හවුල්කාඟත්වය

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ ප්‍රතිසංධානගත බහුපාර්ශ්විකත්වය උදෙසා කැඳවීම

නිකුතුව 05, 2020

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ ප්‍රතිසංධානගත බහුපාර්ශ්විකත්වය උදෙසා කැඳවීම

Asoke Kumar Mukerji |කර්තෘ

නිකුතුව 05, 2020


bka§h w.%dud;H kf¾kaø fudaä ue;s;=ud fuu j¾Ifha f,dal wdh;kfhys 75 jk ixj;aißl wkqiaurK Wf<,j,a w;r;=r” tlai;a cd;Skaf.a ixúOdkh Wfoid foaYfha lemùu h<s ;yjqre lf<ah’ —m%;sixOdk.; nyqmd¾Yaúl;ajh˜ Wfoid Tyq mqk mqkd isÿ l< le|ùïys m%Odk f;aud ;%s;ajhla wkqkdo úh’ tlai;a cd;Skaf.a wdrlaIK uKav,fhys ;SrK .ekSu m%cd;ka;%ShlrK l%shdj,sh iïmQ¾K lsÍfï b;d läkï wjYH;dj¦ tlai;a cd;Skaf.a ixúOdkfha ld¾hhka w;r ixj¾Ok .eg¨ j,g m%uqLia:dkh ,nd foñka ia:dk.; lsÍu¦ tlai;a cd;Skaf.a ixúOdkh uqyqK fok wNsfhda.j,g iM,odhS f,i m%;spdr oelaùug yels jkq ms‚i” tlai;a cd;Skaf.a ixúOdkfha l%shdldÍ;ajh nyq – we,aue;s md¾Yaj wdh;khlg mßj¾;kh lsÍu fuu f;audjka úh’

2020 iema;eïn¾ 15 iy 30 hk Èk w;r mej;s w;:H tlai;a cd;Skaf.a uyd iuq¿j Wfoid má.; lrk ,o w.ue;s fudaä ue;s;=udf.a ùäfhda foaYkfha ;sr rEmhla’

21 jk ishjfia oejeka; Yla;Ska w;ßka tllg ;u mßj¾;kh fõ.j;a lsÍug nyqmd¾Yaúl;aj moaO;sh ;=< rfgys iyNd.S;ajh Wmßu lsÍug ;e;a lrkd bkaÈhdfõ úfoaY m%;sm;a;sfhys iqúi,a fldgila njg —m%;sixOdk.; nyqmd¾Yaúl;ajh˜ Wfoid le|ùu m;aj we;’ ishjilg fmr” bkaÈhdjg 1919 j¾fia,aia .súiqu w;aika lsÍug yelshdj ,nd foñka” cd;Skaf.a ix.ufhys mqfrda.dó idudðlfhl= njg trg m;a l<” m<uq f,dal hqoaOfha § ch.%yKh ,nd .;a tu ch.%dyS ñ;% yuqodfjys ñ,shk 1’3lg wêl bka§h yuqod Nghka msßila iafjÉPdfjka fiajh l<y’ ñ,shk 2’5lg wêl bka§h yuqod Nghka msßila fojk f,dal hqO iufha § ñ;% yuqod iuÕ igka lsÍug iafjÉPdfjka bÈßm;a jQ w;r” tuÕska bkaÈhdjg 1942 fjdIsxgka —tlai;a cd;Skaf.a m%ldYh˜ iy bka wk;=rej” 1945 cQks udifha ieka *%ekaisiafldays § tlai;a cd;Skaf.a m%{ma;sh w;aika lsÍug yelshdj ysñ fldg ÿkafkah’ f,dal ck.yKfhka yfhka tlla iy Yla;su;a jk m%cd;ka;%jdohla iys; rgla f,i bkaÈhdj ld¾hd;aul nyqmd¾Yaúl moaO;shla ;=< oejeka; we,aue;s md¾Yajlrefjls’

2020 cQ,s 17 jk Èk tlai;a cd;Skaf.a ixúOdkfha wd¾Ól iy idudðl iNdfjys by< uÜgfï yuqfõ § ;sridrd;aul iduh iy iY%Sl;ajh idlaId;a lr .ekSug nyqmd¾Yaúl m%fõYhla Wfoid iajlSh le|ùu wkq.ukh lrñka” 2020″ iema;eïn¾ 21 jk Èk tlai;a cd;Skaf.a 75 jk ixj;aißl iuq¿fõ § w.ue;s fudaä ue;s;=ud —j;auka h;d¾:hka ms<sn| fufkys lrk” ish¨ we,aue;s md¾Yaj Wfoid y~la ,nd fok” iuld,Sk wNsfhda.j,g ms<shï fidhk iy udkj iqnidOkh u; wjOdrKh ;nk˜ m%;sixOdk.; nyqmd¾Yaúl;ajhla Wfoid oeä y~la keÕ= fõh’ 2020″ iema;eïn¾ 26 jk Èk tlai;a cd;Skaf.a uyd iuq¿fõ idudkH újdofha § w.%dud;Hjrhd isÿ l< foaYkh uÕska —m%;sixOdk.; nyqmd¾Yaúl;ajhl˜ bkaÈhdfõ oelafuys o< igykla iemhq‚’

˜tlai;a cd;Skaf.a idudðl rgj,g h,amek .sh jHqyhka iuÕ j¾;udkfha mj;sk wNsfhda.j,g tfrysj igka l< fkdyelshs˜ hk bkaÈhdfõ úYajdih fuu oelafuys yrh hs’ mq¿,a m%;sixOdkj,ska f;drj” tlai;a cd;Skaf.a ixúOdkh úYajdifha w¾nqohlg uqyqK fohs’ talu;slNdjfhka fyda nyq;rhlf.a Pkaofhka ;SrK .ekSfï m%cd;dka;%sl uQ,O¾uhg ndOd muqKqjk tlu tlai;a cd;Skaf.a jHqyh tlai;a cd;Skaf.a wdrlaIK iNdfjys jk w;r” tys iajhx f;dard .;a ks;H idudðlhka mia fokdf.a ksfIaO n,hka m%cd;dka;%sl ;SrK .ekSfï l%shdj,sh m%;slafYam lrhs’orejka ishla oyia .Kkla we;=¿j” fndfyda idudkH ck;djf.a urKj,g fya;= jk ;%ia;jd§ m%ydr fukau” isú,a hqoaO we;=¿ .egqï je<elaùug tlai;a cd;Skaf.a wdrlaIK iNdj wiu;a ùu iïnkaOj w.ue;s fudaä ue;s;=ud Bg fodia keÕ= fõh’ .egqï uÕska uq,skqmqgd ouk ,o ñ,shk .Kkl ck;dj irKd.;hka njg m;aj we;’ iduh iy wdrlaIdj mj;ajd .ekSug WmldÍ jkq ms‚i tlai;a cd;Skaf.a idudðl rgj,ska isÿ fldg we;s iqúfYaI odhl;ajhka fkd;lñka fuh isÿ j we;s nj Tyq mejiqfõh’ tlai;a cd;Skaf.a fufyhqï 50lg wêl ixLHdjl Ng lKavdhï 240000lg wêl m%udKhl odhl;ajh ,nd foñka” tlai;a cd;Skaf.a idu iqrlskakka w;r ks¾NS; bka§h fid,aodÿjka jeäu ixLHdjla ;=jd,lrejka f,i fõokd ú¢ñka” fuu l¾;jHhg bkaÈhdj ,nd ÿka odhl;ajh w.ue;sjrhd isysm;a lf<ah’

idudðl rgj, Oc iuÕ ksõfhdala k.rfhys ;sfnk tlai;a cd;Skaf.a uQ,ia:dkh

2020 cQks ui” bkaÈhdj” tlai;a cd;Skaf.a uyd iuq¿fõ § Pkao 193lska 184la ,nd .ksñka 2021-22 ld, mßÉfþoh i|yd tlai;a cd;Skaf.a wdrlaIK iNdjg fojirl OQr ld,hla i|yd f;aÍ m;a jq‚’ 1949 j¾Ifha isg tlai;a cd;Skaf.a wdrlaIK iNdjg f;dard m;a lr .ekSu i|yd tlai;a cd;Skaf.a uyd iuq¿fjka ;=fkka follg wêl msßila bkaÈhdfõ wla;m;% wkqu; l< wgjk jr ñka iksgqyka ú‚’˜ —bka§h ckhd tlai;a cd;Skaf.a m%;sikaOdk iïmQ¾K lsÍu i|yd È.= l,l isg n,dfmdfrd;a;= ù isák nj˜ w.ue;sjrhd fmkajd ÿkafkah’ —j¾;udkfha §” fuu m%;sikaOdk l%shdj,sh uÕska tys ;d¾lsl ks.ukhg flÈkl fyda <Õd jkq we;s oehs hkak ms<sn| bka§h ck;dj ie,ls,su;aj isá;s’˜ bkaÈhdj tlai;a cd;Skaf.a ;SrK .ekSfï jHqyj,ska msg; fldmuK l,la ;nkq we;so@ ˜75 jk ixj;air iuq¿fõ § Tyq isÿ l< m%ldYhka ;=<” f,dal kdhlhka úiska wkq.ukh l< — wE;g <Õd ùu˜ m%ldYhg w.ue;sjrhd Tyqf.a woyia fhduq l< w;r” tlai;a cd;Skaf.a ixúOdkh mßmQ¾K jYfhka m%;sikaOdk.; fkdlrkafka kï” —.egqï je<elaùu” ixj¾Okh ;yjqre lsÍu” foaY.=‚l úm¾hdihg ms<shï lsÍu” wiudk;djka wju lsÍu” äðg,a ;dlaIKhka W;af;da,kh lsÍu˜ i|yd jk m%ldYfhys oelau fkdimqrd,ñka /£ mj;skq we;s njg wk;=re weÕjqfõh’

m%;sikaOdk.; nyqmd¾Yaúl;ajh Wfoid bkaÈhdfõ le|ùu iduh” wdrlaIdj iy ixj¾Okh w;r wka;¾ iïnkaO;djla flfrys wjOdrKh ;nhs’ 2030 kHdh m;%fha ;sridrd;aul ixj¾Ok b,lalhka w;am;a lr .ekSug bkaÈhdj olajk cd;sl m%h;akhka wld¾hlaIu tlai;a cd;Skaf.a wdrlaIK iNdj uÕska Wjÿfrys fy<hs’ 2015 j¾Ifha isg l%shd;aul lrk ,o bkaÈhdfõ oejeka; ixj¾Ok uQ,sl;ajhka lsysmhla i|yka lrñka” bÈß oYlfha tlai;a cd;Skaf.a jevms<sfj, Wfoid fuu ks.ukfys ;sfnk wod<;dj w.ue;s fudaä ue;s;=ud úiska ms<sìUq lf<ah’ —m%;sikaOdk .; lsÍu- l%shdjg kexùu- mßj¾;kh lsÍu˜ hkak tlai;a cd;Skaf.a idudðl rgj,a úiska lrkq ,eìh yelafla flfiao hk wdldrh fmkajd foñka” w.ue;s fudaä ue;s;=ud miq.sh jir my uq¿,af,a ñ,shk ish .Kkl ck;djg úêu;a uQ,H wxYhg msúiSug” újD; u,my lsÍfuka ñÿKq msßia njg m;a ùug iy fkdñ,fha fi!LHdrlaIK fiajd fj; m%fõYh ,nd .ekSug yelshdj ,nd ÿka —mßj¾;kd;aul úm¾hdihka˜ ,ehsia;=.; lf<ah’ jHjidhl;ajh m%j¾Okh lsÍu Tiafia ldka;djka iún, .ekaùu iy kdhl;ajh” laIqø uQ,HlrKhg m%fõYh iy jegqma f.jkq ,nk ud;D;aj ksjdvq bkaÈhdfõ fjkia fldg fkdie,lSfï ixj¾Ok m%;sm;a;sj,g w;HdjYHfhkau we;=<;a úh’ bkaÈhdj — äðg,a .kqfokqj, kdhlhka w;ßka tla wfhl=˜ úh” hehs w.ue;s fudaä ue;s;=ud i|yka lf<ah” tfukau” j;auka fldúâ – 19 jix.;h wjika ùfuka wk;=rej” —iajhx – úYajdiS bkaÈhdfõ˜ m%;sm;a;sh f.da,Sh wd¾Òlfhys fõ.j;a .=Klhla njg m;a jkq we;’ nyqmd¾Yaúl;ajh r|d mj;sk cd;Hka;r iyfhda.S;dfõ uQ,O¾uh l%shd;aul lsÍfï m%dfhda.sl l%ufõohla f,i w.ue;s fudaä ue;s;=ud bkaÈhdj —wmf.a ixj¾Okfha w;aoelSï fnod .ekSu˜ g lem fldg ;sfí’ —ish¨

ukqIH;ajh Wfoid Wmldr lsÍu˜ ms‚i bkaÈhdfõ tkak;a ksIamdokh iy fnodyeÍfï Odß;dj by< kxjñka” fldúâ – 19 f.da,Sh jix.;hg m%;spdr oelaùu i|yd rgj,a 150lg wêl ixLHdjlg bkaÈhdj úiska w;HdjYH T!IO iemhqu f.dvkeÕSug olajk odhl;ajh óg we;=<;a úh’;sridrd;aul ixj¾Ok b,lal l%shd;aul lsÍfï tys w;aoelSu u; mokïj” f.da,Sh b,lal idlaId;a lr .ekSug — nyq – we,aue;s md¾Yajldr N+ñh – mokï fldg .;a˜ m%fõYhla fjkqfjka bkaÈhdj fmkS isáfha h’ —rdcH yd m%foaYSh wdKavq” isú,a iudc” m%cdjka iy ck;dj˜ iïnkaO lsÍu óg we;=<;a fõ’ iduh” wdrlaIdj iy ixj¾Okh lrd idl,Hjd§ m%fõYhla Wfoid úúO f.da,Sh l¾;jHhka l%shd;aul lsÍfuys,d bkaÈhdfõ cd;Hka;r w;aoelSu” nyq- we,aue;s md¾Yaùh m%fõYh uÕska fkdkeiS mj;ajd f.k we;’ keÕS tk äðg,a wkqms<sfj,g iy ;sridrd;aul ixj¾Ok b,lal idlaId;a lr .ekSu i|yd 2030 m;%hg m%;spdr oelaùug áhqksia kHdh m;%h hgf;a we;s iajlSh lghq;= i|yd tlai;a cd;Skaf.a ixúOdkh úiska oekgu;a nyq – we,aue;s md¾Yajldr m%fõYhla wkq.ukh lr we;’ m%cd;dka;%sl ;SrK .ekSu” ixj¾Okhg m%uqL;ajh §u iy ish¨ we,aue;s md¾Yajhka we;=<;a lsÍu u; mokïj —m%;sikaOdk.; nyqmd¾Yaùh;ajh˜ Wfoid le|ùu” bkaÈhdfõ úfoaY m%;sm;a;sh i|yd b;d jeo.;a l,l § meñfKhs’ 2021-2022 ld,mßÉfþoh w;r;=r Ô 20 ys ó<Õ iNdm;sjrhd f,i;a” tlai;a cd;Skaf.a wdrlaIK iNdfõ ks;H fkdjk idudðlfhl= f,i f;dard m;a jQfjl= f,i;a” bkaÈhdfõ ld¾hNdrh uÕska tlai;a cd;Skaf.a ixúOdkh m%;sikaOdk lsÍug iy mßj¾;kh lsÍug kdhl;aj N+ñldjla fynùu i|yd trgg wjia:dfõ ljq¿j Wod flf¾’

Asoke Kumar Mukerji

Diplomat Asoke Mukerji was India’s ambassador and Permanent Representative to the United Nations in New York (2013-2015)
error: Content is protected !!