රාජ්‍යෝපාය තනි බැල්මකින්

ඉන්දියානු රාජ්‍ය උපාය දින දර්ශනයේ උද්දීප්තයන් කරා නැවත යොමුකෙරෙමින්, අපි රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික උපාය ලැබූයෙමු.
ඉන්දියාවේ ඉදිරිදර්ශනය

රාජ්යය තාන්ත්රිකක වටරවුම

ඉන්දියාවේ පෘතුගාලයේ ජනාධිපති (පෙබරවාරි 13-16) පෘතුගාලයේ ජනාධිපති මාර්සෙලෝ රෙබෙලෝ ද සූසා සිය මංග....

වැඩිදුර කියවන්න

error: Content is protected !!