ආර්ථිකය

ඉන්දියානු ආර්ථිකය ලෝකයේ වේගයෙන්ම වර්ධනය වන එකක් වී තිබේ. මෙම කොටස ඉන්දියානු ආර්ථිකය පිළිබඳ සංවර්ධන රටා කෙරෙහි ඉලක්කය යොමු කරන අතර ආයෝජන ගැන සිතන විට සිත් පැහැරගනු ඇත්තේ එහි දක්නට ලැබෙන්නේ සපිරි සුවපිරි අවස්ථා රැස නිසාවෙනි.

error: Content is protected !!