انځورونه

اصلي اسانې

مسله 03, 2019

اصلي اسانې

د هند لید |لیکوال

مسله 03, 2019


ځینې ورته د عصري ورځې د ژوند راپورته کیدل وايي، او نور ورته د وجدان ویښوالی وایي؛ خو داسې بریښي چې یوګا د سالم او ډیر باخبره وجود لپاره وروستی روغتیايي تم...

ځینې ورته د عصري ورځې د ژوند راپورته کیدل وايي، او نور ورته د وجدان ویښوالی وایي؛ خو داسې بریښي چې یوګا د سالم او ډیر باخبره وجود لپاره وروستی روغتیايي تمرین ګرځیدلی. موږ په ټوله نړۍ کې ګرځو ترڅو د پخواني ویډي (د هندویزم سپیڅلی کتاب) تمرین د یوګا پنځمې نړیوالې ورځې په وخت وګورو، چې د 2019 کال د جون 21مې باندې ولمانځل شوه.

پهسلګونهتنهدایفلبرجخواتهپهپاریسکېدودیزهسوریانمسکاراجراکوي

په اودیشه، پوري کې د شګو څخه د شګو هنرکار سودرشان پاټنایک د یوګا په نړیواله ورځ د شګو مجسمه جوړه کړې

په بنګلدیش، ډاکه کې ګډونکونکي د اسانې جلا ډولونو تمرین کوي

علاقنمدپيادهعابرینداوکراینپهکیفکېدیوګانړیوالېورځېلمانځلوسیلکوي

دسوریېپهدمشقکېدیوګادنړیوالېورځېګډونکوونکي

پهنیپالکېدایوریسټاصليکمپکېغرهختونکيځاندیوګاتمرینسرهګرموي

دچینپهبیجینګکېاوسیدونکودیوګانړیوالېورځېمراسمو کې ګډون کوي

پهسینګاپورکېدیوګانړیوالېورځېلمانځولولپارهدیوګاکمپجوړشوی

د هالنډ د هاګ ښار په مرکز کې سلګونه تنه د یوګا نړیوالې ورځې لمانځلو لپار راټول شوي

د بلغاریه په ښکلي ښار سوفیا کې د یوګا کمپ ته یوه کتنه

error: Content is protected !!