හවුල්කාඟත්වය

මෙම කොටසට මෑතදී ඉන්දියාවේ විදේශීය සම්භාවනීය අමුත්තන් කළ සංචාර සහ ඉන්දීය නායකයින් ලෝකයේ වෙනත් රටවලට ගිය සංචාර පිළිබඳ ලිපි ඇතුළත් වේ. ඉන්දියාවේ විදේශ ප්‍රතිපත්තියේ නව වර්ධනයන් හා සම්බන්ධ පුළුල් පරාසයක මාතෘකා පිළිබඳ ලිපි කියවන්න.

මනීෂ් චාන්ද්

විදේශ ප්රමතිපත්තියේ ඉන්දියානු මාර්ගය

නිකුතුව 01, 2020 හවුල්කාඟත්වය

අරමුණු, ප්‍රායෝගික හා ක්‍රියාශීලී හැඩය, වැළකී සිටින්නෙකු නොවේ; කඩාකප්පල් කරන්නෙකුට වඩා ස්ථාය....

වැඩිදුර කියවන්න

india perspectives
පතංජලී පණ්ඩිත්

මිත්‍රතත්වයන් උත්තරීතරත්වයට පත් කරමින්

නිකුතුව 04, 2019 හවුල්කාඟත්වය

ඉන්දු - භූතාන සබඳතා- වරප්‍රසාදලත් මිතුදමක් තවදුරටත් ඉහළ නංවමින් මහා මැතිවරණයෙන් ලද තීරණාත්ම....

වැඩිදුර කියවන්න

error: Content is protected !!