ආර්ථිකය

ඉන්දියානු ආර්ථිකය ලෝකයේ වේගයෙන්ම වර්ධනය වන එකක් වී තිබේ. මෙම කොටස ඉන්දියානු ආර්ථිකය පිළිබඳ සංවර්ධන රටා කෙරෙහි ඉලක්කය යොමු කරන අතර ආයෝජන ගැන සිතන විට සිත් පැහැරගනු ඇත්තේ එහි දක්නට ලැබෙන්නේ සපිරි සුවපිරි අවස්ථා රැස නිසාවෙනි.

ආෂිස් චන්දෝර්කාර්

ඉන්දියානු තාක්ෂණයේ ආරම්භයත් සමඟම සූර්යයා දීප්තිමත්ව බබළයි

නිකුතුව 01, 2021 ආර්ථිකය

පසුගිය වසර කිහිපය තුළ ඉන්දියානු ව්‍යවසායකත්ව වර්ධනයේ ප්‍රධාන ප්‍රතිපත්තියක් වූයේ ආර....

වැඩිදුර කියවන්න

error: Content is protected !!