නවෝත්පාදනය

දේශයෙහි සකලවිධ සංවර්ධනය සඳහා මාවත ඇතිරි කළ නවෝත්පාදනීය අදහස් සමග ඉදිරියට යන ඉන්දියාව ලෝකයෙහි තරුණ රට බවට පත්වීමට සිය මාවත තෝරාගත් ළදරුවෙකි. තරුණ නවෝත්පාදකයන්ගේ කතා කියවන්න, ඉන්දියාව හැඩ ගන්වනු පිණිස ඔවුන්ගේ අදහස් පාවිච්චියට ගන්නා විපර්යාසයික පුවත මෙම කොටසින් ගෙන එනු ඇත.

error: Content is protected !!