භස්වතී මුකර්ජි

ඔසාකාහි දී ඉන්දියාව: ශක්තිමත්ව හා සමතුලිතව

නිකුතුව 03, 2019 හවුල්කාඟත්වය

ගෝලීය ආර්ථිකයේ පාලනය සඳහා ජාත්‍යන්තර යාන්ත්‍රණයක් ලෙස අවබෝධ කොට ගත් ජී 20 සමුළුවට සියලු....

වැඩිදුර කියවන්න

error: Content is protected !!