وزارت خبرې کوي

د هند لید

The Ministry speaks

مسله 03, 2019 وزارت خبرې کوي

په ملیونونو هندي وګړي د رایی ورکولو لپاره راووتل، په ریښتیا سره چې د دیموکراسۍ ترټولو لویه غونډه وه، مونږ د شفافه او ثابته دو....

نور ولولٸ

error: Content is protected !!