වදන් පෙළ අශෝක් සජ්ජාන්හාර් විසිනි.

ඉන්දියාව - යුරෝපීය සංගමය නව ඇරඹුමකට පිවිසෙයි

නිකුතුව 03, 2021 හවුල්කාඟත්වය

2021, මැයි 8 වන දින පෘතුගාලයේ පෝර්ටෝ හි පැවති, ඉන්දියාවේ සහ යුරෝපීය සංගමයේ (EU) 16 වන සමුළුව, ඉන්....

වැඩිදුර කියවන්න

වදන් පෙළ අශෝක් සජ්ජාන්හාර් විසිනි.

මනුෂ්‍යත්වයට සහායක් වනු පිණිස

නිකුතුව 01, 2021 හවුල්කාඟත්වය

ඉන්දීය අගමැති නරේන්ද්‍ර මෝඩි මැතිතුමා ධූරයේ වැඩකටයුතු බාර ගැනීමෙන් අනතුරුව, 2014 සැප්තැම්බර් ම....

වැඩිදුර කියවන්න

error: Content is protected !!