ඉවුම් පිහුම්

ඉන්දියාවෙහි රසමතක කුල්මත් කරන සූපවේදයේ පහස නොමැතිව ඉන්දියාව ගැන හිතා ගැනීම දුෂ්කර දෙයකි. දේශයේ සෑම අස්සකින් මුල්ලකින් එන ප්‍රණීත ආහාර පිහුම් කලාවෙහි විශේෂාංග පරාසය හරහා පාඨකයාව රැගෙන යන්නේ ඉන්දියානු මුළුතැන් ගෙවල නැගී එන උපනතිය ගැන ද නොමසුරුව කියා දෙමිනි.

වදන් පෙළ ශෙලේ සුබාවැල්ලේ විසිනි

ක්හාවානු, පීවානු නෙ මජ්හා නි ලයිෆ් ජීවානු

නිකුතුව 01, 2021 ඉවුම් පිහුම්

“ක්හාවානු, පීවානු නෙ මජ්හා නි ලයිෆ් ජීවානු (කන්න, බොන්න, ඒ වගේම සතුටින් ජීවත් වෙන්න)”. මෙය පාර්සි ....

වැඩිදුර කියවන්න

error: Content is protected !!