උරුමය

ඉන්දියාව පොහොසත් උරුමයකින් ආශීර්වාද ලබන රටකි. ලෝකයේ උසම ගඩොල් අටල්ලෙහි සිට ලෝකයේ දෙවනුවට උසම සිරස්ගෝලය දක්වා, ලෝකයේ දැකිය හැකි විස්මය උපදවන විශිෂ්ට ගෘහනිර්මාණ කිහිපයකටම නිවස්නය වෙයි. මෙම කොටසින් ඉන්දියාවේ සුවිසල් ස්මාරක ගැන ගවේෂණය කරන්න.

චින්නරාජා ජී නායිඳු

idïm%odhsl weu;=ï m;

නිකුතුව 04, 2020 උරුමය

bka§h w.%dud;H kf¾kaø fudaä ue;s;=ud .euqid fyj;a idïm%odhslj weiEï m%dka;fha r;= meye jdáhlska iy jku,ska irik ,o W;=re i¿jla ord uE;ld,Skj m%isoaO fmkSisàï lsysmhlg tla úh' iDcqfldaKdi%dldr frÈ lene,a,la weiEï jeishkaf.a wkkH;dj fy<....

වැඩිදුර කියවන්න

error: Content is protected !!