انځورونه

د سپینې دښتې رنګونه

مسله 06, 2020

د سپینې دښتې رنګونه

د هند لید |لیکوال

مسله 06, 2020


د ران استاف کلین میله د ګجرات کوچ ولسوالس مالګینه دښتو کې ترسره کیږي چې د ایالت هنر، کسب، خواړه، فولکلور دودونه او د دودیز ژوند چارې نندارې ته وړاندې کوي

دخیمهايښارپراخهمنظرهدډورډوپهکوچنيکليکېچېدکوچرانپهځۍکېپروتدی

یوهروښانهمیله،ددېلپارهجوړهشوېچېدخیمېښارتهنږدېکلنیجشنونیسي،اومیلمنوتهدګجراتفرهنګ،سیمهایزهنرکاري،خواړهاولاسياوبدلشويدودونهښکارهکوي

سیمهایزېښځېدډورډوکليکېدتازهخټېکوټهجوړوي. دګجراتيتجربېپهخاطر،لیدونکوتهپهدېدودیزخټینکورونوکېداوسیدلوځایبرابریږيچېدبونګایابهونګاپهنامهیادیږي؛

د بونګا کوټې د روښانه رنګونو سره رنګیږي او بامونه یې د بامبو له لرګیو، وچ واښه او د واښو له رسۍ څخه جوړ شوي وي

د ګجرات فولکلور دودونو ښکاره کول د ران اوستاف اصلي برخه ده. د ایالت بیلابیلو برخو څخه هنرکاران دې میله کې برخه اخلي ترڅو خپل غني فرهنګ او دودیز رواجونه نندارې ته وړاندې کړي

د بونګا خټین کوټو منځ په ښکلي انداز ښایسته شوي او د اوسیدلو راحت اسباب لري. دا کوټې د اوړي پر مهال یخې وي او برعکس ژمي کې ګرمې؛

د مرغانو کوچنۍ مجسمې د 2015 – 2016 کال ران استاف میله کې لیدونکو ته ښه راغلاست وايي. لویه مرغه، ایالتي مرغه د کوچ لوی ران کې د اګست میاشت کې بچي کوي

چکده درې ټایره ترانسپورت دی چې د کوچ او سوراشترا کلیو کې مشهور دی. په دې کې چکر وهل د میلې یوه نه هیریدونکې خاطره پاتې کیږي

دګجراتګوډيپرانبازيکلنۍمیلههمدراناستافسرهسمونخوري. د کوچ ران د ګوډي پران بازی یو له څو ځایونو څخه دی. د سفر لپاره د لا ډیرو معلوماتو لپاره لاندې پته وګورئ:

error: Content is protected !!