ඉවුම් පිහුම්

ලෝකයේ විශාලතම චිත්‍රපට නිෂ්පාදනය කරන රටවල් අතුරින් එකක් බැවින්, සිනමාව ඉන්දියාවේ සමාජ සභ්‍යත්වයේ කොටසක් වී ඇත. හින්දි සහ අනෙකුත් භාෂයික චිත්‍රපට කර්මාන්තය සහ සම්බන්ධිත ශිල්පීන් සමග කෙරෙන සම්මුඛවීම් සහ උපනති පිළිබඳ කියවන්න.

error: Content is protected !!