේ විදේශ ප්‍රතිපත්තියේ නව වර්ධනයන් හා සම්බන්ධ පුළුල් පරාසයක මාතෘකා පිළිබඳ ලිපි කියවන්න.

ඉන්දියාවේ ඉදිරිදර්ශනය

ඉන්දියාව හා බංග්ලාදේශය වසර 50ක මිත්‍රත්වය

නිකුතුව 02, 2021 හවුල්කාඟත්වය

අසල්වැසි රටේ අගමැතිනි ෂෙයික් හසීනාගේ ආරාධනයකට අනුව ඉන්දීය අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝඩි මැති....

වැඩිදුර කියවන්න

මනීෂ් චාන්ද්

වසංගතය සහ ඉන් ඔබ්බට ගල්ෆ් කලාපය සමග ඉන්දියාවේ ඉහළ නැංවෙන බැඳීම්

නිකුතුව 01, 2021 හවුල්කාඟත්වය

සැබෑ මිත්‍රත්වය, අරාබි ආප්තයකින් පැවසෙන අන්දමට, ආපත්තියක් පැමිණි කල්හි පරීක්ෂා කෙරේ. ගල්ෆ් රට....

වැඩිදුර කියවන්න

වදන් පෙළ අශෝක් සජ්ජාන්හාර් විසිනි.

මනුෂ්‍යත්වයට සහායක් වනු පිණිස

නිකුතුව 01, 2021 හවුල්කාඟත්වය

ඉන්දීය අගමැති නරේන්ද්‍ර මෝඩි මැතිතුමා ධූරයේ වැඩකටයුතු බාර ගැනීමෙන් අනතුරුව, 2014 සැප්තැම්බර් ම....

වැඩිදුර කියවන්න

අසෝක් මුඛර්ජි

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ ප්‍රතිසංධානගත බහුපාර්ශ්විකත්වය උදෙසා කැඳවීම

නිකුතුව 05, 2020 හවුල්කාඟත්වය

bka§h w.%dud;H kf¾kaø fudaä ue;s;=ud fuu j¾Ifha f,dal wdh;kfhys 75 jk ixj;aißl wkqiaurK Wf<,j,a w;r;=r" tlai;a cd;Skaf.a ixúOdkh Wfoid foaYfha lemùu h<s ;yjqre lf....

වැඩිදුර කියවන්න

error: Content is protected !!