හවුල්කාඟත්වය

මෙම කොටසට මෑතදී ඉන්දියාවේ විදේශීය සම්භාවනීය අමුත්තන් කළ සංචාර සහ ඉන්දීය නායකයින් ලෝකයේ වෙනත් රටවලට ගිය සංචාර පිළිබඳ ලිපි ඇතුළත් වේ. ඉන්දියාවේ විදේශ ප්‍රතිපත්තියේ නව වර්ධනයන් හා සම්බන්ධ පුළුල් පරාසයක මාතෘකා පිළිබඳ ලිපි කියවන්න.

අසෝක් මුඛර්ජි

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ ප්‍රතිසංධානගත බහුපාර්ශ්විකත්වය උදෙසා කැඳවීම

නිකුතුව 05, 2020 හවුල්කාඟත්වය

bka§h w.%dud;H kf¾kaø fudaä ue;s;=ud fuu j¾Ifha f,dal wdh;kfhys 75 jk ixj;aißl wkqiaurK Wf<,j,a w;r;=r" tlai;a cd;Skaf.a ixúOdkh Wfoid foaYfha lemùu h<s ;yjqre lf....

වැඩිදුර කියවන්න

error: Content is protected !!