දේවාශිෂ්

දැඩි සෙයින් අවශ්යස වූ පරීක්ෂා කොට ඇතුල් කිරීම

නිකුතුව 03, 2020 සාර්ථකත්වය

අනෙක් පුද්ගලයන් රැක බලා ගැනීම අන් සියලු දෙයට වඩා ඉතා වැදගත් වන බව නව කොරෝනා වෛරසය විසින් ඉස්මත....

වැඩිදුර කියවන්න

error: Content is protected !!