ක්‍රීඩා

සෞඛ්‍යයෙන් මාත්‍රාවක්

නිකුතුව 05, 2020

සෞඛ්‍යයෙන් මාත්‍රාවක්

අභිශේක් ඩුබේ |කර්තෘ

නිකුතුව 05, 2020


සුවබර ඉන්දීය ව්‍යාපාරය (ෆිට් ඉන්දියා මූව්මන්ට්) දේශයේ පුරවැසියන්ගේ සමස්ත යහ පැවැත්ම උදෙසා අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝඩි මැතිතුමා විසින් දියත් කරන ලදී. මෙම ව්‍යාපාරයේ ප්‍රථම සංවත්සර අවස්ථාවේ දී, එම ව්‍යාපාරය සාක්ෂාත් කොට ගෙන ඇති ඉතා වැදගත් අවස්ථාවන් මෙන්ම, එය විශාල ව්‍යාපාරයක් බවට පත් වෙමින් සිටින්නේ කෙසේද යන්න අපි සොයා බලමු.

bkaÈhdfõ cd;sl l%Svd Èkh f,i iurkq ,nk 2019″ wf.daia;= 29 jk Èk w.ue;s kf¾kaø fudaä ue;s;=ud kj È,a,sfha bkaÈrd .dkaê .Dyia; l%Svdx.Kfha § iqjnr bka§h jHdmdrh Èh;a lf<ah’ iqjnr bkaÈhdj hkq ñksiqka yg Tjqkaf.a tÈfkod Ôú; ;=< YdÍßl l%shdldrlï iy l%Svd we;=<;a lr .ekSug Tjqkaj Èß.ekaùu wruqKq lr .;a foaY jHdma; jHdmdrhls’ f,dalh udkj b;sydifha oreKq;u jix.;hka w;ßka tllg uqyqKq foñka isà hk lreK fuu oelau i;H oDIaáfldaKhlska ;sîfï wjYH;dj u; ;nhs’

2020 kj wOHdmk m%;sm;a;sh ^NEP& hgf;a l%Svd mdi,a úIh ks¾foaYfhys iajdh;a; fldgila njg m;a flfrkq we;

th Èh;a lsÍfuka jirla ;=< §” iqjnr bkaÈhd jHdmdrhg fõ. Yla;shla ,nd .ekSug yels ùu muKla fkdj” tys m%:u ixj;airfha § w.ue;s kf¾kaø fudaä ue;s;=ud úiska tu jHdmdrh ‘ck m%idol bka§h jHdmdrh’ f,i kï lf<ah’ ^wjia:dj iksgqyka lsÍug” w.ue;s fudaä ue;s;=ud —iqjnr bka§h ixjdoh˜ kï jQ w;:H yuqjla meje;ajQ w;r” tys§ Tyq bka§h iqj;d wxYfha woaú;Sh mqoa.,hka jk” bka§h l%slÜ kdhl úrd;a flda,s” iqm%isoaO fmdaIKfõ§ recqgd Èfõld¾” iqj;d n,mEïlrefjl= jk ñ,skaoa fidaudka” wdndê; l%Svlhka i|yd jk T,sïmsla ;rÕfhka ch.;a cÊydßhd iy mdmkaÿlrejl= jk w*aYdka wISla iuÕ ixjdofha fhÿfKah’ 2020″ iema;eïn¾ 20 jk Èk meje;a jQ fuu yuqjg l%Svd iy ;=reKq lghq;= i|yd uOHu rcfha weu;s” lsf¾ka ßðcq o iyNd.S jqfhah’

ia:ïN ;%s;a;ajh

iqjnr bka§h jHdmdrh m%ido ;=kla u; keÕS isáhs’ m%:u ia:ïNfhka fuu jHdmdrh wLKav lghq;a;la fukau” yqfola jd¾Isl wjia:djla muKla fkdj” tÈfkod Ôú;fha iajNdjfhkau msysá fldgila nj mejfihs’ fojeks ia:ïNh jkafka jhia fNaohlska f;drj” ish¨ fokd yg jHdmdrfha fldgila úh yels njhs’ w.ue;s fudaä ue;s;=ud ixj;air ieureï w;r;=r” jhia lKavdhï ;=kla i|yd —iqjnr bka§h jhig iß,k iqj;d kshudj,s˜Èh;a lf<ah’ kshudj,s ud¾f.damfoaY uÕska jhig wkql+,j fhda. wdik mjd j¾. flß‚’

fhda. ks;sm;d mqyqKq lsÍfuka YdÍßl” ufkdauh iy udkisl hymeje;au ;yjqre flf¾’

fuu uq,msÍu idl,Hjd§ iy iyNd.S;aj uq,msÍula jk nj;a” th ck;djf.a jHdmdrh njg m;a ùug wruqKq lrk nj;a f;jeks ia:ïNfhka mejfihs’

oDYHudk mßj¾;kh

2019 j¾Ifha § jHdmdrh Èh;a l< w;r;=r” iqjnr bkaÈhdj hk l¾;jH Ôjk wl%ñl;dj, keÕS tk wjia:djka iy fnda fkdjk frda. u¾okh lsÍu lrd tla mshjrla f,i l%shd lrkq we;s nj w.ue;s fudaä ue;s;=ud mjid we;’ miq.sh jif¾ § YÍr iqj;djfhka isàu ms<sn|j bkaÈhdkqjka w;r by< .sh oekqj;aNdjhla fukau” f;areï.; yels fjkila o yg f.k we;’ —iqjnr bka§h jHdmdrh Èh;a l< Èk mgka” fldaá 10lg jeä msßila Bg iyNd.S ù ;sfnkjd˜ hehs l%Svd wud;H lsf¾ka ßðcq mejiSfuka tu lreK ikd: úh’ ñksiqka úYd, ixLhdjla jHdhduhkays ks;sm;d fhfok w;r” wdydr mqreÿj, fjkialï o olakg ,enq‚’ ixj;air ieureï w;r;=r wduka;%Kh l< w.ue;s fudaä ue;s;=ud mejiQfha —fi!LHodhS wdydr wkqNjh ck;djf.a Ôjk rgdfjys fldgila njg m;a fjñka ;sfnkjd˜ ta nj ms<sn|j Tyq i;=gq jk nj mejiSh’

by< iy my<( iqjnr bka§h jHdmdrfha m%:u ixj;airh iksgqyka lsÍug w.ue;s fudaä ue;s;=ud mj;ajk ,o w;:H iqjnr bka§h ixjdofhys ;srfha PdhdrEmhla¦ iqjnr bka§h ixjdofhys m%j¾Okd;aul fmdaiagrh’

2020 cd;sl wOHdmk m%;sm;a;sfhka i|yka lrkafka l%Svd iy l%Svd – taldnoaO wOHdmkh mdi,a úIh ks¾foaYfha wksjd¾h úIhka njg m;a lsÍug kshñ; njhs’ fuu fjkia lsÍu uÕska wfmalaId iy.; f,i isiqkag Ôjk jD;a;Sh úl,amhka f,i l%Svd iy YdÍßl l%shdldrlï f;dard .ekSug Tjqkaj Èßu;a flfrkq we;’iuia; udkj m%cdj fldúâ – 19 g tfrysj igka jÈk l,l” iqjnr bka§h jHdmdrh tys m%:u j¾Ih iïmQ¾K fldg we;’ f,dal fi!LH ixúOdkh ks¾foaYk iuÕ wdydr fõ,a” YdÍßl l%shdldrlï iy fi!LHh ms<sn| f.da,Sh Wml%uhla bÈßm;a fldg we;’ fi!LHh iy iqj;dj ms<sn| mqrdK oekqfuka ikakoaO” fhda. iy wdhq¾fõoh fnod .;a bkaÈhdkqjka ‘iqjnr bkaÈhdfjys’ uQ,O¾u we;s lsÍug iu;a jqjfyd;a” jvd fi!LHodhS” Yla;su;a iy úYajikSh foaYhla njg bÈßfha § furg m;a jkq we;ehs thg wfmalaId l< yelsh’

අභිශේක් ඩුබේ

මේ වන විට, වසර 15කට අධික කලක පටන් ජාත්යන්තර ක්රීඩා ආවරණය කරන ලද, ඉන්දියාවේ අග්රගණ්ය ක්රීඩා ජනමාධ්යවේදියා වන අභිශේක් ඩුබේ. ඔහු ශාස්ත්රීය වශයෙන් ගෞරවයට පාත්ර වූ ග්රන්ථ තුනක කතුවරයා වන අතර, වර්තමානයේ ඉන්දියාවේ රාජ්ය ප්රචාරකයා වන ප්රසාර් භාරතී ක්රීඩා හි ජාතික උපදේශකවරයෙකු ලෙස කටයුතු කරයි.
error: Content is protected !!