කලාව

කලා කෙත දෙසින් නවතම යාවත්කාල ලබා, මෙම කොටසින් ඉන්දියානු කලාකරුවන් නවලොව බාධක බිඳ දමා නැගිටින අයුරු කියවන්න. ලෝකය වටා සතර දිග් භාගයෙන්ම ගලා එන ප්‍රදර්ශනවලින්, ඉන්දියාව ඇතුළත නව උපනති හා කලාවේ ඉතිහාසයේ හැම දෙයක්ම ඔබ විසින් සොයා ගනු ඇත.

error: Content is protected !!