වදන් පෙළ ශෙලේ සුබාවැල්ලේ විසිනි

ක්හාවානු, පීවානු නෙ මජ්හා නි ලයිෆ් ජීවානු

නිකුතුව 01, 2021 ඉවුම් පිහුම්

“ක්හාවානු, පීවානු නෙ මජ්හා නි ලයිෆ් ජීවානු (කන්න, බොන්න, ඒ වගේම සතුටින් ජීවත් වෙන්න)”. මෙය පාර්සි ....

වැඩිදුර කියවන්න

error: Content is protected !!