ඉවුම් පිහුම්

ඉන්දියාවෙහි රසමතක කුල්මත් කරන සූපවේදයේ පහස නොමැතිව ඉන්දියාව ගැන හිතා ගැනීම දුෂ්කර දෙයකි. දේශයේ සෑම අස්සකින් මුල්ලකින් එන ප්‍රණීත ආහාර පිහුම් කලාවෙහි විශේෂාංග පරාසය හරහා පාඨකයාව රැගෙන යන්නේ ඉන්දියානු මුළුතැන් ගෙවල නැගී එන උපනතිය ගැන ද නොමසුරුව කියා දෙමිනි.

error: Content is protected !!